Zastupitelstvo 10.09.2007

16. ledna 2009 v 18:59 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 10.9.2007 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Josef Hlávko, Gabriela Šichanová, Ivana Rousková.

Omluveni: Milena Zákravská

Hosté: František Voborník, Pavel Barták

Zahájení: 19:00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Ivana Rousková, Gabriela Šichanová - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz přiložená pozvánka. V bodu 3) se nejedná o dětské hřiště ve Lhotě, ale v Dolsku. Program byl v tomto bodu opraven a bude doplněn o došlou poštu. Bylo schváleno všemi hlasy.
2) Stavební akce 2007.
- oprava místní komunikace ke hřbitovu v Nahořanech. Oprava je dokončena, faktura proplacena. Oproti nabídce navýšeno o částku za vícepráce.
- Kanalizace Dolsko - práce jsou ukončeny, kromě drobných nedodělků, které budou po dohodě s panem Hlaváčkem zapsány do předávacího protokolu a budou provedeny v jarních měsících roku 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Veřejné osvětlení Lhota - je zpracovávána projektová dokumentace na nové elektrické vedení, při jehož rekonstrukci bude provedeno nové veřejné osvětlení. Předběžný rozpočet je cca 750 tis. Kč. Realizace bude v roce 2008 nebo 2009. Je nutno tuto částku zahrnout do rozpočtu obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
4) Dětské hřiště Dolsko - pan Kotyza dohodne jaké vybavení má být na hřiště umístěno. Zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Činnost výborů a komisí.
- Kontrolní výbor - pan starosta ukládá členům kontrolního výboru, aby zkontrolovali využívání systému odpadového hospodářství obce Nahořany. Občané, kteří nevyužívají tento systém, musí zdůvodnit a doložit, kam ukládají odpad. Zápis bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Finanční výbor - příprava rozpočtu na rok 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Sportovní, kulturní a školská komise - je nutná lepší spolupráce jednotlivých sdružení a spolků, aby nebylo větší množství kulturních akcí v obci v jeden den. Zastupitelstvo bere na vědomí.
6) Neinvestiční náklady a výnosy v PO ZŠ Nahořany za rok 2006. Tato kalkulace slouží jako podklad k uzavření "Dohody o úhradě neinvestičních nákladů" mezi obcí Nahořany a obcemi, z jejichž obvodu navštěvují žáci Základní školu v Nahořanech v roce 2007. Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Neinvestičních nákladů a výnosů v PO ZŠ Nahořany za rok 2006 všemi hlasy.
7) Žádost - paní B. si podala žádost o zakoupení drobných kancelářských potřeb a tiskárny pro knihovnu v Nahořanech. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy. Nákup a instalaci tiskárny zajistí pan Hlávko.
V knihovně v Dolsku je ukončena oprava a ještě je objednána jedna uzamykatelná skříň, která bude dodatečně dodána. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Dokumentace pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech. Pan starosta jednal se zástupci Obce sokolské v Praze ohledně odkoupení jejich pozemku nutného pro výstavbu RD. V měsíci říjnu bude tato žádost projednána a bude obci sděleno, jak bylo rozhodnuto. Na pozemcích určených pro výstavbu je proveden geologický průzkum. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Dopravní značky ve Lhotě - byly poškozeny neznámým pachatelem. Byla upozorněna Policie ČR Nové Město n. Met., byl proveden zápis. Pan starosta objednal nové dopravní značky, které budou v co nejkratší době zabudovány. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Budova obce Nahořany ve Lhotě - tato budova se nevyužívá, je nutné promyslet co by se mělo s touto budovou provést. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Pozemky s chatkami podél místní komunikace ve Lhotě ke hřbitovu - spory mezi sousedy z důvodu stanovení hranic pozemků. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Povodňový plán obce - pan starosta informoval zastupitele, že každá obec, která má záplavové území musí mít zpracován povodňový plán. V Nahořanech se jedná o část Dolsko. Bude zaslána objednávka na vypracování povodňového plánu. Cena cca 12. tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje vypracování povodňového plánu všemi hlasy.
13) JEZ Dolsko -
14) Dotace LEADER 2.500 mil. Kč, které obdržela MAS mezi Úpou a Metují - informaci podal pan starosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Hasiči Nahořany - pan Hlávko informoval zastupitele o nutnosti nákupu osobního dodávkového automobilu, z důvodu účasti na soutěžích. Žádost SDH Nahořany o koupi tohoto vozidla za částku 90.000,- Kč byla schválena všemi hlasy.
16) Základní škola Nahořany - o prázdninách byly provedeny veškeré údržbářské práce, včetně vymalování celé budovy a instalování digestoře ve školní kuchyni. Zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Den seniorů - uskuteční se 6. října od 14:00 hodin v jídelně Nahořanské a.s.. Tuto akci zajistí paní Rousková a Šichanová. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Osečení stavu podél místní komunikace k Dolsku - zajistí pan starosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
19) VO - nahlásit na OÚ z jednotlivých obcí nesvítící světla. Zastupitelstvo bere na vědomí.
20) Dětské hřiště Nahořany - budou umístěny dvě lavičky a odpadkový koš. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 20:45 hodin

Plnění úkolů členy zastupitelstva, které vyplynuly z minulé schůze:
Všechny úkoly byly splněny.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- vybavení dětského hřiště v Dolsku - pan Kotyza,
- úkol pro kontrolní výbor - pan Dvořák
- úkol pro finanční výbor - paní Zákravská
- úkol pro sportovní, kulturní a školskou komisi - pan Hlávko
- nákup a instalace tiskárny v knihovně v Nahořanech - pan Hlávko
- dopravní značky Lhota - pan Pavel
- den seniorů - paní Rousková, Šichanová
- osečení stavu k Dolsku - pan Pavel
- nesvítící žárovky VO - všichni členové
- oprava laviček - pan DvořákZapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Ivana Rousková ………………………………………

Gabriela Šichanová ………………………………………Václav Pavel
starosta obce
V Nahořanech 10.9. 2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Allen Allen | Web | 16. ledna 2009 v 19:18 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama