Zastupitelstvo 11.12.2006

16. ledna 2009 v 18:38 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo dne 11.12. 2006
v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech


Přítomni: Pavel Václav, Rousková Ivana, Šichanová Gabriela, Zákravská Milena, Kotyza Vladimír, Dvořák Josef, Hlávko Josef

Hosté: Cohorna Michal

Zahájení: pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva a schůzi zahájil v 19:00 hodin.

Ověřovatelé: Josef Dvořák, Milena Zákravská - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze:
- projednání a schválení rozpočtového provizoria na období leden - březen 2007,
- projednání a schválení konceptu regulačního plánu Poloostrova Rozkoš,
- jmenování členů výborů,
- projednání a schválení rozpočtového výhledu obce Nahořany na období 2007 - 2011,
- žádosti, pošta, různé.
Navržený program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.

2) Kontrola zápisu z minulé schůze a úkolů z ní vyplývajících
- pozemky ve Lhotě - sportovní areál, odhadce zpracovává odhad, pan starosta úkol splnil,
- webové stránky obce Nahořany - stránky budou zaregistrovány po zaplacení poplatku, pan Hlávko úkol splnil,
- doplnění členů výborů a komisí - viz. zápis níže,
- knihovna v hasičské zbrojnici v Dolsku - objekt byl zhlédnut a je zpracovávána finanční nabídka na úpravy a opravy objektu - Kotyza, Pavel, Dvořák - úkol splněn,
- příspěvek do zpravodaje - Rousková, Šichanová - úkol splněn.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Rozpočtové provizorium obce Nahořany na období leden - březen/2006 - zastupitelstvo projednalo rozpočtové provizorium ve výši 666.000,- Kč v příjmech i ve výdajích. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
4) Rozpočtový výhled obce Nahořany na roky 2007 - 2011. Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled obce Nahořany na období 2007 - 2011 a schválilo šesti hlasy, jeden se zdržel.
5) Koncept regulačního plánu Poloostrova Rozkoš, část Nahořany. Zastupitelstvo obce projednalo tento koncept a schvaluje všemi hlasy.
6) Finanční výbor - členové Miloš Kratěna, Stanislava Tupcová - navrhla paní Zákravská.
Komise sportovní, kulturní, školská - Cohorna Michal, Hlávko Milan, Vlášek Kamil, Jolana Cohornová - navrhl pan Hlávko.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Žádosti, informace.
- seminář na MěÚ Nové Město n. Metují na veřejné zakázky dne 25.1. 2007 - bude zaslána přihláška, účast bude dohodnuta dodatečně,
- sportovní areál Lhota - informaci ohledně vlastnictví a převodu pozemků podal pan starosta. Zastupitelstvo doporučuje uzavřít TJ Nahořany smlouvu z Pozemkovým fondem ČR, tak jak je navržena v dopise, jehož obsah přečetl pan starosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Žádost ZŠ Nahořany o navýšení rozpočtu na rok 2006 o částku 30.000,- Kč z důvodu nepředpokládaných oprav. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost a schvaluje všemi hlasy.
- Žádost ZŠ Nahořany o odepsání pohledávky rodiny Ž. ve výši 3.733,- Kč za školné a stravné. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost a schvaluje všemi hlasy odepsání pohledávky.
- POV - pan starosta informoval členy zastupitelstva, že do 19.1. 2007 musí být podány žádosti o dotace z POV na MěÚ Nové Město n. Metují. Jeden z možných návrhů je podání žádosti na opravu márnice a hřbitova v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Žádost SDH Nahořany o navýšení dotace na činnost na rok 2007 na částku 60. tis. Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí tuto žádost, požadavek bude navržen do rozpočtu na rok 2007.
- Stavebníci rodinného domku v Nahořanech sl. Z., p. H. - žádost na MěÚ Nové Město n. M. o změnu v projektové dokumentaci na zrušení ČOV na jímku s vyvážením. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- P. F., - územní řízení na výstavbu RD v Nahořanech na místě stavby dne 15.12.2006 v 8:00 hodin. Zúčastní se pan starosta a místostarosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Kolaudační řízení na studnu - sl. Z., p. H. u RD v Nahořanech dne 19.12. 2006 v 8:15 hodin na místě stavby. Zúčastní se p. starosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Kanalizace Nahořany - Dolsko - územní řízení dne 19.12.2006 v 8:30 hodin v kanceláři MěÚ Nové Město n. Met.
Zúčastní se pan starosta a pan Franc. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Změna stavby m. O.,
- spočívá v prodloužení lhůty na její dokončení. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Kontrolní zjištění - dopis od MěÚ Nové Město n. Metují, odbor živnostenský ohledně podnikání a anonymního dopisu na paní L. V.. Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem dopisu, kde je konstatováno, že nebylo zjištěno žádné porušení živnostenského zákona. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Dopravní značení u přechodu před školou - musí být zpracována projektová dokumentace, územní řízení, stavební povolení. Bude dále jednáno. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Historie obcí - zadá se odborné firmě - p. Hlávko,
- Vánoční koncert v kostele v Nahořanech ve středu 13.12. 2006 - občerstvení pro děti zajistí p. Pavel a p. Rousková. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Daně z nemovitostí - od roku 2007 budou nové tiskopisy, občané budou informováni. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Kolaudační řízení ve firmě PRISPED s.r.o. Nahořany - bylo provedeno bez účasti obce Nahořany. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Vodné na rok 2007 - zastupitelstvo obce Nahořany projednalo a schválilo výši vodného 13,- Kč za m3 + 5% DPH a smlouvu "O nájmu a provozování vodovodu" mezi obcí Nahořany a Českoskalické vodárny s.r.o., Česká Skalice. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
9) Cestovné - pan starosta vyzval zastupitele, zda si budou proplácet cestovné. Zastupitelstvo projednalo a schválilo, že cestovné bude vypláceno. Nebude proplácena cesta na jednání zastupitelstva. Schváleno šesti hlasy, jeden se zdržel.
10) Jednací řád zastupitelstva obce Nahořany - je nutný aktualizovat a doplnit, připraví k projednání a ke schválení paní Rousková. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Zástavba "Pod strání" v Nahořanech - pan starosta seznámil zastupitele s upraveným návrhem zástavby "Pod strání" v Nahořanech. Zastupitelstvo projednalo tento návrh a souhlasí, aby projektant pracoval na přepracovaném a předloženém projektu. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.


Pan starosta poděkoval za účast, popřál krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví v novém roce a schůzi ukončil ve 21:30 hodin.


Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- nadále trvá dopravní značení před školou - p. starosta,
- zadání zpracování historie obcí - p. Hlávko,
- zajištění občerstvení pro děti na koncertě - p. starosta, Rousková,
- aktualizace a doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce - p. Rousková,Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Josef Dvořák ……………………………..

Milena Zákravská ……………………………..
Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 14.12. 2006
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama