Zastupitelstvo 14.01.2008

17. ledna 2009 v 11:13 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 14.1. 2008 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák
Omluveni: Josef Hlávko
Hosté: E. Marafková, E. Štěpánová, L. Bartáková, F. Voborník, K. Středa, P. Barták

Zahájení: 18:00

Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina všech členů a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka. Program byl schválen dle pozvánky všemi hlasy.
2) Dotace z programu obnovy venkova (POV) pro rok 2008 - o možnosti žádat o dotace z POV seznámil všechny přítomné pan starosta.
Zastupitelstvo po projednání rozhodlo, že budou podány dvě žádosti a to:
- 1. na kabelové a vrchní vedení veřejného osvětlení v obci Lhota,
- 2. na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nahořanech.
Zastupitelstvo schvaluje vypracování těchto výše dvou uvedených žádostí o dotace z POV na rok 2008 všemi hlasy.
Vypracováním žádostí byl pověřen pan starosta a paní místostarostka.
3) Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Nahořany a Městem Nové Město nad Metují o obecní policii. Přítomné seznámil s obsahem dodatku č. 1 pan starosta. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o obecní policii, ve znění, které přečetl pan starosta byl
schválen všemi hlasy.
4) Návrh na dodavatele rekonstrukce hasičské zbrojnice v Nahořanech a na dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení ve Lhotě - pan starosta vyzval zastupitele, aby si do příští schůze připravili návrhy na stavební firmy, které budou osloveny na provedení těchto stavebních prací. Na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Lhotě bude mimo jiné zaslána nabídka firmě Matex Hradec Králové. Zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Inventury 2007 - inventurní zápisy jsou vypracovány, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dílčí inv. komise navrhly nepotřebný a rozbitý majetek k vyřazení. Po projednání v hlavní inventarizační komisi je tento navržený majetek k vyřazení předložen zastupitelstvu. Jedná se o drobný majetek zařazený do 3.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy navržený majetek vyřadit.

Došlá pošta:
6) ČEZ má zažádáno o stavební povolení na rekonstrukci vrchního vedení NN ve Lhotě, zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Finanční plnění od pojišťovny ČPP a.s., ve výši 36.953,- Kč, za výměnu sloupu na veřejné osvětlení v zatáčce u bývalé hospody v Nahořanech, který byl poničen autem. Celková oprava činila 47.314,- Kč. Dle sdělení pojišťovny bylo od položky materiálu odečteno opotřebení ve výši 10.361,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy, aby obec prostřednictvím pana starosty podala proti tomuto rozhodnutí odvolání.
8) Informace MO ČRS Nové Město nad Metují (rybáři) o možnosti řešení špatné situace v okolí přehrady Rozkoš ohledně udržování pořádku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Instalace dopravních značek na MK přes letiště k Šonovu - pan starosta informoval zastupitele o dohodě mezi obcí Nahořany a obcí Provodov -Šonov ohledně dopravního značení na této MK. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy..
10) Žádost p. Kellner Mario, v zastoupení ing. Hany Bezstarosti, Dobruška, o souhlas se smlouvou o podmínkách zřízení stavby kabelové přípojky z p.č. 197/1 v Doubravici, k.ú. Lhota u Nahořan, přes p.č. 187, k.ú. Lhota u Nahořan. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Nahořany a firmou ČEZ Distribuce, a.s..
11) Mateřská škola Nahořany - na základě informací ze Základní a mateřské školy Nahořany je v současné době ve školce plný stav. Je proto nutné oslovit rodiče budoucích žáků MŠ, zda počítají v příštím školním roce s docházkou svých dětí, tak aby byly uspokojeny požadavky rodičů z obce Nahořany. Zajistí p. Rousková, Šichanová.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Oprava světel veřejného osvětlení - nahlásit na obecní úřad. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Dražba v Praze na objekt pilnice v Nahořanech - dražby se zúčastnil pan starosta a pan Kotyza. Dražba se nekonala, z důvodu nejasností vlastníka objektu. Zastupitelstvo navrhuje, aby obec podala prostřednictvím právníka dotaz na soud, kde došlo k pochybení ohledně vlastníka. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
Diskuze:
Pan starosta umožnil všem přítomným diskuzi i k věcem, které nebyly na programu schůze.
- pan Kotyza se dotázal, zda jsou nutné úpravy v transportéru, který používají hasiči Nahořany. Pan starosta odpověděl, že si myslí, že žádné úpravy nejsou nutné, je-likož ve velkém TP je zapsáno, že vozidlo je osvobozeno od povinného ručení a žádné podmínky nejsou dány.
- p. Karel Středa předložil zastupitelstvu písemnou žádost o ukončení nájemní smlouvy k 30.3. 2008, bez udání důvodu. Pan starosta navrhl zastupitelstvu, aby tato žádost byla projednána na příští schůzi a bude projednáno další řešení. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- p. E. Štěpánová se dotázala, zda má obec vyhlášku o držení domácího zvířectva a jejich volného pobíhání na veřejném prostranství. Pan starosta sdělil, že obec vyhlášku nemá, ale že je možné napsat písemnou stížnost na obecní úřad v Nahořanech.
- p. E. Marafková se dotázala, zda obec nepočítá s úpravou prostranství a cesty okolo čp. 86 v Nahořanech, nutné opravy v budově. Starosta informoval, že na letošní rok není tento požadavek rozpočtován. Nejprve je nutné vyřešit odvádění povrchových vod v této lokalitě.
Navrhl paní Marafkové, aby se nájemníci dohodli a navrhli umístění chodníku a aby sepsali požadavky na drobné opravy v obytném domě.

Je-likož se nikdo jiný do diskuze nepřihlásil, pan starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 19:30 hodin.

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Milena Zákravská …………………………………………

Josef Dvořák ………………………………………………

Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 17.1. 2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama