Zastupitelstvo 14.02.2008

17. ledna 2009 v 11:16 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala ve čtvrtek 14.2. 2008 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.


Přítomni členové zastupitelstva: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Josef Hlávko, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Milena Zákravská.
Hosté: Hlávková J., Ducháčková V., Šorf J., Rathouský J., Barták P., Vejvoda F., Ducháč Vl.


Zahájení: 19:00 hodin


Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a schůzi zahájil.


Ověřovatelé: paní Ivana Rousková a Gabriela Šichanová - schváleno všemi hlasy.¨


1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka. Program se doplní o došlou poštu, která přišla v pozdějším termínu, než byla pozvánka s programem zveřejněna. Dalším bodem je doplnění programu na žádost zástupců Nahořanská a.s., ohledně nabídky na odprodej budovy vývařovny v Nahořanech, která je ve vlastnictví Nahořanská a.s..
Zastupitelstvo souhlasí s doplněním programu a schvaluje program všemi hlasy.

2) Nabídka na odprodej budovy vývařovny v Nahořanech - zástupci firmy Nahořanská a.s., seznámili zastupitele se záměrem ukončení provozu a následným odprodejem budovy, je-likož je pro tuto firmu nadále nevyužitelná. Záměrem zemědělského podniku je přednostní nabídka této budovy obci Nahořany. Jedná se pouze o informativní setkání. Dle informace zástupců Nahořanské a.s., bude vypracován odhad nemovitosti. Pan starosta vznesl dotaz, jaké je stáří budovy a zda existuje projektová dokumentace. Zástupci podali informaci, že se budou podklady shromažďovat a vyhledávat a bude následovat možné další jednání. Zastupitelstvo bere tuto nabídku a informaci na vědomí.

3) Žádost K. S.,
- dne 14.1. 2008 podána žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pohostinství v Nahořanech k 30.3. 2008. Zastupitelé projednali tuto žádost, v nájemní smlouvě je výpovědní lhůta
6 měsíců. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude podána výzva novým zájemcům a stávající smlouva bude ukončena, až bude vybrán nový nájemce a nebo bude nájemní smlouva ukončena až po uplynutí lhůty, tj. k 31.7. 2008.
Paní Rousková seznámila přítomné se zněním výzvy a zastupitelstvo schvaluje výzvu všemi hlasy.
Výzva bude zveřejněna: -
v tisku ve zjednodušeném znění, s odkazem získání podrobnějších informací
na webových stránkách obce nebo přímo na obecním úřadě,
- na úřední desce na budově obecního úřadu v Nahořanech v plném znění,
- na elektronické úřední desce www.nahorany.eu, - úřední deska
Schválené znění výzvy bude přiloženo k zápisu zastupitelstva.
Termín podání nabídek bude do 14.3. 2008.
Panu S. bude sděleno, že nájemní smlouva bude ukončena až bude vybrán nový nájemce nebo dle znění nájemní smlouvy, tj. výpovědní lhůta 6 měsíců.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

4) Kabelové + vrchní vedení VO, Lhota u Nahořan - cena dle projektové dokumentace činí 825.000,- Kč.
Na dodavatele této stavby byla oslovena firma MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy jako dodavatele stavby firmu MATEX HK s.r.o., Hradec Králové.

5) Odměny zastupitelů obcí - od 1.1. 2008 je z odměn i neuvolněných zastupitelů sráženo a odváděno zdravotní pojištění. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. - na základě rozhodnutí na minulé schůzi o podání odvolání proti pojistnému plnění na opravu sloupu VO v zatáčce v Nahořanech, který byl zničen havárií osobního automobilu, bylo sděleno pojišťovnou, že opotřebení materiálu ve výši 30% odpovídá uvedenému stáří a na původním stanovisku trvají. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7) Žádost MS "Pometují" Nahořany - MS podalo žádost o finanční příspěvek na činnost v roce 2008. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a rozhodlo poskytnout finanční příspěvek stejný jako v roce 2007, tj. ve výši 10.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

8) Žádost Š. Š., - p. Š. podal žádost o pronájem části p.č. 214, o výměře 110 m2, k.ú. Lhota u Nahořan. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a bude projednán na příští schůzi. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dále bude prověřena skutečnost umístění a majetkové poměry budov, které jsou umístěny v přímé blízkosti čp. 11 v Doubravici a nacházející se na p.č. 214, k.ú. Lhota u Nahořan. Prověří pan starosta a paní místostarostka. Zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Stížnost p. J. P. - pan P. podal stížnost na paní Z. B., která parkuje osobním automobilem na obecním pozemku a brání jízdě po tomto pozemku. Paní B. bude zaslán dopis, ve kterém jí bude sděleno, aby neparkovala osobní automobil v místech, kde by byl znemožněn průjezd ostatním obyvatelům. Zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy s tímto postupem.

10) Stížnost paní E. Š.- paní Š. podala stížnost na volně pobíhající drůbež rodiny E.. Drůbež znečisťuje veřejné prostranství a chodník k místnímu pohostinství. Rodině E. bude zaslán dopis, aby si zabezpečili drůbež tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství a chodníku. Zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy s tímto postupem..

11) Vyúčtování provozu vodovodu za rok 2007, středisko Nahořany. Pan starosta podal informaci, že se jedná o částku 53.938,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

12) Pozemky směrem ke kostelu ve Lhotě - ve věci odvolání bylo vydáno rozhodnutí a věc se vrací Katastrálnímu úřadu pro KHK, Katastrálnímu pracovišti Náchod, k novému projednání a rozhodnutí. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13) Žádost pan J. V. - pan V. si dal žádost o odkoupení budovy pilnice a přilehlých pozemků, v objektu "U Cvikýřů" v Nahořanech. Zastupitelstvo neschvaluje odprodej těchto nemovitostí.
Budova pilnice - nejsou vyjasněny majetkové vztahy.

14) SÚS KHK a.s., Hradec Králové - výstavba nového mostu přes starou řeku před Slavětínem. SÚS KHK a.s., HK, si podala žádost o souhlas bezúplatného převodu obecního pozemku p.č. 162/1, k.ú. Městec, o výměře 87 m2 do jejího vlastnictví. Zastupitelstvo navrhuje,
bezúplatný převod části pozemkové parcely 162/1, k.ú. Městec, bude proveden pouze v případě, že pozemková parcela č. 4, k.ú. Dolsko, která je ve vlastnictví SÚS KHK a.s., HK, bude bezúplatně převedena na obec Nahořany. Zastupitelstvo schvaluje tento možný vzájemný bezúplatný převod všemi hlasy.

15) Městský úřad, N. M.n. Met., odbor dopravy a silničního hospodářství - USNESENÍ č.j.2244/2008/ODSH/PL. V tomto USNESENÍ postupuje odbor dopravy oznámení Dopravního inspektorátu Policie ČR Náchod ohledně umístění reklamního poutače, umístěného na místní komunikaci (v prostoru křižovatky silnice II/285 a místní komunikace)v obci Nahořany, zaslané dne 30.1. 2008. Firmě Petr Koudelka, Nahořany 45, která zde tento poutač umísťuje bude zaslán dopis, ve kterém bude sděleno, že zde nesmí být tento reklamní poutač umísťován. K dopisu budou přiloženy přílohy - foto, dopis DI Policie ČR Náchod, usnesení z odboru dopravy MěÚ Nové Město n. M. Zastupitelstvo schvaluje tento postup všemi hlasy.

16) Žádost manželé R. a M. H. - manželé H. si podali žádost o pronájem obecního bytu v čp. 86 v Nahořanech. Byt po zemřelém panu K. bude předán až po vyřízení dědického řízení. Bude zveřejněn záměr obce Nahořany na pronájem tohoto obecního bytu. Zastupitelstvo neschvaluje žádost o pronájem všemi hlasy.
1

17) Vystavování faktur - pan starosta upozornil, že na fakturách doručených na obecní úřad musí být kromě částky také rozpis materiálu a práce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

18) Oprava stodoly v objektu "U Cvikýřů" v Nahořanech.
Zastupitelé předložili stavební firmy na opravu stodoly. Bude obesláno těchto šest firem:
- p. Michal Khandl, Černčice 9,
- Stavos Dobruška s.r.o, Opočenská 436, 518 01 Dobruška
- Bauch - Navrátil, s.r.o., Pod Vinicemi 104, N.M. n.M.
- Ivan Pick, Malá Skalice, Pospíšilova 227, Č. Skalice
- ALKSTAV s.r.o., Kpt. Jaroše 470, N. M.n. Met,
- Štefan Kroka, Bohuslavice 251.

Výše uvedeným firmám bude zaslán slepý rozpočet na předložení nabídky.
Komise pro otevírání obálek a výběr nejlepší nabídky - členové zastupitelstva.
Termín doručení nabídek na obecní úřad v Nahořanech do 14.3. 2008.
Zastupitelstvo schvaluje výběr firem, termín předložení nabídek
a výběrovou
komisi všemi hlasy.

19) Nájemní smlouvy rybníky - překontrolovat obsah (zkušební doba na jeden rok) - paní Rousková. Výsledek předložit na příští schůzi. Zastupitelstvo bere na vědomí.

20) Příspěvky do zpravodaje - dodat příspěvky do zpravodaje do 7.3. 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ve 20.45 hodin ukončil.

Zapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Ivana Rousková ……………………………………

Gabriela Šichanová ………………………………..
Václav Pavel
starosta obceV Nahořanech 18.2. 2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama