Zastupitelstvo 15.11.2006

16. ledna 2009 v 18:35 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo dne 15.11. 2006 v 18:30 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák.

Hosté: Zdena Kratěnová, František Voborník.

Zahájení: pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva a schůzi zahájil v 18:30 hodin.

Ověřovatelé: Vladimír Kotyza, Gabriela Šichanová - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze:

- návrhy na přípravu rozpočtu na rok 2007,
- změna rozpočtu č. 6/2006,
- jmenování členů výborů,
- geografický informační systém - MISYS,
- návrhy na rozpočtový výhled na roky 2007 - 2011,
- žádosti, došlá pošta, různé.
Navržený program byl doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.

2) Příprava rozpočtu na rok 2007 - zastupitelé podali návrh na akce, které by měly být zahrnuty do rozpočtu na rok 2007. Bylo rozhodnuto, že na příští schůzi bude předloženo a projednáno rozpočtové provizorium na období 1 - 3/2007. Rozpočet na rok 2007 bude schválen v měsíci únoru 2007. Zastupitelstvo schvaluje tento postup všemi hlasy.
Jednotlivé návrhy, které by měly být alespoň částečně zahrnuty do rozpočtu 2007:
- projektové dokumentace pro výstavbu RD v Nahořanech "pod strání",
- odkup pozemku od Sokolské Župy Podkrkonošské,
- projektová dokumentace na výstavbu kulturního zařízení,
- kanalizace Dolsko,
- knihovna Dolsko, Nahořany,
- rekonstrukce osvětlení v budově OÚ Nahořany,
- odkup pozemků v okolí bytovek u brány v Nahořanech,
- odkup pozemků sportovní areál Lhota,
- internetové webové stránky obce,

Úkoly: - pan starosta nechá
ocenit pozemky ve sportovním areálu Lhota, na kterých jsou zbudovány tenisové kurty. Tato cena bude pouze orientační.
- pan Hlávko zjistí přibližnou cenu zřízení internetových webových stránek a společně s paní Rouskovou zajistí podklady pro zřízení a průběžné doplňování.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Rozpočtové opatření č. 6/2006 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši rozpočtu. V rozpočtovém opatření jsou pouze přesuny ve výdajích a to částkou 462.500,- Kč, a v příjmech částkou 7.680,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
4) Výbory zřízené obcí a jmenování zástupce z členů zastupitelstva do Rady školy.
Kontrolní výbor - předseda Josef Dvořák, členové Pavel Barták, Ludmila Bartáková. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
Finanční výbor - členové budou jmenováni a schváleni na příští schůzi.
Kulturní, školská a sportovní komise - členové budou jmenováni a schváleni na příští schůzi.
Rada školy - zástupcem do Rady školy byla jmenována paní Gabriela Šichanová. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

5) Geografický informační systém MISYS. Paní Rousková podala informaci o obsahu tohoto systému. Jedná se softwarové vybavení pro potřeby obce. Cenová nabídka cca 46.172,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje nákup softwarů všemi hlasy.
6) Rozpočtový výhled na rok 2007 - 2011. Do rozpočtového výhledu bude zahrnuta výstavba kulturního zařízení, technického zázemí u sportovního zařízení, vodovod do Dolska, Lhoty, Doubravice, technická infrastruktura pro výstavbu RD v Nahořanech "pod strání", vybudování ČOV. Předložený zpracovaný rozpočtový výhled bude projednán a schválen na příštím zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo bere na vědomí.
7)
Žádost o odkoupení obecního pozemku - paní H. S. . Jedná se o část parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany nad Metují, u domu čp. 7 v Nahořanech.

Zastupitelstvo navrhuje tento postup: vypracování geometrického plánu na část pozemkové parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany nad Metují a znaleckého posudku. S těmito podmínkami bude žadatelka seznámena dopisem, ve kterém bude požádána o vyjádření, zda s těmito podmínkami souhlasí. Zastupitelstvo schvaluje tento postup všemi hlasy.
8) Žádost o finanční příspěvek Stacionář NONA, Nové Město nad Metují. S obsahem žádosti seznámil zastupitele pan starosta. Zastupitelstvo rozhodlo a schvaluje všemi hlasy příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
9) Žádost TJ Nahořany - oddíl hokeje o finanční příspěvek na sezonu 2006-2007 ve výši 15.000,- Kč. Bude provedeno vyúčtování použití dotace. Zastupitelstvo schvaluje dotaci na neinvestiční výdaje ve výši 15.000,- Kč všemi hlasy.
10) Nabídka publikace - Archiv Náchod. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Vítání občánků v sobotu 25.11. 2006 v obřadní síni MěÚ v Novém Městě nad Metují. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v období 13.11. - 18. 11. 2006, č.j. 277/2006,
na státní silnici II/285 před VKK Městec, z důvodu napojení nového sjezdu ze silnice II/285 k základnové stanici Vodafone Czech Republic a.s., včetně vybudování propustku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Oznámení zahájení řízení o změně užívání stavby čerpací stanice PHM, P. K.,
č.j. 267/2006. Předmětem řízení je změna užívání stavby pro účel vnitropodnikový na užívání stavby pro účely vnitropodnikový a pro veřejnost. Zastupitelstvo projednalo tuto změnu užívání stavby a vydalo souhlasné rozhodnutí. Zastupitelstvo schválilo pěti hlasy.
14) Rekonstrukce knihovny a hasičské zbrojnice v Dolsku. Pan Kotyza, Dvořák, Pavel, zjistí v jakém stavu se nachází vnitřní vybavení hasičské zbrojnice a místnost pro knihovnu. Bude nutné provést opravu rozvodů el. energie, akumulačky, vymalování, nákup nábytku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Zpravodaj DSO Metuje do 1.12. 2006. Příspěvek zajistí paní Rousková a paní Šichanová.
16) Došlá pošta, různé
- kolaudační řízení ČOV u nového rodinného domku sl. Z. a p. H. v Nahořanech, kolaudační řízení bylo zřušeno, je-likož stavba není provedena,
- rozhodnutí o povolení nakládání s povrchovými vodami jez Dolsko,
- svoz nebezpečného odpadu v sobotu 18.11. 2006,
- 13.12. 2006 bude vánoční koncert v kostele v Nahořanech, do té doby bude vydán obecní zpravodaj.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Rada školy - informace z jednání podala paní Šichanová.
Požadavky - ochránit fasádu na budově před znečištěním ze silnice,

- doplnit dopravní značení před školou, současné je nedostačující,

- zakoupení nového zahradního nábytku (stoly, židle) na školní zahradu.

Na plot bude umístěna plachta, aby se zabránilo znečištění fasády. Dopravní značení není v kompetenci obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Vánoční koncert v kostele v Nahořanech se koná 13.12. 2006. Obec uhradí náklady spojené s dopravou účinkujících sboru ZŠ Krčín. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
19) Diskuse. Proběhla diskuse mezi členy zastupitelstva o pracovní náplni místostarosty obce.


Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 21:15 hodin.


Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- starosta - nechá ocenit pozemky nacházející pod tenisovými kurty ve Lhotě,
- Hlávko, Rousková - internetové webové stránky obce Nahořany,
- Zákravská - doplnění členů finančního výboru,
- Hlávko - doplnění členů kulturní, školské a sportovní komise,
- Kotyza, Dvořák, Pavel - zjištění skutečného stavu v objektu hasičské zbrojnice v Dolsku,
- Rousková, Šichanová - příspěvek do zpravodaje DSO Metuje.Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Vladimír Kotyza ………………………………………

Gabriela Šichanová ……………………………………Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 16.11. 2006
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama