Zastupitelstvo 16.01.2007

16. ledna 2009 v 18:40 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo dne 16.1. 2007 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Josef Hlávko, Milena Zákravská, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová.

Hosté: Ludmila Bartáková, Pavel Barták, František Voborník.

Zahájení: 18:00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a popřál vše nejlepší do nového roku 2007 a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Rousková, Dvořák - schváleno všemi hlasy.


1) Program schůze:
1) projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce,
2) schválení žádosti o dotace z programu POV,
3) odměny členům zastupitelstva obce,
4) příprava rozpočtu na rok 2007,
5) rozpočtové opatření č. 7/2006,
6) žádosti, pošta, různé.

Navržený program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.

2) Kontrola zápisu z minulé schůze - úkoly vyplývající z jednání minulé schůze byly splněny,
pouze zajištění dopravního značení před školou trvá i nadále. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Jednací řád zastupitelstva obce Nahořany - všem zastupitelům byl rozdán text navrženého
jednacího řádu a s celým obsahem seznámila všechny přítomné paní Rousková. Po projednání byl tento navržený jednací řád schválen všemi hlasy.

4) Dotace POV na rok 2007. Zastupitelstvo projednalo žádost o dotace z POV "Oprava příjezdové komunikace ke hřbitovu v Nahořanech" v částce 252.810,30 Kč, včetně DPH a tuto žádost schvaluje všemi hlasy.

5) Policie ČR , Nové Město nad Metují - J. Janků, M. Hubálek, J. Sedláček - na tyto policisty se mohou obracet občané a obec Nahořany. Jedná se např. o zajištění kulturní a nebo podobné akce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6) Odměny členů ZO dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Zastupitelstvo seznámila s obsahem nařízení paní Rousková. Zastupitelstvo rozhodlo, že budou odměny členům zastupitelstva ponechány v současné výši a schválilo všemi hlasy.

7)Návrh rozpočtu na rok 2007 - zastupitelstvo projednávalo návrh rozpočtu na rok 2007, který bude doplněn o částky na projektovou dokumentaci, na opravy MK, příspěvek škole, opravy pomníků atd. Tento rozpočet dopracuje a projedná finanční výbor a po zveřejnění na úřední desce bude projednán a schválen na příští schůzi zastupitelstva obce Nahořany. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Rozpočtové opatření č. 7/2006 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši rozpočtu. Jedná se pouze o přesuny finančních částek na položkách příjmů i výdajů. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

9) Došlá pošta
- pan starosta zaslal ZO Velká Jesenice dopis ohledně příspěvku novým žákům ZŠ ve Velké Jesenici, a seznámil všechny přítomné s odpovědí na tento dopis. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- kolaudační rozhodnutí pod č.j. 1391/2006, k-83/06, ve kterém se povoluje užívání stavby "Rozšíření myčky + přístavba zázemí" na pozemku p.č. 111, k.ú. Nahořany nad Metují. Jedná se o areál firmy Prisped, čp. 45 v Nahořanech. V kolaudačním rozhodnutí je zkolaudována restaurace místo přístavby zázemí. Je-likož je to v rozporu se stavebním povolením, byl zaslán dopis na stavební odbor, MěÚ Nové Město nad Metují. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Žádost O. P.,
o dlouhodobý pronájem části pozemku 80 m2 p.č. 141, k.ú. Lhota u Nahořan. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost a bude nabídnut pronájem i ostatním vlastníkům, kteří sousedí svým pozemkem s obecní parcelou č. 141, k.ú. Nahořany nad Metují. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Žádost J. Z.,
, o přemístění lampy veřejného osvětlení v Dolsku. Lampa bude instalována v souvislosti s opravami v knihovně v hasičské zbrojnici v Dolsku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- S. H.,
- zaslala dopis, kde souhlasí s navrženým postupem zastupitelstva z minulé schůze ohledně odprodeje obecního pozemku v Nahořanech, sousedícím s pozemkem u čp. 7 v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Manželé H. - sloučené územní řízení se stavebním na výstavbu rodinného domku v Dolsku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Ž., a C. - stavební povolení na ČOV u čp. 1 v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí.

10) Kanalizace Dolsko - vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby stavebním odborem MěÚ Nové Město nad Metují. Na odbor životního prostředí musí být žádost doplněna o rozbor vzorku vytékající vody ze stávající kanalizace a paspart MK. Zastupitelstvo bere na vědomí.

11) Kontejnery na plasty - budou zakoupeny dva kontejnery na plasty do Doubravice a do Lhoty. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

12) Zasedačka v budově obecního úřadu, knihovna v Nahořanech a v Dolsku - informaci podal pan Kotyza, místnosti budou po opravách a úpravách vybaveny nábytkem, kobercem. Úkol pro: pan Kotyza, paní Rousková. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13) Finanční kontrola v TJ Nahořany a SDH Nahořany - bylo kontrolováno zda byla neinvestiční dotace využita v souladu s dotačním titulem. Nebylo zjištěno nedostatků. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 20:30 hodin.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- nadále trvá doplnění dopravního značení před školou - p. starosta,
- rozpočet obce na rok 2007 - finanční výbor + p. Šichanová (projedná s ředitelkou
rozpočet školy)
- opravy a úpravy zasedačky a knihoven, zajištění nábytku a koberece - Kotyza, Rousková.


Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé:
Josef Dvořák ……………………………………..

Ivana Rousková …………………………………..
Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 17.1. 2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama