Zastupitelstvo 16.04.2007

16. ledna 2009 v 18:54 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo v pondělí 16.4. 2007 v 19.30 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Josef Hlávko.

Hosté: Bartáková Ludmila, Hlávková Jaroslava, Valterová Jarmila, Barták Pavel, Cihlář Michal.

Zahájení: 19.30 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva a schůzi zahájil. Pan Hlávko se dostavil na první bod jednání - nebyl přítomen na jmenování a schvalování ověřovatelů.

Ověřovatelé: Šichanová Gabriela, Rousková Ivana - schváleno všemi hlasy.
1) Program schůze:
- viz. přiložená pozvánka. Program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.
2) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2006 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2006, která byla vypracována pracovníky KÚ Královéhradeckého kraje HK. Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2006 byl vyvěšen na úřední desce 20.3. 2007, sejmuto 5.4. 2007. Návrh závěrečného účtu za rok 2006 byl projednán ve finančním výboru dne 13.4. 2007. K navrženému závěrečnému účtu za rok 2006 neměli členové finančního výboru připomínek a doporučili zastupitelstvu obce jeho schválení.
Členy zastupitelstva a ostatní přítomné seznámila s obsahem závěrečného účtu paní M. Zákravská - předsedkyně finančního výboru.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2006 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2006, která je jeho součástí, všemi hlasy a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami. Jedná se o nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, uvedené v části III, odstavec 2, písm. h), ohledně odměn některých členů zastupitelstva, které nejsou v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění (nařízení vlády č. 50/2006 Sb.). Tyto nedostatky byly napraveny při výplatě odměn za měsíce leden a únor 2007.
3) Rozpočet - oprava stodoly "u Cvikýřů" v Nahořanech. Členům zastupitelstva byl předložen zpracovaný rozpočet na opravu stodoly "u Cvikýřů".
Rozpočet
ve
výši 783 tis. Kč obsahuje opravy vnitřních a venkovních omítek, stropů, výměnu vrat, klempířských prvků a dalších drobných oprav. Starosta informoval členy zastupitelstva, že uvedené opravy lze provádět bez stavebního povolení. Tato záležitost byla konzultována se stavebním úřadem Nové Město nad Metují. Zastupitelstvo bere na vědomí.
4) Žádost o odprodej pozemku paní S. H., p.č. 136/5, k.ú. Nahořany nad Metují, o výměře 244 m2
- pan starosta seznámil členy zastupitelstva s odpovědí na výši stanovení ceny za m2 pozemku, která
byla odsouhlasena na minulé schůzi zastupitelstva. Paní S. uvedla v dopise důvody, kvůli kterým za tuto cenu pozemek neodkoupí.
Zastupitelstvo opětovně projednalo cenu za m2 pozemku na odprodej paní S..
Návrhy cen za m2 pozemku: náklady spojené s prodejem (sepsání smlouvy, poplatky za vklad na katastr, geometrický plán):

  1. + 13,- Kč hlasování: tři hlasy pro, čtyři proti,

  2. + 17,- Kč nehlasováno

  3. + 10,- Kč
    hlasování: čtyři hlasy pro, tři proti.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
ve výši nákladů spojených s převodem a vypracováním geometrického plánu + 10,- Kč/m2,
čtyřmi hlasy pro, tři hlasy proti.
5) Žádost o odprodej pozemku manželé J. a M. E., p.č. 240/2, k.ú. Nahořany nad Metují, o výměře 8 m2. Záměr vyvěšen na úřední desce 31.1. 2007, sejmuto 15.2. 2007. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (sepsání kupní smlouvy, poplatek za vklad na katastr) + 10,- Kč za m2. Zastupitelstvo schvaluje prodej všemi hlasy.
6) Rybníky Nahořany.
Zastupitelstvo obce Nahořany rozhodlo, že se rybníky v Nahořanech, které jsou v majetku obce nabídnou k pronájmu.
Záměry na pronájem jednotlivých rybníků -
s návrhem, který obsahuje záměr na pronájmy rybníků seznámila zastupitele
paní Rousková.
- záměr na pronájem rybníka "Hořejší" - viz. příloha 1) zápisu
- záměr na pronájem rybníka "Nádržka" - viz. příloha 2) zápisu
- záměr na pronájem rybníka "Dolejší" - viz. příloha 3) zápisu
Záměry budou zveřejněny v obecním zpravodaji a na úřední desce.
Zastupitelstvo schvaluje obsah záměrů a způsob jejich zveřejnění všemi hlasy.
7) Knihovna - Nahořany, Dolsko.
Paní Rousková seznámila zastupitele s obsahem záměru na obsazení knihovnice knihovny v Nahořanech. Zastupitelstvo souhlasí s obsahem záměru, tak jak byl navržen. Bude zveřejněno v obecním zpravodaji a na úřední desce. Záměr na obsazení funkce knihovnice pro knihovnu v Nahořanech je přílohou č. 4) zápisu. Zastupitelstvo schvaluje obsah záměru a způsob jeho zveřejnění všemi hlasy.
Informaci o rekonstrukcích knihoven podala také paní Rousková - knihovny jsou vymalovány, v Nahořanech je položen koberec, v Dolsku je nové PVC, nábytek je objednán. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Žádost o pronájem pozemku pan O. P.. Z důvodu nejasných hranic mezi pozemky obce a ostatních vlastníků, svolá paní Rousková schůzku mezi těmito vlastníky, kde budou objasněny vlastnické hranice. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Regulační plán - poloostrov Rozkoš. Navýšení nabídky o částku 54.000 Kč. Zastupitelstvo nesouhlasí se zvýšením ceny. S firmou ARCHTEAM Náchod bude jednáno o zdůvodnění navýšení ceny. Zastupitelstvo neschvaluje navýšení všemi hlasy.
10) Kulturní zařízení - členové zastupitelstva mají na příští schůzi podat návrhy, zda stavět nové kulturní zařízení na místě současné hasičské zbrojnice, nebo přistavět novou část k současné hasičské zbrojnici. Návrhy budou projednány na příštím zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Zeleň na návsi ve Lhotě - návrh si převzala paní Šichanová, která zjistí od občanů Lhoty, zda tuto změnu chtějí a jejich případné názory. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Žádost občanů Dolska o vybudování dětského hřiště v Dolsku na návsi. Pan Kotyza zjistí od podepsaných občanů, jaká zařízení mají být upřednostněna, je-likož vše co je uvedeno v žádosti není možné na toto prostranství umístit.
Je třeba respektovat tu skutečnost, že přes uvedenou parcelu vede nadzemní elektrické vedení a v blízkosti je umístěn transformátor. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Vodovod Dolsko - vypracování finančního porovnání na zadání projektové dokumentace
vodovodu z obecního vodovodu z Nahořan a z vodovodu VAKU Náchod z Osíčka. Bude vybrána levnější varianta a bude se moci zadat projektová dokumentace. Pan starosta informoval zastupitele, že je možné získání grantů na projektovou dokumentaci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Vzduchotechnika odsávání do školní kuchyně - nabídka od p. Resla, Česká Skalice, za cenu cca 36.000,- Kč. Zastupitelstvo navrhuje, aby tato firma byla oslovena na zhotovení zařízení. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15)
Došlá pošta:
- čerpací stanice PHM firmy PRISPED s.r.o., Nahořany 45,
- možnost získání kontejnerů z firmy MARIUS PEDERSEN, HK,
- petice - přerozdělování fin. prostředků z daní obcím,
- školení o odpadech v úterý 17.4. 2007 v Náchodě,
16) Knihovna Dolsko - pan starosta navrhuje zakoupení nových dveří. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
17) Dotace POV na rok 2007 - oprava místních komunikací, dle informace z Městského úřadu N.M.n. M. obec Nahořany neobdrží dotaci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Nakládání s vodami - informaci podal pan starosta. Dle sdělení z odboru životního prostředí, Nové Město n. Metují, povolení dosud vydaná se nebudou měnit, pokud budou prováděny rekonstrukce a jakékoliv změny, budou podléhat novému zákonu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
19) Diskuse:
- pan Dvořák - nelíbí se mu auto s reklamou před firmou PRISPED, Nahořany, na provozování myčky aut. Bude udělán dotaz na dopravním inspektorátu v Náchodě ohledně umístění reklamy na kolech. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Oprava světel VO - zastupitelé zjistí, zda svítí světla a případné opravy na hlásí na OÚ do konce tohoto týdne. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Obecní zpravodaj - příspěvky dodat do 30.4.2007 na obecní úřad. Ve zpravodaji budou podány informace o internetu, webové stránky, záměr na pronájem rybníků a obsazení funkce knihovnice, pořádek v obci.
Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 21.45 hodin.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- zajištění svolání schůzky mezi obcí a vlastníky sousedních nemovitostí podle MK ke hřbitovu ve Lhotě, ohledně vyjasnění hranic
- paní Rousková,
- zajištění zveřejnění záměrů na pronájem rybníků a obsazení funkce knihovnice pro knihovnu v Nahořanech - paní Rousková
- kulturní zařízení - všichni členové
- zeleň na návsi ve Lhotě - paní Šichanová,
- dětské hřiště Dolsko - pan Kotyza,
Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Gabriela Šichanová ………………………………..

Ivana Rousková ……………………………………

Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 23.4.2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama