Zastupitelstvo 17.03.2008

17. ledna 2009 v 11:17 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 17.3. 2008 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni členové zastupitelstva: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Koryta, Josef Hlávko, Milena Zákravská, Gabriela Šichanová, Ivana Rousková.
Hosté: Ludmila Bartáková, David Janeček, Miloš Kratěna ml., František Voborník.

Zahájení: 19:00 hodin¨

Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka. Program bude doplněn o došlou poštu. Zastupitelstvo předložený a doplněný program schvaluje všemi hlasy.

2) Vyhodnocení a výběr nabídky na zhotovení "Stavebních úprav stodoly" v Nahořanech. Pan starosta seznámil všechny přítomné se zápisem výběrové komise z otevírání obálek s nabídkami. Bylo obesláno sedm firem, nabídku předložily tři firmy:
-
Khandl Michal, Černčice 9,
- STAVOS s.r.o., Opočenská 436, Dobruška,
- ZEDNICTVÍ - Ivan Pick, Česká Skalice.

Zastupitelstvo vybralo a schválilo firmu ZEDNICTVÍ - Ivan Pick, Česká Skalice, nabídková cena 452.200,- Kč, včetně DPH, všemi hlasy. Firma bude vyzvána k sepsání a podepsání smlouvy. V případě odmítnutí bude vyzvána firma Michal Khandl, Černčice 9, s nabídkovou cenou 574.080,- Kč, včetně DPH.
Zastupitelstvo neschválilo firmy Khandl Michal, Černčice 9 a firmu STAVOS s.r.o., Opočenská 436, Dobruška.

3)
Záměr obce Nahořany - pronájem obecního bytu v čp. 86 v Nahořanech. Na obecní úřad bylo doručeno pět žádostí: - m. Radek a Michaela Hlávkovi, Nahořany 84,
- p. Irena Ňorková,
- sl. Petra Hamanová, Nahořany 33
- p. Jitka Škodová, Nahořany 101
- p. Jaromír Kačer, Nahořany 76.
Zastupitelstvo jednalo o způsobu hlasování. Bylo schváleno tajné hlasování. Každý ze zastupitelů obdržel seznam žadatelů.Pokud nebude vybrán zájemce v prvním kole, postoupí Ti, kteří budou mít nejvíce hlasů. Způsob hlasování schválen všemi hlasy.
Výsledek 1. kola: Irena Ňorková 1 hlas, Hlávkovi 6 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo šesti hlasy přidělení bytu v čp. 86 v Nahořanech manželům R. a M. Hlávkovým, Nahořany 84.
Zastupitelstvo neschválilo přidělení bytu v čp. 86 v Nahořanech: I.Ňorkové, P. Hamanové, bytem Nahořany 33, J. Škodové, bytem Nahořany 101, J. Kačerovi, bytem Nahořany 76.
Zastupitelstvo schválilo prominutí nájemného za jeden měsíc všemi hlasy, z důvodu větší údržby.

4)Výzva obce Nahořany na pronájem pohostinství v Nahořanech. Na obecní úřad byly doručeny dvě žádosti: - p. Milada Kotyzová, Dolsko 25,
- p. Jaroslav Černý, Slavětín nad Metují 103
Zastupitelstvo jednalo o způsobu hlasování. Bylo schváleno tajné hlasování. Každý ze zastupitelů obdržel seznam žadatelů.
Způsob hlasování schválen všemi hlasy.
Výsledek hlasování: M. Kotyzová 4 hlasy, Jaroslav Černý 3 hlasy.
Nájemcem pohostinství v Nahořanech schválilo zastupitelstvo čtyřmi hlasy paní Miladu Kotyzovou, Dolsko 25.
Zastupitelstvo neschvaluje pana Jaroslava Černého, Slavětín nad Metují 103, nájemcem pohostinství v Nahořanech.

5) Zařízení pohostinství dle přiloženého seznamu: zastupitelstvo navrhuje, aby bylo vybavení, které souvisí s budovou odkoupeno od pana K. Středy, Nahořany 16.
Jedná se o toto vybavení: koberec + lino, plynová varná deska, polepení dveří + kliky, odsavače par 2 ks, zásobník WC nerez 2 ks, větrák stropní, odsávací roury + ventilátory 4 ks, osvětlení kuchyň zářivka 3 ks, zářivka venkovní 2 ks + rozvod, montáž, rozvod vody venkovní výplně oken hasičárna, desky na regál sklad 4 ks, obklady kuchyň + práce, barové žídle 4 ks. Bude jednáno se současným nájemcem p. Středou o odkoupení tohoto vybavení za celkovou cenu 30.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy odkoupení tohoto vybavení pohostinství.
Na základě inventurního soupisu bude provedeno předání pohostinství mezi p. Středou a obcí Nahořany a následně mezi obcí a novým nájemcem, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva současného znění.

6) Žádost TJ Nahořany o finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na rok 2008. V rozpočtu obce Nahořany na rok 2008 byla schválena dotace na neinvestiční výdaje. Schválený finanční příspěvek nelze použít na nákup pozemku a nebo jiných nemovitostí. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7) Žádost Petr Zaujec, Jiřího z Poděbrad 241, Borohrádek, o pronájem nebo prodej pozemku za účelem občasného rybaření , část p. č. 141/2 ve Lhotě. Zastupitelstvo pronájem ani odprodej části parcely č. 141/2, k.ú. Lhota u Nahořan, neschvaluje všemi hlasy.

8) SÚS Náchod - výměna mostu před Slavětínem přes starou řeku. Komunikace bude uzavřena, bude zřízena lávka pro pěší. Hromadná doprava bude odkloněna. Zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Bednářovi, Městec 13 - děkovný dopis obecnímu úřadu a
hasičům za pomoc při likvidaci škod po vichřici, bude předáno hasičům. Zastupitelstvo bere na vědomí.

10) Žádost p. Petra Týfová, Nové Město n. Met., o pronájem prostor na provozování masérských služeb. Obec nevlastní požadované prostory k poskytování nabízených služeb.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

11) Ladislav Henyš, Černčice 75 - oznámení o spojení územního a stavebního řízení na provedení stavby: Penzion Nahořany 17/78. Zastupitelstvo bere na vědomí.

12) Společenský dům v Nahořanech - stav prací na projektu, který zpracovává Ing. Arch. Aleš Přibyl. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13) Výstavba RD "Pod strání" v Nahořanech - probíhají práce na projektové dokumentaci posílení elektro, není rozhodnuto, zda vedení povede zemí nebo na stožárech. Zastupitelstvo bere na vědomí.

14) Dopravní značení komunikace přes letiště k Šonovu - bude zabudována dopravní značka se zákazem vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou. Zastupitelstvo bere na vědomí.

15) Obytný dům čp. 11 v Doubravici - jedná se o žádost p. Šavela o pronájem části parcely č. 214, k.ú. Lhota u Nahořan. Nájemní smlouvu na tento pozemek má p. Z. Knytl, který se odstěhoval a tuto smlouvu neukončil. Pan starosta nezastihl vlastníka čp. 11 a proto bude projednáno na příští schůzi. Zastupitelstvo bere na vědomí.

16) Rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě - budova pilnice není majetkem obce Nahořany, pouze pozemek pod budovou. Na tuto budovu bude vypsána dražba. Zastupitelstvo rozhodlo, že se obec Nahořany zúčastní dražby. Účast bude do výše 300.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

17) Pozemky ve Lhotě ke hřbitovu - veškerá rozhodnutí a nová zaměření se ruší. Toto řízení se vrací zpět na Katastrální úřad v Náchodě. Zastupitelstvo bere na vědomí.

18) Pan P. Tomáš, Nové Město nad Metují - předložil cenovou
nabídku na restaurování křížů v Doubravici v částce 75.000,- Kč a ve Lhotě za cenu 15.000,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2008 se nebudou opravy provádět. Opravy neschvaluje všemi hlasy.

19) KPÚ - pozemkové úpravy k.ú. Nahořany. V rámci pozemkových úprav v k.ú. Nahořany nad Metují zastupitelstvo rozhodlo o uzavření směnné smlouvy mezi obcí Nahořany a spoluvlastníky pozemkové parcely č. 1315/2, k.ú. Nahořany nad Metují. Směna bude provedena na základě geometrického plánu a to rozdělením pozemkové parcely č. 114, k.ú. Nahořany nad Metují. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

20) Dopravní nehoda u bytovek v Nahořanech - škodu na zábradlí uhradí viník nehody. Projednáno a dohodnuto s p. Ducháčem Vl.. Zastupitelstvo bere na vědomí.

21) Čekárna Nahořany - poškození dveří po vichřici
opraví pan Dvořák. Poničené a nevzhledné vývěsní tabule v Nahořanech a ostatních obcích se budou postupně vyměňovat. Na tato zařízení bylo zažádáno o dotace z POV přes DSO Metuje. Zastupitelstvo bere na vědomí.

22) Paní Rousková podala informaci o podání žádostí o granty ve volnočasové aktivitě do MAS mezi Úpou a Metují. Byly podány tři žádosti. Zastupitelstvo bere na vědomí.

23) Rybníky Nahořany - zkušební lhůta končí 1.7. 2008, pokud nebudou problému bude prodloužena o další tři roky. Zastupitelstvo bere na vědomí.

24) Požadavky a spolupráce mezi nájemníky rybníků a zástupcem obce - pan starosta vyzval členy zastupitelstva, aby si někdo vzal tuto oblast na starosti. Nikdo se nepřihlásil. Zastupitelstvo bere na vědomí.

25) Škoda na obecním majetku po vichřici dne 1.3.2008. K velkým škodám nedošlo. Byla poškozena hřbitovní zeď na hřbitově v Nahořanech, která je již opravena, jsou poškozeny dveře na čekárně v Nahořanech, vývěsní tabule a byly polámány stromy. Zastupitelstvo bere na vědomí.

26) Příspěvky do zpravodaje paní Rousková - příspěvky mohou podávat organizace i jednotlivci v průběhu celého roku. Zastupitelstvo bere na vědomí.

27) Nahořanská a.s. - budova vývařovny v Nahořanech.
Pozemek pod budovou je ve vlastnictví Nahořanské a.s., v okolí budovy patří pozemky Úřadu pro zastupování státu. Informativní cena za budou cca 4,5 mil. Kč. Pokud bude zájem z členů zastupitelstva vyjedná pan starosta s vedením Nahořanské a.s. prohlídku tohoto objektu. Zastupitelstvo bere na vědomí.

28) Pověření ke kontrole panem starostou:
- Kontrolní výbor - namátkové kontroly včasnosti úhrad pohledávek na základě nájemních smluv v roce 2008,

- Finanční výbor - zjistit a zpracovat přehled navýšení výnosů daní pro obec v příštích letech.

Předsedové výborů seznámí se zápisem z provedených kontrol členy zastupitelstva na příští schůzi. Zastupitelstvo bere na vědomí.

29) Úklid chodníků a komunikací - provede SÚS Jaroměř, dále budou provedeny opravy vpustí. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Schůze ukončena ve 20:45 hodin.


Zapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Josef Dvořák …………………………………….

Milena Zákravská …………………………………….
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 sleepyhead sleepyhead | Web | 20. června 2015 v 10:23 | Reagovat

rychla půjčka bez příjmu ???

2 painty painty | Web | 21. června 2015 v 2:03 | Reagovat

pujčky až domu jindřichuv hradec :-(

3 salay salay | Web | 9. září 2016 v 1:37 | Reagovat

pujcka 4500 do vyplaty ???

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama