Zastupitelstvo 17.12.2007

16. ledna 2009 v 19:07 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí dne 17.12. 2007 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.


Přítomni: Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Milena Zákravská, Josef Dvořák

Omluveni: Vladimír Kotyza, Josef Hlávko

Hosté: Pavel Barták, František Voborník

Zahájení: 18:05 hodin


Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina všech členů a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Ivana Rousková, Gabriela Šichanová


1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka,
program byl doplněn o - rozpočtové opatření č. 4/07,
- budova pilnice v objektu "U Cvikýřů" v Nahořanech,
- došlá pošta.
Doplněný program schůze schválen všemi hlasy.
2) Rozpočet obce Nahořany na rok 2008.
Paní Rousková seznámila všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty s návrhem rozpočtu na rok 2008. Rozpočet byl navržen ve výši 5.910 tis. Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Na straně příjmů byla použita rezerva z předchozích let ve výši 1.400 tis. Kč.
V rozpočtu jsou zahrnuty - neinvestiční transfery:
- SDH Nahořany 60 tis. Kč
- TJ Nahořany 40 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky:
- PO ZŠ Nahořany 445 tis. Kč.
Konsolidační položky mezi obcemi a DSO byly písemně odsouhlaseny.
Rozpočet je vyrovnaný.
Rozpočet byl vyvěšen po dobu 15-ti dnů na místech k tomu určených (úřední deska). Rozpočet byl vyvěšen 27.11. 2007, sundán 12.12. 2007.
Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru dne 3.12. 2007. Paní Zákravská - předseda finančního výboru, doporučila zastupitelstvu návrh rozpočtu, tak jak byl vyvěšen schválit.
Zastupitelstvo obce po projednání
rozpočet ve výši 5.910 tis. na rok 2008 schválilo všemi hlasy.
3)Vodné na rok 2008 - zastupitelstvo obce Nahořany projednalo a schválilo vodné ve výši 13,50 Kč za m3 + 9% DPH všemi hlasy.
4) Odpadové hospodářství - pro rok 2008 dochází k mírnému navýšení ceny o 3 - 5%. Ceny za jednotlivé svozy po přičtení DPH byly zaokrouhleny na celé desítky nahoru, viz. Dodatek ke smlouvě č. 950169 o odvozu odpadu ze dne 9.2. 2000 mezi obcí Nahořany a firmou Marius Pedersen a.s..
Cena služby: 42 svozů/rok 1.730,- Kč včetně DPH,
26 svozů/rok 1.090,- Kč včetně DPH,
21 svozů/rok 900,- Kč včetně DPH,
13 svozů/rok 640,- Kč včetně DPH,
jednorázový svoz 65,- Kč včetně DPH


Svoz odpadů bude v roce 2008 vždy v pátek. Zastupitelstvo schvaluje výši ceny svozů všemi hlasy.
5) Kontrolní výbor - informaci podal předseda Josef Dvořák.
- úkolem finančního výboru bylo zjistit, dodržování a využívání obecně závazné vyhlášky č. 2/2001obce Nahořany o likvidaci komunálních odpadů - viz. zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 12.11. 2007.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6) Rozpočtové opatření č. 4/2007 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši schváleného rozpočtu na rok 2007, jedná se o úpravy v jednotlivých kapitolách a to snížením a zvýšením položek ve výdajové části rozpočtu. Zastupitelstvo po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007 všemi hlasy.

Od sedmého bodu jednání byl přítomen šestý člen zastupitelstva pan Vladimír Kotyza.

7) Budova pilnice v objektu "U Cvikýřů" v Nahořanech na parcele č. 123/2, k.ú. Nahořany nad Metují. Informaci o dražení této budovy a pozemků, které jsou ve vlastnictví firmy BDB DEKOR,spol.s.r.o.,se sídlem Nahořany 81, podal pan starosta.
Obec Nahořany vydražila v roce 2002 objekt "U Cvikýřů" v Nahořanech, ale tato budova nebyla zahrnuta do Usnesení okresního soudu v Náchodě, i když byla obsažena ve znaleckém posudku. IPB si však ponechala tuto nemovitost i v době dražby.
Tato budova a pozemky budou draženy ve čtvrtek 20.12. 2007 v Praze. Zastupitelstvo tuto záležitost projednalo a rozhodlo takto: zastupitelstvo obce Nahořany pověřuje pana starostu Václava Pavla, Nahořany 28, zúčastnit se dražby dne 20.12. 2007. Pověření se týká účasti na dražbě budovy pily na pozemkové parcele č. 123/2, k.ú. Nahořany nad Metují, do výše 270. tis. Kč. Schváleno všemi hlasy.
8) Došlá pošta, informace:
- kolaudace kanalizace Dolsko - stavba je dána do užívání,
- tříkrálová sbírka v lednu 2008,
- prezentace obce ve zpravodaji - Městské muzeum Nové Město n. Metují,
- odvolání pana Janků ohledně nesrovnalostí pozemkových parcel ke hřbitovu,
- stavební řízení manželé Voříškovi - výstavba nového RD ve Lhotě,
- masokombinát Skaličan a.s., Česká Skalice - nový vlastník firma Rabbit Trhový Štěpánov a.s.
9) Žádost manželů H. o souhlas k napojení nového RD v Dolsku na novou kanalizaci. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
10) Žádost D. H.,
o pronájem parcely č. 136/3, k.ú. Nahořany nad Metují. Zveřejněno na úřední desce obecního úřadu ve dnech 13.11.2007 až 28.11.2007. Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku na dobu neurčitou, ve výši 1,- Kč za m2 všemi hlasy.

Pan starosta poděkoval za účast, popřál všem přítomným hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví v novém roce a schůzi ukončil v 19:45 hodin.


Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Ivana Rousková ……………………………………

Gabriela Šichanová ………………………………..


Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 18.12. 2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama