Zastupitelstvo 18.06.2007

16. ledna 2009 v 18:57 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo v pondělí 18.6. 2007 ve 20:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Pavel Václav, Rousková Ivana, Šichanová Gabriela, Hlávko Josef, Kotyza Vladimír, Zákravská Milena, Dvořák Josef.

Hosté: Ludmila Bartáková

Zahájení: 20:00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka. Program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.
2) Záměr obce Nahořany na pronájem vodní plochy "nádržka" Nahořany. Na minulé schůzi nebylo rozhodnuto o nájemci výše uvedené nemovitosti. Zájemcům o tuto nemovitost byl zaslán dopis, kde bylo sděleno, zda by nebylo možné udělat dohodu o společném pronájmu. Žadatelé pan M. Z. a P. H. sdělili, že dohoda není možná. Od druhého zájemce, tj. D. D. vyjádření nedošlo.
Zastupitelstvo rozhodlo, že volba proběhne aklamací podle abecedy.
- první zájemce D. D.,
- žádný hlas pro, sedm se zdrželo,
- druhý zájemce M. Z., a P. H., , - čtyři hlasy pro, tři se zdrželi. Nájemcem za podmínek stanovených v záměru se stává pan M. Z. a P. H. - schváleno čtyřmi hlasy.

3) Záměr obce Nahořany na obsazení funkce knihovnice pro knihovnu v Nahořanech. Na minulé schůzi nebylo rozhodnuto o knihovnici pro knihovnu v Nahořanech a žadatelky byly vyzvány, aby upřesnily jak si představují práci knihovnice.
Na obecní úřad byla doručena odpověď od paní D. B.. Paní L. Š.,
odpověď nezaslala.
Zastupitelstvo rozhodlo, že volba proběhne aklamací podle abecedy.
- D. B. - pět hlasů pro, dva se zdrželi.
Knihovnicí pro knihovnu v Nahořanech byla schválena paní D. B.,
pěti hlasy.

Pan starosta zašle děkovný dopis dosavadní knihovnici paní V. I..
Paní Rousková zajistí předání knihovny a vyzve schválené nájemce o vodní plochy k podepsání nájemní smlouvy. Zastupitelstvo bere na vědomí.

4) Kulturní zařízení v Nahořanech - pan starosta seznámil přítomné se čtyřmi navrženými variantami, které zpracoval ing. Arch. Aleš Přibyl.
Zastupitelstvo schválilo, že bude pokračovat ing. Přibyl na vypracování projektové dokumentace a vybralo variantu "C". Schváleno sedmi hlasy.
5) Rozpočtové opatření č. 1/2007 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši schváleného rozpočtu. Jedná se pouze o snížení a zvýšení výdajových položek. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
6) Žádost sl. J. Z., a P. H., o finanční příspěvek na zhotovení vodovodní přípojky k novému rodinnému domku a na zhotovení nebo finanční příspěvek na zbudování chodníku a příjezdové cesty k rodinnému domku v Nahořanech.
Pan starosta podal informaci, že novou vodovodní přípojku po obecním pozemku hradí ze zákona obec (bylo již uhrazeno) a na soukromém pozemku hradí vlastník.
Vybudování chodníku a příjezdové cesty - umístění bylo změněno a je to zaneseno v projektové dokumentaci. Obec ve vyjádření k této změně uvedla, že souhlasí za podmínky, že si vlastník rodinného domku vybuduje chodník a přístupovou cestu na vlastní náklady, sděleno dopisem č.j. 49/2006.
Žádost o vybudování z prostředků obce ani finanční příspěvek na chodník a příjezdovou komunikaci zastupitelstvo neschvaluje všemi hlasy.
7)Žádost o povolení Vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace - k žádosti o vypouštění odpadních vod musí být souhlas správce toku, bude zadáno odborníkovi. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Pan starosta podal informaci o možnostech získání dotací z Programu o obnovy venkova - zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Regulační plán poloostrov Rozkoš - firma ARCHTEAM Náchod sdělila, že nemůže za nižší finanční částku, tak jak požadovaly obce Nahořany a Velká Jesenice dokončit tento regulační plán. Bylo jednáno s ing. Mathesem o jiném možném řešení dokončení regulačního plánu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) SDH Nahořany - příští rok oslava 130 let. Informaci o nabízené částce za vytvoření hasičského praporu podal pan starosta, zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Evidence odpadů - možnost příspěvku na zpětný odběr odpadů. Jsou nutné kopie dokladů na sběr železa, papíru, skla.
12) Nové elektrické vedení ve Lhotě - pan starosta sdělil, že podle poslední informace bude zbudováno vrchní vedení. Realizace v roce 2008 - 2009. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Kalendář - pokud bude nashromážděno dostatečné množství materiálu (foto) z obcí Lhoty, Doubravice, Dolska a Městce tento kalendář zpracuje pan Hlávko. Zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Čekárna Lhota - děravá střecha, zjistí pan Pavel. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Kontejnery na plasty - jsou objednány dva kontejnery, které budou umístěny u prodejny v Nahořanech a u čekárny ve Lhotě. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Kuchyně ZŠ - v první polovině července bude zhotoven odsavač par, po té bude následovat vymalování celé budovy. Zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Oprava MK u hřbitova v Nahořanech - po podepsání smlouvy o dílo s firmou Karel
Špalda, Zájezd,
bude započato se stavebními pracemi.
Kanalizace Dolsko - po podepsání smlouvy o dílo s firmou Stavis, L. Hlaváček, Česká Skalice může být započato s výstavbou. Nastal drobný problém s vypouštěním odpadních vod do řeky Metuje, kdy se odvolala firma Povodí Labe, HK, která je správcem toku. Toto odvolání je již řešeno. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Stodola "U Cvikýřů" v Nahořanech - na základě výsledku jednání některých členů zastupitelstva ohledně opravy stodoly "u Cvikýřů" v Nahořanech, předložil pan Hlávko několik návrhů na vrata, která jsou podstatně levnější, než které byly v nabídce uvedeny. Oprava stodoly nebude zadána jen jedné firmě, ale různým firmám na jednotlivé stavební práce. O dalším pokračování bude rozhodnuto na příštím zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí.
19) Most Dolsko - pan Dvořák vznesl dotaz ohledně výměny mostu přes řeku Metuji mezi Dolskem a Slavětínem. Pan starosta podal informaci - zatím stále probíhají odvolací řízení. Pokud budou ukončena lávku zbuduje na vlastní náklady Povodí Labe, HK, státní podnik. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 21.50 hodin.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- sdělení o výběru nájemce na vodní plochu "nádržka" Nahořany - paní Rousková,
- sdělení o výběru knihovnice pro knihovnu v Nahořanech - paní Rousková,
- svolání nájemců vodních ploch k podpisu nájemní smlouvy - paní Rousková,
- děkovný dopis dosavadní knihovnici paní ing. Vejvodové - pan starosta,
- stav střechy na čekárně ve Lhotě - pan starosta.Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Milena Zákravská ………………………………………..

Josef Dvořák ……………………………………………..
Václav Pavel
starosta obce
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama