Zastupitelstvo 21.04.2008

17. ledna 2009 v 11:19 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 21.4. 2008 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni členové zastupitelstva: Václav Pavel, Ivana Rousková, Josef Dvořák, Milena Zákravská, Vladimír Kotyza, Josef Hlávko, Gabriela Šichanová.
Hosté: Pavel Barták, František Voborník

Zahájení: 19:05

Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - dle přiložené pozvánky. Pan J. Dvořák požádal o doplnění programu o bod jednání o vývařovně Nahořanské a.s.. Program schůze s jeho doplněním schválen všemi hlasy.
2) Společenské centrum obce - pan starosta předložil zastupitelům tři navržené studie a podal další informace.
Jednotlivé studie si mohou zastupitelé podrobně prohlédnout na obecním úřadě a na příštím zasedání bude rozhodnuto, která varianta bude nejvhodnější. Jedna z variant bude dále zpracovávána jen v případě, že zastupitelstvo rozhodne o vybudování Společenského centra obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Vývařovna Nahořanské a.s. - pan Dvořák Josef vyzval zastupitele ke zvážení odkoupení této nemovitosti , ale žádné nové informace nemá. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout zda obec nemovitost koupí nebo ne. Je-likož nejsou známy další okolnosti, např. co se týká možnosti změny vlastníka okolních pozemků, současně jsou ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebyla předložena projektová dokumentace, rozhodlo zastupitelstvo takto. Nahořanské a.s. bude zaslán dopis, kde bude sděleno, že:
- nabídka byla projednána,
- nabízená cena 4,5 mil. Kč je nepřijatelná,
- možnost převodu okolních pozemků - časový horizont nabytí do vlastnictví, bez pozemků nerealizovatelné,
- termín na vyjádření do třech týdnů.
Zastupitelstvo schvaluje tento postup všemi hlasy.
4) Odměny členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 79/2008 Sb., ze dne 25. února 2008.
Návrh:
Předseda výboru, komise 840 + 260 = 1.100,- Kč
Člen výboru, komise 540 + 260 + 170 = 970,- Kč
Starosta obce = 12.000,- Kč
Místostarostka obce (beze změny) = 7.380,- Kč
Navržené odměny členů zastupitelstva s platností za měsíc květen 2008,
byly schváleny pěti hlasy, dva členové se zdrželi.
Předseda výboru, komise - Josef Dvořák, Josef Hlávko, Milena Zákravská,
Členové komise - Vladimír Kotyza, Gabriela Šichanová.
5) Obecní zpravodaj - příspěvky, zastupitelstvo bere na vědomí.

6) Protipovodňová opatření týkající se nemovitostí na levém břehu řeky Metuje v části obce Dolsko.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
7) Žádost paní Bubeníčkové pro knihovnu v Nahořanech o předplatné na časopisy, jeden pro dospělé a jeden pro děti, v celkové částce za rok cca 2.000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
8) Jednání v Dolsku - 30.4. 2008 týkající se mostu na splavě. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Oprava vpustí a úklid na státní silnici přes obec Nahořany - bylo jednáno se zástupcem SÚS Jaroměř, který potvrdil, že tyto drobné údržby budou provedeny. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Nabídka Poštovní spořitelny na založení miniúčtů pro nově narozené děti při příležitosti vítání občánků, jako dárek od obce. Zastupitelstvo schválilo tuto nabídku s minimálním vkladem pěti hlasy, dva se zdrželi.
11) Daň z nemovitostí - od roku 2008 změna koeficientu na daň z budov a stavebních pozemků z 0,6 na 1,0. Vyvěšena veřejná vyhláška na úřední desce obce do 9.5. 2008, kde jsou podrobnější informace. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Dražba pilnice v Nahořanech se uskuteční 24.4. 2008 v Praze. Pan starosta vyzval zastupitele, aby sdělili do středy 23.4. 2008, kdo se může dražby zúčastnit. Musí mu být vydáno pověření a svěřeny finanční prostředky na složení kauce. Zástupce obce je pověřen učinit nejvyšší podání do částky 300 tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy..
13) Zaměření pozemku mezi obcí a p. Koudelkou v Nahořanech. Obec nebyla přizvána k tomuto zaměření. Jedná se o pozemek, který sousedí s pozemkem v okolí pilnice v Nahořanech, který odkoupil pan Koudelka Petr. Zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Nahořany - fond reprodukce se stavem k 31.12. 2007 ve výši 2.580,- Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy ponechání finančních prostředků Po a použití těchto finančních prostředků na drobné opravy budovy školy.
15) Rozpočtové opatření č. 1/2008 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši schváleného rozpočtu na rok 2008. Jedná se o přesun v oddíle par. 3113, z položky 5901 - rezerva, na položku 5321 - poplatek za žáky ZŠ. Zájem vyrovnanosti rozpočtů mezi obcí Nahořany a Městem Nové Město nad Metují. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 1/2008 schvaluje všemi hlasy.
16) Závěrečný účet DSO Metuje - s obsahem seznámil zastupitele pan starosta. Tento závěrečný účet bude zveřejněn na úřední desce a bude projednán a schválen v DSO Metuje. Zastupitelstvo bere na vědomí.
17) DSO Region Novoměstsko - paní Rousková podala informaci ohledně podání žádosti o grant na dopravní značení. Podmínkou je převod pozemků pod značkami do majetku DSO. Zastupitelstvo neschvaluje převod pozemků do majetku DSO všemi hlasy.
18) Kontrolní a finanční výbor - podání zprávy o zadaném úkolu z minulé schůze.
Kontrolní výbor - zprávu podal pan Dvořák. Při kontrole pohledávek k 31.12. 2007 obce Nahořany, bylo zjištěno, že některé pohledávky za rok 2007 nejsou k datu kontroly uhrazeny. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy návrh kontrolního výboru, aby dlužníkům byly zaslány upomínky na zaplacení pohledávek. Pokud nebudou tyto uhrazeno, bude jednáno dle obsahu nájemních smluv.
19) Oprava stodoly "U Cvikýřů" - výběr firmy. Vybraná firma pan PICK, Česká Skalice do dnešního dne nevstoupil s obcí do jednání, zda má o tuto práci zájem. Telefonicky se sním spojí pan Dvořák. Zastupitelstvo bere na vědomí.
20) Pan Dvořák - poukázal na velký nepořádek v autobusové čekárně v Nahořanech,

- upozornil, že na budově školy jsou ve špatném stavu troje dveře ze zahrady do sklepních prostor. Zastupitelstvo není proti zakoupení nových dveří, ale je nutné obrátit se na ředitelku školy,
- upozornil, že by bylo nutné při obsazování obecních bytů vybrat od nových nájemníků finanční prostředky, které by mohly být použity na případné poškození při uvolnění bytu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
21) Vybudování přípojky vedení vysokého napětí pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech. Nejsou k dispozici vyjádření všech vlastníků pozemků, po kterých by měla přípojka vést. Zastupitelstvo bere na vědomí.
22) Znak a prapor obce - pan starosta vyzval zastupitele, zda by nemělo být uvažováno o zřízení znaku a praporu obce. Je nutné zohlednit, že obec tvoří pět částí a každá by měla být nějakým způsobem zastoupena. V roce 2010 podle dostupných materiálů by mělo být 650 let založení obce Nahořany a proto by se mohl dát k této příležitosti zhotovit znak a prapor obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Úkol pro:
starosta - zaslat dopis Nahořanské a.s. ohledně budovy vývařovny v Nahořanech,
členové - příspěvky do obecního zpravodaje,
starosta - zaslat upomínky na neuhrazené pohledávky,
fin. výbor - úkol trvá z minulé schůze,
OÚ - nepořádek v čekárně v Nahořanech,

Schůze ukončena v 21:15 hodin.

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Josef Hlávko …………………………………………….

Vladimír Kotyza …………………………………………….Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 22.4. 2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama