Zastupitelstvo 21.05.2007

16. ledna 2009 v 18:56 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo v pondělí 21.5. 2007
ve 20:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni Pavel Václav, Dvořák Josef, Kotyza Vladimír, Zákravská Milena, Rousková Ivana, Šichanová Gabriela, Hlávko Josef

Hosté: Šůnová Lenka, Bartáková Ludmila

Zahájení: 20:00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Vladimír Kotyza, Josef Hlávko - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka. Program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.
2) Vyhodnocení nabídek na pronájem vodních ploch v Nahořanech. Jednotlivé nabídky přečetla paní Rousková:
- D. D.,

- nádržka podmínky záměru splnil,
- M. C.,
- rybník "Dolejší" + nádržka podmínky splnil,
- M. Z.,
P. H.,

- nádržka podmínky splnili,
- D. J.,
- rybník "Hořejší" podmínky splnil.
Zastupitelstvo po projednání nabídek rozhodlo takto:
Rybník "Dolejší" - M. C., schváleno všemi hlasy,
Rybník "Hořejší" - D. J., schváleno všemi hlasy,
Nádržka - zastupitelstvo neschvaluje všemi hlasy pronájem nádržky pro pana M. C. .
Zastupitelstvo navrhuje, aby bylo sděleno žadatelům D. D., M. Z., P. H., zda jsou ochotni se dohodnout na společném pronájmu. Pokud se nedohodnou, bude o nájemci rozhodnuto na příštím zasedání. Zastupitelstvo schvaluje tento postup o navrženém pronájmu nádržky všemi hlasy.
3) Vyhodnocení nabídek na obsazení funkce knihovnice pro knihovnu v Nahořanech. Jednotlivé nabídky přečetla paní Rousková.
- L. S., - žádost vyřazena, z důvodu nesplnění podmínek a to že záměr byl vypsán na knihovnu v Nahořanech, nabídka byla předložena na knihovnu v Dolsku.
- D. B., - podmínky splněny,
- L. Š., - podmínky splněny.
Je-likož není ani v jedné nabídce popsána představa práce knihovnice, zastupitelstvo navrhlo, že budou žadatelky vyzvány, aby upřesnily jak si představují práci knihovnice, tak jak je v záměru uvedeno. Doplnění nabídky předloží písemně žadatelky na obecní úřad do 15.6. 2007. Žadatelky vyrozumí paní Rousková. Zastupitelstvo schvaluje tento postup všemi hlasy.
4) "Stavební úpravy místní komunikace ke hřbitovu" v Nahořanech
Na zhotovení úprav místní komunikace byly doručeny na obecní úřad tři nabídky od třech obeslaných firem, viz. zápis z otvírání obálek ze dne 3.5. 2007.
- STRABAG, Hradec Králové - částka 329.035,- Kč včetně DPH
- NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové
- částka 328.574,- Kč včetně DPH
- Karel Špelda, Zájezd 7, Č. Skalice - částka 287.303,- Kč včetně DPH.
Všechny tři firmy splnily podmínky výzvy.
Zastupitelstvo projednalo žádosti a rozhodlo takto: schvaluje všemi hlasy firmu Karel Špelda, Zájezd 7, Česká Skalice.
5) "Kanalizace Nahořany, Dolsko".
Na zhotovení kanalizace v Dolsku byla doručena na obecní úřad jedna nabídka od třech obeslaných firem, viz zápis z otvírání obálek ze dne 21.5. 2007.
- STAVIS s.r.o.,Česká Skalice - částka 297.500,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo projednalo žádost a rozhodlo, že nebude výzva zrušena a schvaluje pro zhotovení kanalizace firmu STAVIS s.r.o., Česká Skalice, šesti hlasy, jeden se zdržel.
6) Kulturní zařízení - pan starosta informoval zastupitele o možnosti získání dotací na výstavbu kulturních zařízení. Zastupitelstvo se musí rozhodnout pokud se bude stavět v místě současné hasičské zbrojnice, zda stavět celou novou stavbu, nebo přistavět k současné hasičské zbrojnici. Zastupitelstvo po diskusi rozhodlo, že se bude stavět celá nová budova.
7) Oprava stodoly u Cvikýřů v Nahořanech. Zastupitelstvo rozhodlo, že budou provedeny veškeré opravy, z důvodu oslav v roce 2008 130 let založení hasičů v Nahořanech. Ve čtvrtek se sejde komise, ve složení Hlávko, Kotyza, Pavel, Dvořák, Rousková.Tato komise posoudí rozpočet, zda veškeré položky jsou nutné zadávat do výběrového řízení. S výsledkem bude seznámeno zastupitelstvo na příštím zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Vodovod Dolsko - projektová dokumentace. O zadání návrhu nebylo rozhodnuto, zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Nádržka Městec. Občany obce Městec byla obec upozorněna na špatný stav vody v nádržce. Starosta zadal u pana France vypracování jednoduchého návrhu, který bude obsahovat vybudování čistící šachty a propojení přítokového a odtokového potrubí. Paní Rousková vypracuje jednoduchý dotazník ohledně vypouštění odpadních vod z nemovitostí, který předá vlastníkům nemovitostí v Městci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Výlet na Kyjovsko - pořádá Centrum rozvoje Česká Skalice ve dnech 22.6. a 23.6.2007. Zájemci se mohou přihlásit přímo na Centrum rozvoje Č. Skalice do 27.5. 2007. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Žádost chataři Doubravice - o opravu místní komunikace. Komunikace bude vyspravena štěrkem. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Ukončení služeb firmy SAZKA a.s. Praha na poště v Nahořanech. Pan starosta zaslal dopis, kde se dotazoval na důvody zrušení těchto služeb. Dne 21.5. 2007 došel dopis, ve kterém bylo sděleno, že toto zařízení bylo dlouhodobě prodělečné a není možné již tyto služby zajišťovat. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Žádost pan J. K., o odkoupení části obecního pozemku p.č. 240/1, k.ú. Nahořany nad Metují. Zastupitelstvo rozhodlo, že se prozatím tento pozemek nebude prodávat, z důvodu výstavby trafostanice, která bude zbudována pro výstavbu rodinných domků "Pod strání" v Nahořanech. Zastupitelstvo neschvaluje odprodej části pozemku p.č. 240/1, k.ú. Nahořany nad Metují.
14) Kalendář na rok 2008 - pokud budou nashromážděny materiály (fotografie) z Dolska, Městce, Lhoty, Doubravice,
bude vyhotoven kalendář ve stejném stylu jako předchozí, ve kterých byly použity fotografie z Nahořan. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Oprava světel veřejného osvětlení - nahlásit na obecní úřad, kde nesvítí světla. Bude opraveno v nejbližší době. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Pozemky ve Lhotě podél místní komunikace ke kostelu. V sobotu se uskutečnila schůzka s vlastníky pozemků podél této komunikace. Za obec se zúčastnil pan Pavel a paní Rousková. Byly upřesněny hranice soukromých pozemků a obecních pozemků. Bylo zde dohodnuto, že obec tyto pozemky pronajme za 1,- Kč/m2 za rok + údržba zeleně mezi ploty a místní komunikací. Paní Rousková vypracuje a zašle uživatelům nájemní smlouvy které budou uzavřeny na dobu neurčitou. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
17) Knihovna Dolsko - oprava je dokončena, je tam nový nábytek, okna jsou natřena, budou zakoupeny nové dveře. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Veřejné osvětlení - u bytovek u brány v Nahořanech budou vyměněny sloupy a lampy na veřejné osvětlení. V Doubravici bude přidáno jedno světlo na posledním sloupu naproti Mervartovým čp. 6. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
19) Kontejnery na plasty - pokud nebudou dodány zdarma, budou zakoupeny dva kontejnery. Jeden do Lhoty a jeden do Nahořan. Zastupitelstvo bere na vědomí.
20) Zájezd do Prahy - paní Bartáková vznesla dotaz, zda by se nemohl uskutečnit zájezd do Prahy na podzim letošního roku, s tím že si lístky do divadla uhradí každý účastník sám a zda by obec uhradila autobus. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Schůze byla ukončena ve 22:00 hodin

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Vladimír Kotyza ……………………………………….

Josef Hlávko …………………………………………...Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 23.5. 2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama