Zastupitelstvo 22.2.2007

16. ledna 2009 v 18:53 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo dne 22.2. 2007 v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.
Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Josef Hlávko.Hosté: Jiří Staněk

Zahájení: 18.00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva a schůzi zahájil. Pan Hlávko se dostavil až na třetí bod jednání zastupitelstva.
Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze:
- viz. přiložená pozvánka. Program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
-

2) Návrh rozpočtu obce Nahořany na rok 2007.
Paní Zákravská - předseda finančního výboru seznámila členy zastupitelstva a ostatní přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2007 ve výši 4.660 tis. Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2007 ve výši 4.660 tis. Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty dotace TJ Nahořany, SDH Nahořany. Tyto finanční prostředky budou použity na neinvestiční výdaje. Rozpočet je vyrovnaný. Rozpočet byl vyvěšen po dobu 16-ti dnů na místech k tomu určených (úřední deska). Rozpočet byl vyvěšen 31.1. 2007, sejmuto 16.2. 2007. Rozpočet byl projednán finančním výborem dne 20.2. 2007.
Rozpočet byl schválen šesti hlasy, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.

3) Předseda a členové kulturní, sportovní a školské komise.
Pan starosta navrhl: předseda komise - Josef Hlávko, členové - Vladimír Kotyza, Gabriela Šichanová. Zastupitelstvo schvaluje předsedu a členy šesti hlasy, jeden se zdržel.

4)Odměny členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh: - předseda výboru nebo komise 800 + 160 = 960,- Kč
- členové výboru nebo komise 510 + 240 + 160 = 910,- Kč
Zastupitelstvo schválilo výše uvedené odměny šesti hlasy, jeden se zdržel.

5) Nesprávné stanovení výše odměny za výkon funkce členů zastupitelstva obce. Při kontrole hospodaření obce za rok 2006 bylo zjištěno, viz. "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2006 část 2., bod h)", že někteří členové zastupitelstva nebyly odměňováni v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění (nařízení vlády č. 50/2006 Sb.). Zastupitelům byla vyplacena v měsíci listopadu a prosinci částka 960,- Kč. Zastupitel, který neplní funkci předsedy nebo člena výboru nebo komise měl nárok na odměnu ve výši 380,- Kč měsíčně. Rozdíl činí 1.160,- Kč. Jedná se o tyto členy zastupitelstva: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Gabriela Šichanová. Tito zastupitelé navrhli, aby jim tato neprávem vyplacená výše odměny byla odečtena za měsíc leden a únor 2007.
Za měsíc leden 2007 nárok 400,- Kč, vyplaceno 0 Kč.
Za měsíc únor 2007 nárok : Josef Hlávko 960,- Kč, bude vyplaceno 200,- Kč,
Vladimír Kotyza 910,- Kč, bude vyplaceno 150,- Kč,
Gabriela Šichanová 910,- Kč, bude vyplaceno 150,- Kč.
Zastupitelstvo souhlasí s tímto postupem a návrhem a schvaluje všemi hlasy.

6) Kulturní zařízení v Nahořanech - firmy, které se zabývají projektováním těchto zařízení: ORGATEX Náchod, HAUCKOVÁ Zlič, ZILVAR Nové Město n. Met. Tyto firmy budou obeslány, zda nemají zájem vypracovat jednoduchý návrh projektové dokumentace. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7) Helena Středová, Nahořany 16 - žádost o odkoupení pozemku u čp. 7 v Nahořanech, p.č. 136/5, k.ú. Nahořany nad Metují, o výměře 244 m2, která vznikla oddělením z parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany nad Metují, vlastník obec Nahořany.
Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce dne 31.1.2007, sejmuto 15.2.2007.
Pan starosta informoval o ceně za zhotovení kupní smlouvy a vklad na katastr nemovitostí cca 1.800,- Kč + zhotovení geometrického plánu 5.831,- Kč. Za 1 m2 vychází cena asi 31,30 Kč.
Návrhy na prodejní cenu za m2:
- pan Dvořák 20,- Kč za m2 + náklady spojené s prodejem, cca 51,30 Kč, pan Hlávko souhlasí s návrhem pana Dvořáka, pan Kotyza navrhl 50,- Kč za m2.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemkové parcely č. 136/5, k,ú. Nahořany nad Metují, o výměře 244 m2 za částku 50,- Kč/m2 šesti hlasy, jeden se zdržel.

8)Pronájmy rybníků v Nahořanech. Informaci podal pan starosta.
Paní Rousková a p. Zákravská předloží na příští schůzi návrh smlouvy na pronájmy rybníků včetně záměru o pronájmu těchto nemovitostí.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Dotace POV na rok 2007. Zastupitelstvo projednalo žádost o dotace z POV "Obnova veřejné zeleně ve Lhotě" v částce 49.623,- Kč, prostřednictvím DSO Metuje. Zastupitelstvo schválilo žádost všemi hlasy.

10) MAS Mezi Úpou a Metují. O tomto sdružení informoval zastupitele pan starosta. Zastupitelstvo obce souhlasí se začleněním katastrálních území obce Nahořany do území MAS Mezi Úpou a Metují. Schvaluje všemi hlasy.

11) Žádost TJ Nahořany o finanční nebo materiální příspěvek na činnost ve výši 30 tis. Kč. Tento požadavek je již zahrnut do schváleného rozpočtu obce Nahořany. Jedná se o finanční příspěvek na neinvestiční výdaje.
Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy, jeden se zdržel.

12) Žádost MS "Pometují" Nahořany o finanční příspěvek na činnost. Finanční prostředky budou použity v souladu, jak je uvedeno v žádosti. Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč všemi hlasy.

13) Žádost firmy Nyklíček a spol. s.r.o., Nové Město nad Metují, o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 10.1. 2006 na objekt u "Cvikýřů" v Nahořanech.
Zastupitelstvo souhlasí, aby byl vypracován dodatek nájemní smlouvy na objekt u "Cvikýřů" v Nahořanech za stejných podmínek s dobou pronájmu do 30.6. 2007. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
14) Kalendář kulturních akcí - zpravodaj Nové Město nad Metují. Pověřen pan Hlávko - předseda kulturní, sportovní a školské komise. Zastupitelstvo bere na vědomí.

15) Náletové dřeviny okolo hřbitovů v Nahořanech a ve Lhotě
- pan starosta navrhuje odstranění těchto dřevin. Pan Dvořák podal námitku o vlastnictví pozemků u hřbitova ve Lhotě. Pozemková parcela č. 145/1, k.ú. Lhota u Nahořan, sousedící se hřbitovní zdí, není ve vlastnictví obce Nahořany, proto je nutné tuto záležitost nejdříve projednat s vlastníky uvedené parcely.
Zastupitelstvo souhlasí s tímto postupem.

16) Došlá pošta - kolaudační řízení čp. 51 v Nahořanech 23.2.2007,
- stavební řízení na elektrické vedení distribučního rozvodu v "Klopotově" v Nahořanech dne 23.2. 2007.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

17) GRAMIS - program na evidenci pozemků, ing. Václav Lepš, Bož. Němcové 488, České Meziříčí. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy na nákup programu GRAMIS.

18) Zástavba "Pod strání" v Nahořanech. S předloženou navrženou studií seznámil zastupitele pan starosta.
Smlouva číslo: Z_S12_12_4120155888 o uzavření budoucí smlouvy o nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběrného zařízení žadatele mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02 a Obcí Nahořany, Nahořany 76 - jedná se o zřízení trafostanice na výstavbu rodinných domků "Pod strání" v Nahořanech..
Zastupitelstvo souhlasí s obsahem smlouvy a schvaluje uzavření všemi hlasy.
Byla předána studie na výstavbu rodinných domků "Pod strání" v Nahořanech, s kterou byly seznámeni členové zastupitelstva a občané.

19) Knihovna Nahořany - uveřejnit záměr ve zpravodaji na obsazení knihovnice. Podmínky, které by měl mít záměr vypracuje paní Rousková, zjistí od paní ředitelky z Knihovny v Novém Městě nad Metují. Dále paní Rousková zajistí vybavení knihovny kobercem, nábytkem.

20) Výběrová komise na výběr dodavatele investičních a neinvestičních stavebních akcí. Připravit na příští schůzi, kde bude navržena a schválena komise. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 20.15 hodin.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- obeslání firem s nabídkou na vypracování jednoduché projektové dokumentace na kulturní zařízení - pan starosta
- návrh nájemní smlouvy a podmínky záměru na pronájem rybníků v Nahořanech - Rousková, Zákravská
- kalendář kulturních akcí na rok 2007 - J. Hlávko,
- vybavení knihovny Nahořany - Rousková, Šichanová

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Josef Dvořák ……………………………………

Milena Zákravská ………………………………


Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 26.2.2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama