Zastupitelstvo 23.10.2008

17. ledna 2009 v 11:26 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Zápis

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala ve čtvrtek 23.10.2008, v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni členové zastupitelstva: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Václav Pavel.

Hosté: František Voborník

Zahájení: 18:10 hod.

Pan starosta přivítal všechny přítomné a schůzi zahájil. Bylo přítomno všech sedm zastupitelů a schůze byla usnášeníschopná.

Ověřovatelé: Josef Dvořák, Milena Zákravská

1) Program schůze dle přiložené pozvánky, doplněn o došlou poštu.
Dalším bodem doplnění programu na podnět místostarostky paní Rouskové byl problém ohledně
dopsání obecní kroniky od doby kdy zemřel poslední kronikář a obsazení kronikáře. Navržený program doplněný o výše uvedené body byl schválen všemi hlasy.

2) Inventury 2008 - pan starosta vydal příkaz č. 1/2008 k provedení inventarizace majetku obce Nahořany se stavem k 31.10. 2008, 30.11.2008
a 31.12. 2008.
Předseda HIK: Zákravská
Členové HIK: Václav Pavel, Jana Hlávková
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Rozpočtový výhled obce Nahořany na roky 2009 - 2013.
Zastupitelstvo projednalo předpokládaný obsah rozpočtového výhledu:
- vodovod Dolsko, Lhota
- kulturní zařízení
- ČOV Městec, Dolsko, Lhota
- Infrastruktura RD Nahořany.
Úkol na příští schůzi pro: finanční výbor, pan starosta, účetní, vypracovat podrobný rozpočtový výhled na výše uvedené roky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4) Rozpočet obce Nahořany na rok 2009 - příprava běžných výdajů
- požadavek základní školy - p. Šichanová
- investiční akce
Vypracovat návrh rozpočtu a předložit na příští schůzi. Úkol pro: starosta, p. účetní, finanční výbor.

5) Výstavba RD "Pod strání" v Nahořanech - informaci podal pan starosta. Bylo vydáno územní rozhodnutí na uvažovanou investiční akci. Pan starosta dále informoval přítomné o možnosti podání žádostí o dotace a získání finančních prostředků na výstavbu. Na příští schůzi bude jednáno o ceně pozemků, návrhu a podmínkách výzvy na prodej pozemků. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6)Obecní zpravodaj - předat příspěvky do konce října. Upřesnit termíny akcí, které budou v zimním období. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7) Hasiči - upřesnit termín soutěže na příští rok a pokud budou mít zájem o pronájem stanů, je nutné včas objednat. Zastupitelstvo bere na vědomí.

8) Rozpočtové opatření č. 2/2008 obce Nahořany - navýšení rozpočtu na rok 2008 o částku 20.000,- Kč v příjmech i ve výdajích. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 2/2008 schvaluje všemi hlasy.

9) Různé, došlá pošta:
- sněm DSO Metuje 23.10.2008 informaci podal pan starosta - hospodaření svazku, podání žádostí o dotace z POV na rok 2009 od 1.11.2008 do 31.12. 2008, budování bezdrátového rozhlasu, integrovaný záchranný systém ( např. hlášení povodní).
Zastupitelstvo bere na vědomí.

10) Žádost Dana Bieglová, Třešňová 632, Nové Město n. Metují o koupi pozemku na výstavbu RD. Stavební pozemky se budou prodávat na základě zveřejněné výzvy na prodej stavebních pozemků. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy.

11) Žádost TJ Nahořany - oddíl ledního hokeje o finanční příspěvek na činnost na sezonu 2008/2009 ve výši 15. tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy finanční příspěvek na neinvestiční výdaje.
Na příští rok bude dotace zahrnuta do rozpočtu obce, s tím že bude přesně specifikována jaká částka připadne oddílu ledního hokeje a jaká na ostatní činnosti. Zastupitelstvo bere na vědomí.

12)Územní rozhodnutí - výstavba RD "Pod strání" - zveřejněno na úřední desce obecního úřadu. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13) Porada starostů na městském úřadě v Novém Městě nad Metují - informaci podal pan
starosta. Způsob zveřejňování usnesení zastupitelstev na úřední desce bez osobních údajů, založené usnesení na obecním úřadě v celém znění i s osobními údaji (jméno, příjmení). Zastupitelstvo bere na vědomí.

14) Vodovod - nesrovnalosti v nájemní smlouvě. Informaci podal pan starosta, zastupitelstvo bere na vědomí.

15) Oprava stodoly u Cvikýřů v Nahořanech - práce byly zahájeny později, než bylo předloženo v nabídce.V případě nepříznivého počasí budou práce zastaveny, s tím že dokončeny budou v příštím roce za cenu, tak jak byla předložena v nabídce. Došlo zde k nutným pracím, které nebyly součástí nabídky, jsou zapisovány do deníku a o jejich platbě bude jednáno.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

16) Paní Rousková seznámila přítomné s akcemi, které se uskuteční v nejbližší době, a to setkání důchodců ve vývařovně Nahořanské a.s. 25.10. 2008 a vítání občánků v zasedací místnosti na obecním úřadě v Nahořanech dne 1.11.2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.

17) Kronika obce - je nutné doplnit nedopsané roky a sehnat kronikáře, který by kroniku doplňoval. Paní Rousková vyzvala zastupitele, aby byly nápomocni při této práci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Knihovna Dolsko - do konce tohoto roku je nutné zajistit počítač, aby byl využíván zřízený internet. Pokud nebude, bude knihovna vyřazena ze sítě knihoven. Zastupitelstvo bere na vědomí.

19) SDH Nahořany - pan J. Hlávko požádal za hasiče Nahořany o zřízení trvalé vydlážděné základny na hřišti v Nahořanech, která je nutná pro potřebu hasičské soutěže. Pan starosta přislíbil, že bude zhotovena v jarních měsících. Zastupitelstvo bere na vědomí.

20) Ořezání vrby u hořejšího rybníka v Nahořanech - pan Kotyza upozornil, že při výjezdu na hlavní silnici vadí vrba ve výhledu. Pan starosta sdělil, že bude provedeno její ořezání. Zastupitelstvo bere na vědomí.

21) Veřejné osvětlení - paní Rousková požádala o přidání jedné lampy veřejného osvětlení v Městci na návsi u autobusové zastávky. Pan starosta přislíbil, že bude místo shlédnuto a pokud bude místo kam lampu přidělat, tak bude nainstalována. Zastupitelstvo bere na vědomí.

22) Obecní dům Lhota - tato budova není využívána obecním úřadem, je v žalostném stavu a stále chátrá. Nebylo pro ni nalezeno žádné využití. Navrhl zastupitelstvu, aby zvážili, jak s touto budovou naložit. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Úkol pro:
starosta
- zajištění vybudování trvalé vydlážděné základny na hřišti v Nahořanech,
- zajištění ořezání vrby u hořejšího rybníka v Nahořanech,
- lampa veřejného osvětlení v Městci
starosta, finanční výbor, účetní
- rozpočtový výhled obce Nahořany na roky 2009 - 2013,
- návrh rozpočtu obce Nahořany na rok 2009.


Schůze ukončena ve 20:20 hodin

Zapsala: HlávkováOvěřovatelé: Josef Dvořák ……………………………………

Milena Zákravská ………………………………


Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 27.10. 2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama