Zastupitelstvo 26.05.2008

17. ledna 2009 v 11:21 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 26.5. 2008 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.


Přítomni členové zastupitelstva: Václav Pavel, Josef Dvořák, Ivana Rousková, Josef Hlávko, Gabriela Šichanová, od bodu 6) Vladimír Kotyza.

Omluveni: Milena Zákravská

Hosté: Pavel Barták, Michal Cohorna, Miloš Kratěna ml.

Zahájení: 19:05 hodin

Pan starosta přivítal všechny přítomné a schůzi zahájil. Bylo přítomno pět členů zastupitelstva a schůze byla usnášeníschopná.


Ověřovatelé: Ivana Rousková, Gabriela Šichanová - schváleno všemi hlasy.


1) Program schůze - dle přiložené pozvánky, doplněn o došlou poštu. Program byl schválen všemi hlasy.
2) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2007 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2007, která byla vypracována pracovníky KÚ Královéhradeckého kraje HK. Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2007 byl vyvěšen na úřední desce od 6.5.2008 do 21.5. 2008. Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 byl projednán ve finančním výboru dne 23.5. 2008. Členové finančního výboru neměli žádné připomínky a doporučují zastupitelstvu jeho schválení.
Členy zastupitelstva a ostatní přítomné seznámila s obsahem závěrečného účtu paní
Hlávková - účetní.
Zastupitelstvo po projednání schvaluje

závěrečný účet obce Nahořany za rok 2007 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2007, která je jeho součástí,

všemi hlasy a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami.
Jedná se o nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 , uvedené v části III, odstavec 2, písm. f). Při kontrole bylo zjištěno, že obec Nahořany je na LV 10001 vedena jako dlužník a to na daňové pohledávky ve výši 55.000,- Kč, dále ve výši 1.500.000,- Kč a pohledávku ve výši 3.000.000,- Kč. Obec Nahořany v tomto případě nikdy nebyla dlužníkem, takže pohledávky uvedené na výpisu vlastnictví se nikdy netýkaly obce Nahořany, ale minulého vlastníka, tak jak je z výpisu listu vlastnického naprosto zřejmé. Nemovitosti, na které se vztahují uvedené závazky Obec Nahořany vydražila v roce 2002. Chybou dražitele tj. Okresního soudu v Náchodě a dále Exekutorského úřadu nebyly tyto pohledávky pro Obec Nahořany, jako nového vlastníka vymazány. V současné době na základě předložených dokladů, jak Okresním soudem v Náchodě, tak Exekutorským úřadem je na listu vlastnictví č. 10001 pro Obec Nahořany proveden výmaz těchto pohledávek. Toto je doloženo výpisem z LV 10001 pro obec Nahořany ze dne 9.4. 2008. Tímto byla učiněna náprava ve věci výše uvedených pohledávek.
3) Společenské centrum obce - dle rozhodnutí zastupitelstva z minulé schůze byl zaslán firmě Nahořanská a.s., Nahořany 112, dopis ohledně nabídky vývařovny v Nahořanech. Do dnešního dne nereagovala Nahořanská a.s. na tento dopis. Dle zvážení zastupitelstva bylo rozhodnuto, že již nebude o této nabídce odprodeje jednat.
Zastupitelstvo rozhodlo, aby pokračovaly práce na projektu nového společenského centra v Nahořanech.
Hlasování: 4 hlasy pro, jeden se zdržel. Zastupitelstvo schválilo další práce na projektové dokumentaci společenského centra.
4) Dotace z Programu obnovy venkova (POV) na rok 2008 - obec Nahořany obdržela dotaci na vrchní vedení veřejného osvětlení ve Lhotě z POV Královéhradeckého kraje
ve výši 206.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje pěti hlasy dotaci z POV KHK na rok 2008 ve výši 206.000,- Kč a pověřuje starostu
podepsáním
smlouvy.
Dotace z POV přes svazek obcí Metuje na výměnu mobiliáře (vývěsky, lavičky, odpadkové koše, čekárny) ve výši 45.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Slavnost 130 let od založení SDH Nahořany
- pozvánky po obcích - zajistí zastupitelé,
- úklid chodníků - budou požádáni občané o pomoc, zajistí hasiči,
- osvětlení do stanů - zajistí pan starosta.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dostavil se pan Vl. Kotyza.
6) Nabídka k odkoupení pozemků v Nahořanech. Ing. Jana Peterková, Praha nabídla obci Nahořany k odkoupení pozemky v Nahořanech. Jedná se o tyto pozemky:
- parcela č. 235/3 - ostatní plocha (39m2)
- parcela č. 180/19 - ovocný sad (227 m2)
- parcela č. 180/20 - ovocný sad (535 m2).
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemků dle znaleckého posudku šesti hlasy. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy uhrazení nájemného ve výši 5,- Kč/ 1 m2
za parcelu č. 180/19, o výměře 227 m2, za tři roky zpětně.
7) Částečná uzavírka komunikace mezi Městcem a V. Jesenicí z důvodu opravy mostu přes odvaděč z Rozkoše. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8)Bezúplatný převod pozemku p.č. 4 - ostatní plocha, o výměře 1615 m2,
k.ú. Dolsko, do vlastnictví obce Nahořany ze současného vlastníka Královéhradecký kraj, Wonkova 1, č.p. 1142, 500 02
Hradec Králové. Schváleno šesti
hlasy.
9) Žádost o nápravu stavu - rodina Emmerova, Nahořany. Jedná se o žádost ohledně nevhodného umístění hnojiště manželů Štěpánových, Nahořany 30, v blízkosti oplocení mezi parcelou ve vlastnictví Emmerových a Štěpánových. Manželům Štěpánovým bude zaslán dopis ohledně možného přemístění hnojiště na jinou část pozemku. Protože se jedná o občanskoprávní spor nemá obec další zákonné možnosti do této záležitosti zasahovat. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Budova pilnice Nahořany - pan Kotyza a paní Rousková se zúčastnili dražby v Praze dne 24.4. 2008. Budovu vydražil pan P. Koudelka, Nahořany 45. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Neinvestiční náklady a výnosy v PO ZŠ Nahořany za rok
2007. Tato kalkulace slouží jako podklad k uzavření "Dohody o úhradě neinvestičních nákladů" mezi obcí Nahořany a obcemi, z jejichž obvodu navštěvují žáci Základní školu v Nahořanech v roce 2008. Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Neinvestičních nákladů a výnosů v PO ZŠ Nahořany
ve výši 8.500,- Kč na jednoho žáka, za rok 2007 všemi hlasy.
12) Zasedací místnost v budově obecního úřadu v Nahořanech - místnost bude vymalována, nainstalováno nové osvětlení, zakoupen nový koberec a další drobné úpravy. Tyto práce budou provedeny během letních prázdnin. V měsíci září nebo říjnu zde budou uvítány do života nově narozené děti. Úkol pro paní: Rousková, Šichanová. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Úkoly vyplývající ze schůze pro jednotlivé zastupitele:
zastupitelé - pozvánky na oslavu 130 let založení SDH v Nahořanech,
Rousková, Šichanová - úpravy zasedací místnosti v budově OÚ Nahořany


Schůze ukončena ve 20:45 hodin


Zapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Ivana Rousková ……………………………………..

Gabriela Šichanová ……………………………………..
Václav Pavel
starosta obceV Nahořanech 29.5. 2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama