Zastupitelstvo 31.10.2006

16. ledna 2009 v 18:20 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s

z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nahořany konaného dne 31.10. 2006 v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.


Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Josef Hlávko, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Milena Zákravská.

Hosté: Bartáková L., Šichan F., Voborník F.

Dosavadní starosta p. Pavel přivítal všechny přítomné na zasedání a je-likož je i nejstarším členem zastupitelstva, ujal se i dalšího řízení zasedání.
Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou dne 24.10. 2006 a informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 24.10. 2006, tj. 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích.

Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno všech sedm členů zastupitelstva.

V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání zastupitelstva následující:

  1. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).
  2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
  3. Schválení jednacího řádu pro volbu starosty, místostarosty a předsedy kontrolního a finančního výboru.
  4. Schválení volební a návrhové komise.
  5. Volba starosty, místostarosty, předsedů kontrolního a finančního výboru.
  6. Schválení odměn členů zastupitelstva.
  7. Diskuse.
  8. Závěr.

Nikdo z členů zastupitelstva neměl námitky proti navrženému programu. Program dnešního zasedání byl schválen všemi hlasy.

1) Složení slibu členů zastupitelstva.


Předsedající pan Pavel pověřil přečtením slibu paní Hlávkovou. Všichni členové zastupitelstva do rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova "slibuji" složili slib, což potvrdili svým podpisem pod text slibu.
Předsedající zkonstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Návrh zapisovatele zápisu: Jana Hlávková
Návrh ověřovatelů zápisu: Josef Hlávko, Milena Zákravská
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy navrženou zapisovatelku i ověřovatele zápisu.

3) Projednání a schválení jednacího řádu pro volbu starosty, místostarosty a předsedy kontrolního a finančního výboru.

Předsedající p. Pavel seznámil zastupitele s návrhem jednacího řádu pro volbu starosty, místostarosty a předsedů kontrolního a finančního výboru. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem a schvaluje jednací řád všemi hlasy.

4) Volební a návrhová komise.


Pro volbu starosty a místostarosty je navržena komise v tomto složení:
- předseda Hlávko Josef
- členové Kotyza Vladimír, Šichanová Gabriela

Zastupitelstvo schvaluje čtyřmi hlasy, tři se zdrželi.

5) Volba starosty a místostarosty, předsedů kontrolního a finančního výboru.


Funkce starosty a místostarosty - neuvolnění.
Volba starosty.
Předsedající zastupitelstva vyzval členy k návrhům na starostu. Byl dán pouze jeden návrh, a to pan Pavel Václav. Ten návrh přijal.
Předseda volební a návrhové komise dal hlasovat dle jednacího řádu tak, jak byl schválen na dnešním zasedání.
Hlasování bylo tajné.
Výsledky hlasování: po prvním kole se stává starostou pan Václav Pavel. Starosta byl schválen šesti hlasy, jeden se zdržel.
Protože starosta byl řádně zvolen, ujímá se vedení schůze již jako nově zvolený starosta pan Václav Pavel.

Volba místostarosty.
Starosta vyzval členy k návrhům na místostarostu.
Na místostarostu byly dány tyto návrhy: Josef Dvořák, Ivana Rousková, Milena Zákravská. Návrhy byly přijaty.
Předseda volební a návrhové komise dal hlasovat dle jednacího řádu tak, jak byl schválen na dnešním zasedání.
Hlasování bylo tajné.
Výsledky hlasování: výsledky hlasování po prvním kole:
- Josef Dvořák 3 hlasy
- Ivana Rousková 2 hlasy
- Milena Zákravská 2 hlasy
Předseda volební a návrhové komise zkonstatoval, že po prvním kole nebyl zvolen místostarosta a dal hlasovat ve druhém kole.
výsledky hlasování po druhém kole:
- Josef Dvořák 2 hlasy
- Ivana Rousková 4 hlasy
- Milena Zákravská 1 hlas
Předseda volební a návrhové komise zkonstatoval, že po druhém kole byla řádně zvolena čtyřmi hlasy paní Ivana Rousková.

Závěr voleb starosty a místostarosty: předseda volební a návrhové komise přednesl výsledky voleb:
Starosta - Václav Pavel, schválen šesti hlasy, jeden se zdržel,
Místostarosta - Ivana Rousková, schválena čtyřmi hlasy.¨
Volby proběhly řádně dle navrženého jednacího řádu a jsou platné pro příští volební období.
Volba předsedů kontrolního a finančního výboru.

Pan starosta navrhl: za předsedu finančního výboru paní Milenu Zákravskou - souhlasila s návrhem. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy, jeden se zdržel.
: za předsedu kontrolního výboru pana Josefa Dvořáka - souhlasil s návrhem. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy, jeden se zdržel.

Předsedové výborů si zajistí další členy jednotlivých výborů a seznámí s obsazením zastupitelstvo na příštím zasedání.

6) Odměny členů zastupitelstva.


Pan starosta navrhl členům zastupitelstva ponechat odměny v takové výši, jak byly vypláceny dosavadnímu zastupitelstvu a to:
Starosta - 10.000,- Kč HP
Místostarosta - 7.380,- Kč HP
Ostatní členové - 960,- Kč HP
Zastupitelstvo schvaluje tento návrh všemi hlasy s platností od 1.11. 2006.

7) Diskuse.

Je-likož žádný z členů zastupitelstva neměl žádný příspěvek, ujal se slova pan starosta. Seznámil členy zastupitelstva se stavem finančních prostředků obce Nahořany. Vyzval zastupitele, aby si do příštího zasedání připravili návrhy na investiční akce, z důvodu vypracování rozpočtového výhledu obce. Pan starosta podal návrhy a to výstavba pod strání v Nahořanech, kulturní zařízení v obci, sportoviště ve Lhotě, rekonstrukce knihoven.

Pan starosta dále navrhuje zřídit komisi, která by sdružovala školství, kulturu, sport a další spolky, které jsou v obci. Pověřil pana Hlávku, aby oslovil občany z jednotlivých odvětví ke spolupráci s obcí prostřednictvím této komise. Pan Hlávko souhlasí a zastupitelstvo bere na vědomí.

Jmenování nového člena zastupitelstva do školské rady - podmínky zjistí paní Rousková do příští schůze. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Elektrické zvonění ve Lhotě - paní Šichanová vznesla dotaz, zda se již provádí opravy a rekonstrukce zvonů. Pan Dvořák sdělil, že se bude zvonit každé poledne a oprava a úprava by měla být provedena v co nejkratší době.

Podepsání zápisu ověřovateli - do deseti dnů po konání zasedání.

Úřední hodiny - starosta a místostarosta se domluví na úředních hodinách. Bude sděleno na příštím zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Příští zasedání bude ve druhé polovině měsíce listopadu. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Odvoz plastů - pan Hlávko vznesl dotaz, zda by nešlo vyvážet plasty ihned po zavolání. Bude jednáno s firmou Marius Pedersen. Zastupitelstvo bere na vědomí.

8) Závěr.


Je-likož nebylo dalších připomínek ani příspěvků, pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 19.15 hodin.

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Josef Hlávko ………………………………..

Milena Zákravská …………………………

V Nahořanech 1.11. 2006

Václav Pavel
starosta obce
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama