Zastupitelstvo 4.9.2008

17. ledna 2009 v 11:25 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala ve čtvrtek 4.9.2008, v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.Přítomni členové zastupitelstva: Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Václav Pavel.
Omluveni: Vladimír Kotyza, Josef Hlávko


Hosté: Ludmila Bartáková, František Voborník


Zahájení: 19:05 hodin


Pan starosta přivítal všechny přítomné a schůzi zahájil. Bylo přítomno pět členů zastupitelstva a schůze byly usnášeníschopná.


Ověřovatelé: Ivana Rousková, Gabriela Šichanová - schváleno všemi hlasy.


1) Program schůze - dle přiložené pozvánky, doplněn o došlou poštu. Program byl schválen všemi hlasy.

2) Územní řízení na odboru výstavbu, MěÚ Nové Město nad Metují "Infrastruktura - rodinné domy (1. etapa), dne 4. žáří 2008. Jednání se zúčastnil za obec Nahořany pan starosta. Přítomné stručně informoval o tomto jednání. Na základě jednání bylo vydáno územní rozhodnutí a bude podána žádost o stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí.

SÚS Náchod - příslib finančních prostředků na kanalizaci v nové zástavbě, z důvodu napojení svedení povrchových vod z komunikace č. 285/II nad řadovými domy v Nahořanech, viz. zápis ze schůzky ze dne 22.8.2008.
Komunikace se bude rozšiřovat. Obec Nahořany a ČEZ a.s., uzavřena smlouva o realizaci připojení odběrného zařízení žadatele. Realizace do devíti měsíců od podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Hasičská zbrojnice Lhota - je nutná výměna vrat..
Pan starosta požádal firmu o předložení ceny za vrata plechová. Pan Josef Dvořák sdělil, že dřevěná vrata by vyrobil za cenu 15.000,- Kč + DPH 19%.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4) Dny evropského dědictví - v rámci Novoměstska se konají
13.9. 2008. Budou zpřístupněny kostely v Nahořanech a ve Lhotě. V pátek 5.9. 2008 schůzka v městském muzeu v Novém Městě n. Metují, ohledně organizace těchto setkání. Zúčastní se paní Rousková, která zajistí materiál a organizaci s tím spojenou. Zastupitelstvo bere na vědomí.


5) Různé, došlá pošta:
- Městský úřad, N.M.n.M., odbor výstavby - Nahořanská a.s., stavební záměr "Posklizňová linka na úpravu obilí,
- mobilní svozy nebezpečných odpadů,
- HZS, územní odbor Náchod - nová krizová telefonní čísla,
- kolaudační řízení VD Rozkoš, výstavba
MVE
- L. Martinec, Náchod - výpověď smlouvy k 31.12. 2008 na svoz skla,
Zastupitelstvo bere na vědomí.

6) Slavnost 130 let od založení SDH Nahořany - navýšení dotace o 11.000,- Kč na rok 2008 z rozpočtu obce pro SDH Nahořany. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

7) Volby do krajských zastupitelstev - 17. a 18. 10. 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.

8) Čekárna Nahořany - pan starosta upozornil na velký nepořádek v čekárně autobusové zastávky v Nahořanech. Bude proveden úklid. Zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Stodola "U Cvikýřů" v Nahořanech. Do dnešního dne nepředložil pan PICK, Česká Skalice, smlouvu na zhotovení díla. Pokud nebude předložena do konce září, nebude se tato oprava provádět. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

10) Stížnost - p. Opravilová, Městec
č.p. 1. Paní Opravilová podala ústní stížnost na zapáchající strouhu v době velkých veder, která teče vedle jejich nemovitosti. Do všech nemovitostí v Městci byl rozdán dotazník, aby vlastníci sdělili, jak nakládají s odpadními vodami. S výsledkem došlých dotazníků seznámila přítomné paní Rousková. Paní Rousková zašle dopis těm vlastníkům nemovitostí, kteří žádným způsobem nečistí odpadní vody, aby udělali nápravu dle zákona o vodách. Zastupitelstvo bere na vědomí.

11)Sociální příspěvek na péči o staré občany. Smlouva mezi obcí Nahořany a MSSS Oáza, Nové Město nad Metují o "Zajištění poskytování Pečovatelské služby v obci Nahořany". Smlouva mimo jiné obsahuje příspěvek ve formě finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč, na období od 1.10. 2008 do 31.12. 2008. Zastupitelstvo schvaluje tuto smlouvu všemi pěti hlasy.
Paní Rousková vytipuje občany ze všech částí obce, kterých by se tato pomoc mohla týkat a předá jim informace o této sociální pomoci. Tato pomoc se týká pouze občanů, kteří pobírají sociální příspěvky. Zastupitelstvo bere na vědomí.

12) Vítání občánků - poprvé se uskuteční v zasedací místnosti v Nahořanech, dne 1.11. 2008. Zastupitelstvo projednalo výši vkladu od obce Nahořany na zřízený účet pro novorozence. Byla navržena částka: 500,- Kč a 1.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo čtyřmi hlasy částku 1.000,- Kč, jeden se zdržel.

13) Knihovna Nahořany - od 1.9. 2008 nová knihovnice paní Lenka Šůnová, Nahořany 32. Zastupitelstvo bere na vědomí.

14) Den seniorů - 25.10. 2008 se uskuteční v jídelně Nahořanské a.s. již třetí setkání důchodců z našich obcí. Zajistí p. Rousková, Šichanová. Zastupitelstvo bere na vědomí.

15) Sportovní odpoledne pro děti dne 30.8. 2008 "Loučení s prázdninami", které se konalo ve Lhotě na hřišti. Akce pro děti se vydařila a paní Rousková poděkovala všem, kteří tuto akci pomohli zajistit. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Reakce na článek v novinách AHA ze dne 10.7. 2008 ohledně zákazu vjezdu do Lhoty - paní Eichlerová, vlastník rekreačního domku ve Lhotě. Členové zastupitelstva se dohodli, že došlé připomínky k tomuto článku od paní Eichlerové budou zveřejněny na stránkách obce Nahořany. Zastupitelstvo bere na vědomí.

17) Diskuse.
Pan Dvořák - reakce na nepořádek v čekárně. Vnitřek čekárny by chtěl zkulturnit - vymalovat, pak by lidé takový nepořádek nedělali a pokud zde bude uklizeno, tak si toho budou více vážit. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pan starosta informoval, že byly zakoupeny lavičky a odpadkové koše. Byla obdržena dotace přes DSO Metuje. Dle návrhů budou tato zařízení rozmístěna. O sešroubování laviček požádal hasiče v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Schůze ukončena ve 20:45 hodinZapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Ivana Rousková …………………………………………..

Gabriela Šichanová …………………………………………..
Václav Pavel
starosta obceV Nahořanech 8.9. 2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama