Zastupitelstvo 6.11.2007

16. ledna 2009 v 19:01 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v úterý dne 6.11. 2007 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Josef Hlávko, Milena Zákravská, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová

Omluveni: Vladimír Kotyza

Hosté: F. Voborník

Zahájení: 18:00 hodin

Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Josef Hlávko, Milena Zákravská - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka, doplněno o došlou poštu. Schváleno všemi hlasy.
2) Kontrola a plnění úkolů z minulé schůze:
- vybavení dětského hřiště v Dolsku - pan Kotyza - úkol trvá,
- kontrolní výbor - pan Dvořák - úkol trvá,
- finanční výbor - paní Zákravská - úkol trvá,
- sportovní, kulturní a školská komise - pan Hlávko - úkol trvá,
- nákup a instalace tiskárny do knihovny v Nahořanech - pan Hlávko - úkol splněn,
- dopravní značky Lhota- pan starosta - úkol splněn
- den seniorů - paní Rousková, Šichanová - úkol splněn,
- osečení stavu k Dolsku - pan Pavel - úkol splněn,
- oprava VO - úkol trvá, není volná plošina,
- oprava laviček - pan Dvořák - úkol trvá.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Kulturní zařízení v Nahořanech - byla podepsána smlouva s projektantem na vypracování projektové dokumentace. Není možná realizace přímo pod hrází rybníka, "Varianta C". Pan starosta předložil nové varianty. Bude jednáno s projektantem ohledně výsledku geologického průzkumu, z kterého vyplývá, že je v této lokalitě výskyt podzemních vod. Bude vybrána některá z možných nových navržených variant. Zastupitelstvo souhlasí s tímto postupem a bere na vědomí.
4) -
Rozpočtové opatření č. 2/2007 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši schváleného rozpočtu. V rozpočtovém opatření je zahrnuta dotace na školení hasičů ve výši 3.420,- Kč.
- Rozpočtové opatření č. 3/2007 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši schváleného rozpočtu. Jedná se o úpravy v jednotlivých kapitolách jak v příjmech, tak ve výdajích. V tomto rozpočtovém opatření je mimo jiné zvýšen příspěvek ZŠ Nahořany o částku ve výši 50 tis. Kč. Z toho 46.200,- Kč se jedná o
příspěvek na investiční výdaje, na úhradu digestoře ve školní kuchyni a 3.800,- Kč jde o příspěvek na neinvestiční výdaje.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2 a 3/2007 všemi hlasy.
5) Inventury 2007 - pan starosta vydal Příkaz č. 1 k provedení inventarizace majetku obce Nahořany se stavem k 31.10. 2007, 30.11. 2007 a 31.12. 2007.
Předseda HIK: Ivana Rousková,
Členové HIK : Václav Pavel, Jana Hlávková
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6) Příprava rozpočtu obce Nahořany na rok 2008 - bude svolána pracovní schůze zastupitelstva obce Nahořany, kde bude projednán a doplněn návrh rozpočtu na rok 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Od sedmého bodu jednání přítomen pan Vladimír Kotyza.
7)Návrh smlouvy na vypracování projektové dokumentace infrastruktury pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech. Pan starosta seznámil s obsahem navržené smlouvy mezi obcí Nahořany a ing. arch. Přibylem, Dolní Radechová. Zastupitelstvo navrženou smlouvu schvaluje všemi hlasy.
8)Nabídka na provedení sádrokartonu v objektu "U Cvikýřů" v Nahořanech - byla předložena pouze jedna nabídka od p. Kuřátky. Je nutné rozhodnout, zda bude úprava objektu zadána jedné firmě nebo více firmám dle jednotlivých prací. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Vodné na rok 2007 - zastupitelstvo projednalo cenu vodného na rok 2007 a to od 1.1. do 30.9. 2007 ve výši 13,50 Kč + DPH za m3 a od 1.10. 2007 za 13,- Kč + DPH. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
10) Kontrolní výbor - pan starosta zadal úkol kontrolnímu výboru a to zkontrolovat plnění pohledávek obce se stavem k 31.10. 2007. S výsledkem kontroly prvního i druhého úkolu seznámí zastupitelstvo pan Dvořák - předseda kontrolního výboru. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Rybníky v Nahořanech - pan starosta vyzval členy zastupitelstva, aby si jeden z nich vzal tyto nemovitosti na starosti. Nikdo se nepřihlásil, úkol trvá. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Vánoční výzdoba - zajistí pan Josef Hlávko. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Obecní zpravodaj + DSO Metuje. Do zpravodaje DSO Metuje zajistí příspěvek paní Rousková. Do obecního zpravodaje dodat příspěvky do konce příštího týdne. Zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Požadavek finančních prostředků ZŠ na rok 2008 - p. Rousková a Šichanová projedná a upřesní některé položky z požadavku s paní ředitelkou. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Pozvánka na den otevřených dveří do nové budovy Krajského úřadu KHK. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Změna ÚP obce Slavětín - bude projednáno na MěÚ Nové Město nad Met., zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Žádost manželé H., N. M. n. Met. na připojení RD na obecní kanalizaci v Dolsku. Souhlas bude vydán až bude stavba zkolaudována. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Realizace projektu "KIS v MAS Mezi Úpou a Metují". Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy vyčlenění finančních prostředků na rok 2008 ve výši 112.500,- Kč na tuto realizaci projektu.
19) Žádost m. M. - napojení el. přípojky z čp. 26 v Dolsku na sloup el. vedení. Pozemek před uvedenou nemovitostí není ve vlastnictví obce Nahořany. Zastupitelstvo bere na vědomí.
20) Stacionář NONA Nové Město nad Metují o finanční příspěvek. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost a schválilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Schváleno všemi hlasy.
21) Poloostrov "Na Záboří" u VD Rozkoš - pan starosta informoval členy zastupitelstva, že jsou zde vydávána rozhodnutí MěÚ N. M. n. Met., odborem výstavby
i přesto, že není dokončen regulační plán pro tuto lokalitu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
22) Kupní smlouva na pozemek p. J. a sl. H.byla doručena na obecní úřad. Nikdo z členů zastupitelstva nebyl pověřen, aby s prodávajícími projednal jakékoliv záležitosti týkající se předložené kupní smlouvy. Není v zájmu obce, aby pozemkovou parcelu uvedenou ve smlouvě odkoupila. Zastupitelstvo souhlasí s tímto rozhodnutím všemi hlasy.
23) Výroční zpráva 2006/2007 ZŠ a MŠ Nahořany - informaci podala paní Šichanová. Zastupitelstvo bere na vědomí.
24) Úklid chodníků v obci - paní Šichanová vznesla dotaz ohledně úklidu chodníků. Pan starosta podal informaci, že bylo jednáno s panem Králem, Správa silnic Jaroměř a byl přislíben úklid, ale bohužel nebylo splněno.
25) Žádost oddílu ledního hokeje o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na činnost. Tyto finanční prostředky byly schváleny v rozpočtu obce na rok 2007 v dotaci pro TJ Nahořany. Tyto finanční prostředky byly již vyplaceny. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 20:15 hodin.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- trvají úkoly, které nebyly splněny dle jednání schůze ze dne 10.9. 2007,
- návrhy akcí na rok 2008 - rozpočet, členové zastupitelstva
- kontrola úhrad pohledávek kontrolní výbor,
- vánoční výzdoba Josef Hlávko,
- příspěvky do obecního zpravodaje členové zastupitelstva,


Zapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Josef Hlávko …………………………………

Milena Zákravská …………………………………
Václav Pavel
starosta obce
V Nahořanech 9.11. 2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Břetis Břetis | E-mail | Web | 25. června 2012 v 16:55 | Reagovat

Jo jo , moje řeč

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama