Zastupitelstvo 7.7.2008

17. ledna 2009 v 11:22 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Z á p i s

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 7.7. 2008 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni členové zastupitelstva: Václav Pavel, Josef Dvořák, Ivana Rousková, Josef Hlávko, Gabriela Šichanová, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská.

Hosté: Ludmila Bartáková, František Voborník, Miloš Kratěna ml., Lukáš Kašpar.

Zahájení: 19:05 hodin

Pan starosta přivítal všechny přítomné a schůzi zahájil. Bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva a schůze byla usnášeníschopná.

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - dle přiložené pozvánky, doplněn o došlou poštu. Program byl schválen všemi hlasy.
2) Žádosti o změnu ÚP obce Nahořany.
- Lubomír Pavel, Nahořany 61 - žádá o změnu ÚP u pozemků p.č. 1044/2 a 22/1, k.ú. Nahořany nad Metují, na pozemky stavební.
Hlasování: 7 hlasů pro změnu ÚP obce Nahořany
Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje změnu ÚP obce Nahořany pro výše uvedené pozemky všemi hlasy. Veškeré náklady se změnou spojené uhradí žadatel a zařídí i komunikaci s dotčenými úřady.
- Jiří Podolský, Nádražní 352, Nové Město n. Met. - žádá o změnu ÚP u pozemku p.č. 1224, k.ú. Nahořany nad Metují
Hlasování: 0 hlasů pro změnu ÚP
4 hlasy proti změně ÚP
3 hlasy se zdržely
Zastupitelstvo obce Nahořany neschvaluje změnu ÚP obce Nahořany pro výše uvedenou parcelu. Záměrem obce není v této lokalitě uvažována výstavba pro bydlení.
3) Zajištění poskytování Pečovatelské služby v obci Nahořany v rámci komunitního plánování - s problematikou seznámila přítomné p. Rousková.
Návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2008 mezi obcí Nahořany a MSSS Oáza, Nové Město nad Metují.
Zastupitelstvo po projednání nemá námitek proti uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, ale požaduje písemné vysvětlení některých bodů smlouvy, jako například konkrétní využití finančních prostředků. Jedná se o finanční prostředky, které na základě smlouvy by měla poskytnout obec.
Úkolem byla pověřena paní Rousková a tato problematika bude projednána na příštím zasedání.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4) Kupní smlouva: zastupitelstvo obce Nahořany po projednání schvaluje všemi hlasy odkoupení pozemku p.č. 1308/2, k.ú. Nahořany nad Metují, o výměře 29 m2, za cenu 232,- Kč, od MUDr.
Jana Skopečka, K Nemocnici l2 čp. 1199, 268 01 Hořovice.
Směnná smlouva: mezi obcí Nahořany a MVDr. Ladislav Valášek, Za Sokolovnou čp. 701, 533 41 Lázně Bohdaneč,
Šárka Bervidová, 549 07 Nahořany 54, Marie Pavlíčková, Pitkova čp. 261, 517 73 Opočno, Ing. Jiří Valášek, 28. října čp. 1019, 564 01 Žamberk.
Obec předává díl d parcely č. 1462 - výměra 254 m2 a parcelu č. 114/2 - výměra 207 m2, celkem 461 m2, k.ú. Nahořany nad Metují,
Obec dostává díl a parcely č. 1459 - výměra 271 m2 a parcelu č. 1315/2 - výměra 176 m2, celkem 447 m2, k.ú. Nahořany nad Metují.
Zastupitelstvo obce Nahořany po projednání schvaluje všemi hlasy výše uvedenou směnu pozemků.
5) Odkoupení pozemků v k.ú. Nahořany nad Metují od slečny ing. Jany Peterkové, Malostranské náměstí 261/10, Malá Strana 118 00, Praha .
Pozemky v k.ú. Nahořany nad Metují a jejich navrhovaná cena za m2:
- parcela č. 235/3, ostatní plocha o výměře 39 m 2 za cenu 1,- Kč/m2,
- parcela č. 180/19, ovocný sad o výměře 227 m2 za cenu 40,- Kč/m2,
- parcela č. 180/20, ovocný sad o výměře 535 m2 za cenu 40,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy odkoupení výše uvedených pozemků za uvedenou cenu a ruší rozhodnutí zastupitelstva ohledně odkoupení pozemků za cenu dle znaleckého posudku na schůzi ze dne 26.5. 2008.
6)Žádost pana Štefana Šavela, Doubravice 11, o pronájem obecního pozemku části parcely č. 214, k.ú. Lhota u Nahořan, o výměře 110 m2. Záměr byl zveřejněn v době od 19.2.2008 do 5.3. 2008 na úřední desce obce Nahořany. Zastupitelstvo po projednání schválilo všemi hlasy pronájem části obecní parcely o výměře 110 m2, p. č. 214, k.ú. Lhota u Nahořan, pro pana Štefana Šavela, Doubravice 11. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
7) Žádost paní D. Bubeníčkové o ukončení smlouvy na knihovnici pro knihovnu v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí, ve spolupráci s knihovnou v Novém Městě nad Metují bude vyhlášena nabídka na novou knihovnici.
8) Stížnost pan Petr Ptáček, Nahořany 86 na rušení nočního klidu u domu čp. 86 dne 24.5. 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí. Panu Ptáčkovi bude zaslán dopis, že musí stížnost podat do Nového Města nad Metují na přestupkovou komisi a údajní rušitelé budou upozorněni na dodržování nočního klidu.
9) Žádost paní ředitelky Základní školy v Nahořanech Michalové o navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci na rok 2008 o částku 25 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup nábytku a koberce pro mateřskou školu, a na nakup monitoru a softwaru pro základní školu. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost.
Hlasování: 5 hlasů pro
2 hlasy se zdržely
Zastupitelstvo obce Nahořany schválilo na rok 2008 navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní a Mateřskou školu v Nahořanech o částku 25.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na neinvestiční výdaje.
10) Inspekční zpráva - paní Šichanová seznámila zastupitele a ostatní přítomné se závěrečným hodnocením z inspekční zprávy ze Základní a Mateřské školy v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Členové zastupitelstva upozornili, že je nutné zamykat bránu a branku ve škole, školní zahrada a používání zařízení není volně přístupné veřejnosti. Paní Šichanová předá toto upozornění paní ředitelce.
11) Žádost paní Hromádkové D., Nahořany 90,
o úpravu komunikace, aby bylo zabráněno vtékání vody na její pozemek, mezi čp. 16 a čp. 90 v Nahořanech. Zastupitelstvo schvaluje vybudování žlabu podél komunikace, aby byla zachycena větší část vody.
12) Integrovaná strategie území - zastupitelstvo obce Nahořany bylo seznámeno s ISÚ MAS Mezi Úpou a Metují.
13) Došlá pošta:
- instalace nové dopravní značky - zrcadlo, naproti vjezdu do firmy Nahořanská a.s., Nahořany 112,
- potvrzení kupní smlouvy mezi obcí Nahořany a Českou obcí sokolskou, Praha,
- stavební povolení na rekonstrukci mostu přes starou řeku před obcí Slavětín,
- stavební řízení na změnu užívání a rekonstrukci objektu Městec čp. 1 - firma KD planeta, s.r.o., Velká Jesenice
- stavební povolení na změnu užívání a rekonstrukci čp. 78 v Nahořanech - vybudování penzionu, p. Henyš
- žádost obce Nahořany o bezúplatný převod pozemku p. č. 4, k.ú. Dolsko z SÚS Královéhradeckého kraje a.s., HK
- odvolání p. Janků ohledně zaměření pozemků ve Lhotě,
14) Pronájem vodních ploch
v Nahořanech - zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje všemi hlasy
platnost
nájemních smluv podle bodu 2) uvedených nájemních smluv - prodloužení nájemního vztahu o tři roky. Usnesení zastupitelstva obce bude přiloženo k nájemním smlouvám.
15) Zpětný sběr odpadů - sběr odpadů, jako je staré železo, papír, musí být na organizaci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Budování nového kabelového vedení a vrchního vedení veřejného osvětlení ve Lhotě - informaci o dokončovacích pracích podal pan starosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
V Nahořanech bude firmou MATEX HK provedeno osvětlení brány a kostela v Nahořanech. Dále bude provedena výměna vodičů na VO a rozhlas v Nahořanech a v Dolsku. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
17) Foto na www. stránky obce - dodá paní Rousková. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Děkovný dopis od velitele SDH Nahořany p. Cohorny za finanční i materiální pomoc obci Nahořany při oslavě 130 let založení SDH Nahořany. Zástupci hasičů předali k úschově na obecním úřadě panu starostovi putovní pohár za historicky 1. místo v hasičské soutěži. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Schůze ukončena ve 20:45 hodin


Zapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Milena Zákravská ………………………………………...

Josef Dvořák ……………………………………………..


Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 10.7.2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama