Zastupitelstvo 26.1.2009

18. února 2009 v 17:16 | Jana Hlávková |  DOKUMENTY
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 26.1. 2009 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová.

Hosté: Voborník F.

Zahájení: 18:00 hodin

Ověřovatelé zápisu: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze dle přiložené pozvánky. Schválen všemi hlasy.
2) Kupní smlouva na odprodej pozemků pro výstavbu RD v Nahořanech "Pod strání" - stanovení podmínek.
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na odprodej stavebních parcel. Podmínky, které by měla smlouva obsahovat:
- právoplatné stavební povolení do dvou let od nabytí právní moci uzavřené kupní smlouvy,
-
právoplatné užívání stavby (kolaudace) do pěti let od nabytí právní moci uzavřené kupní smlouvy,
- dvojnásobná smluvní pokuta ceny pozemku při nesplnění podmínky právoplatného užívání stavby do pěti let od nabytí právní moci uzavřené kupní smlouvy,
- v případě odstoupení od kupní smlouvy, hradí kupující veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti na prodávajícího.
Návrh kupní smlouvy nechá starosta vypracovat právníkem. Bude projednáno na příští schůzi zastupitelstva, které se bude konat 16.2.2009. Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Kontrolní výbor - zprávu z uložené kontroly hospodaření SDH Nahořany podal předseda kontrolního výboru pan J. Dvořák. Zastupitelstvo bere na vědomí.
4) Úprava MK p.č. 1117, k.ú. Nahořany nad Metují - sjezd ze silnice II. třídy č. 285/II k Dolsku.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že na úpravu MK p.č. 1117, k.ú. Nahořany nad Metují, má obec Nahořany zajištěno finanční krytí na rok 2009 - 2010. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
Pan starosta informoval zastupitele, že je nutné z důvodu spádovosti kanalizace, která bude vybudována k výstavbě RD "Pod strání", vybrat a prohloubit struhu.
Dále bude pokáceno 7 ks topolů v majetku obce Nahořany.
Kácení a veškerá likvidace dřeva bude nabídnuta firmě, která vykonává tuto činnost - dojedná pan Kotyza. Zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Nájemní smlouva - žádost Vodních sportů, Náchod, na prodloužení nájemní smlouvy na pozemky na poloostrově "Na Záboří". S obsahem seznámil přítomné pan starosta. V žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na pozemky požaduje nájemce uzavřít smlouvu do 31.12. 2016. Zastupitelstvo rozhodlo, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12. 2015, navrhované nájemné 50.000,- Kč ročně, platnost od 1.1. 2009. Ostatní ustanovení předložené smlouvy zůstávají v platnosti , podle usnesení zastupitelstva obce Nahořany ze dne 8.12. 2008. Pokud Vodní sporty Náchod nepřistoupí na tyto podmínky, nechá se doběhnout nájemní smlouva za stávajících podmínek.
Hlasování: šest hlasů pro, jeden se zdržel. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy, uzavřít smlouvu na dobu určitou do 31.12. 2015, v případě nesouhlasu Vodních sportů Náchod, ponechat stávající smlouvu.
6) Žádost o pronájem pozemku - Odysseus YACHT CLUB, HK. Jedná se o parcelu č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan, o výměře 617 m2. Zastupitelstvo navrhuje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 31.12. 2015, za částku 7.000,- Kč ročně. Případnou nájemní smlouvu je možno projednat až po ukončení současného nájemního vztahu se současným nájemcem, tj. Vodní sporty Náchod. Takto bude informován žadatel o pronájem výše uvedené parcely ODYSSEUS YACHT CLUB HK. Zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Žádost o souhlas se zřízením internetového připojení - realizaci ADSL linky na parcele č. 344/1a 345, k.ú. Lhota u Nahořan, ODYSSEUS YACHT CLUB HK. Žadatel požádal Obec Nahořany o souhlas se zřízením internetového připojení - realizaci ADSL linky na pozemkových parcelách č. 344/1 a 345, k.ú. Lhota u Nahořan. Jedná se o realizaci kabelového vedení, které má vést po výše uvedených pozemkových parcelách, které jsou ve vlastnictví obce Nahořany. Byly předloženy dvě varianty řešení. Po projednání zastupitelstvo souhlasí s variantou II. podle předloženého mapového podkladu.
Podmínky, za kterých je možná realizace:
- před prováděním samotného díla bude informován jak vlastník, tak i nájemce (Vodní sporty Náchod) pozemkových parcel 344/1 a 345, k.ú. Lhota u Nahořany,
- práce budou prováděny za příznivých přírodních podmínek, tak aby nedošlo ke škodě na majetku,
- před započetím díla budou vytyčeny veškeré sítě nacházející se na uvedených pozemkových parcelách,
- bude provedeno geometrické zaměření zemního kabelu, které bude předáno vlastníku pozemků,
- v případě realizace zamýšleného záměru, podle navrženého a schváleného konceptu regulačního plánu, kdy by zemní kabel byl překážkou uvedeného záměru, provede investor přeložku tohoto zařízení na vlastní náklady.
Zastupitelstvo schvaluje realizaci zemního kabelu za výše uvedených podmínek všemi hlasy.
8) Policie ČR, obvodní oddělení N. M. n. Metují - starosta a místostarostka byli informováni zástupci Policie ČR o činnosti obvodního oddělení, kde mimo jiné byly požádáni občané, aby podle svých možností chránili svůj majetek. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Změna č. 2 územního plánu obce Nahořany - s obsahem seznámil všechny přítomné pan starosta. Po projednání zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy zadání změny č. 2 územního plánu obce Nahořany.
10) Vyhodnocení nabídek firem na zhotovení zaměření stavebních parcel pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech.
Firmy, které předložily nabídky: Geodézie Náchod, Geodézie Dvůr Králové, Geošrafo Hradec Králové, Geoles Hradec Králové.
Členům zastupitelstva byly předloženy cenové nabídky jednotlivých zájemců. Po vyhodnocení zastupitelstvo vybralo firmu a schvaluje všemi hlasy Geodézie Náchod, jako dodavatele na provedení geodetického zaměření akce "Pod strání".
11) Žádost o finanční příspěvek NONA Nové Město nad Metují - zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje všemi hlasy finanční dar na rok 2009 ve výši 10.000,- Kč .
12) Žádost o finanční příspěvek L.V., Malecí 530, Nové Město nad Metují, na provozování sportovní činnosti - kulturistiky. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
13) Úřad práce Náchod - nabídka na veřejně prospěšné práce na rok 2009. Zastupitelstvo bere tuto nabídku na vědomí.
14) EKO-KOM, Pardubice - nabídka na pronájem kontejnerů na třídění odpadů. Obec má v současné době pronajaty dva kontejnery. Dle smlouvy musí být zakoupen jeden kontejner. Bude zakoupen kontejner na plasty. Další zatím pronajímat obec nebude. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Datová schránka a Czech POINT. Datové schránky musí mít obec ze zákona, dle předběžné dohody je bude spravovat MěÚ Nové Město n. Met. - pověřený obecní úřad. Czech POINT nebude zatím obec zřizovat. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
16) Kulturní kalendář - akce v obci Nahořany v roce 2009. Vyhotoví pan Hlávko - předseda kulturní komise. Příspěvky do zpravodaje - DSO Metuje. Zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Diskuse:
Pan Dvořák - upozornil na to, že by obec měla uvažovat o odkoupení vývařovny Nahořanské a.s., která je nabízena údajně za nižší cenu. Pan starosta sdělil, že do dnešního dne Nahořanská a.s. nereagovala na dopis č.j. 147/2008, který jí byl zaslán dne 30.4. 2008. Pan Dvořák dále sdělil, že v dopise, který obec zaslala prodávajícímu nejsou sděleny žádné podstatné údaje, o kterých by prodávající měl jednat. Na základě těchto informací byl všem členům zastupitelstva dopis Obce Nahořany pod č.j. 147/2008, ze dne 30.4. 2008 přečten a jedna kopie předána panu Dvořákovi. Informace, které jsou obci podávány, jsou vedeny prostředníkem a ne oficiálním zástupcem prodávajícího. Obec se nebrání žádnému dalšímu jednání, ale toto musí být vedeno mezi prodávajícím a obcí Nahořany. Zastupitelstvo bere na vědomí.Schůze ukončena ve 20:45 hodin.

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Josef Hlávko ………………………………….

Vladimír Kotyza ……………………………….


Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 27.1.2009
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama