Březen 2009

Úvod 09

20. března 2009 v 10:46 | Josef Hlávko |  ÚVODNÍ STRANA

Vítáme Vás na stránkách obce Nahořany, doufáme, že najdete co Vás zajímá.

Zastupitelstvo 23.2.2009

20. března 2009 v 10:40 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 23.2.2009 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Josef Hlávko.

Hosté: Ladislav Tylš - starosta obce Černčice, J. Havrda, F. Voborník, S. Zimlová, L. Bartáková

Zahájení: 18:05 hodin

Pan starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty, zvláště pana starostu z Černčic a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Gabriela Šichanová, Ivana Rousková - schváleno všemi hlasy.


1) Program schůze - dle přiložené pozvánky, doplněn o došlou poštu a o projednání zřízení Czech pointu na obecním úřadě v Nahořanech. Doplněný program byl schválen všemi hlasy.

2) Informace o hospodaření v lese Horka, který vlastní obec Nahořany s obcí Černčice. Starosta obce Nahořany pan Pavel předal slovo starostovi obce Černčice panu Tylšovi, který podal informaci o hospodaření v lese. Část lesa byla napadena kůrovcem, kde bylo provedeno kácení, probíhá průběžná probírka. Občané z Nahořan dle požadavku si mohou
udělat palivové dřevo. V případě zájmu se obrátit na starostu Černčic. Bylo předloženo vyúčtování o hospodaření v lese Horka. Pan starosta Pavel požádal o předložení písemného vyúčtování hospodaření obci Nahořany za dva roky zpětně, aby mohlo být provedeno vyrovnání.
Pan Pavel poděkoval panu Tylšovi o podání podrobné informace o hospodaření ve společném lese Horka.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Pozemky pro výstavbu rodinným domků "Pod strání" v Nahořanech.
A) žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce zveřejněného od 5.1. 2009 do 17.2. 2009. Zastupitelstvo rozhodlo tento postup: jednotlivé žádosti budou přečteny v pořadí dle data podání na obecní úřad Nahořany a ihned bude o každé žádosti rozhodnuto.
- Manželé R. H., Nahořany 84 a M. H., Nahořany 86, žádost ze dne 7.1. 2009, č.j. 4/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan D. O., Nahořany 21, žádost ze dne 7.1. 2009, č.j. 5/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Manželé D. a Ž. D., oba bytem Nahořany 101, žádost ze dne 14.1. 2009, č.j. 13/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan D. P., Nahořany 79, žádost ze dne 30.1. 2009, č.j. 33/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Manželé I. a M. V., oba bytem Nahořany 110, žádost ze dne 9.2. 2009, č.j. 42/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Manželé P. a R. P., oba bytem Nahořany 83, žádost ze dne 11.2. 2009, č.j. 43/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Slečna Z. Z. a pan P. L., oba bytem Nahořany 46, žádost ze dne 13.2. 2009, č.j. 46/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Slečna M. P., Nahořany 28, žádost ze dne 16.2. 2009, č.j. 50/2009. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy, jeden se zdržel.
- Paní S. Z., Nahořany 17, žádost ze dne 30.1. 2009, č.j. 30/2009. K trvalému pobytu přihlášena dne 26.1.2009. Zastupitelstvo neschvaluje tuto žádost všemi hlasy.

Zastupitelstvo obce Nahořany schválilo osm žádostí o odkoupení pozemkových parcel pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech, jedna žádost nebyla schválena.

B) Záměr obce prodat stavební parcely v Nahořanech na pozemkových parcelách č. 1130, 1123, 1116, k.ú. Nahořany nad Metují.
Podmínky záměru:
- cena za l m 2 250,- Kč,
- přijímání žádostí od 25.2. 2009 na obecní úřad Nahořany,
- datum zveřejnění záměru 24.2. 2009.

Zastupitelstvo schvaluje znění záměru na odprodej stavebních parcel všemi hlasy.

C) Stanovení způsobu přidělení stavebních parcel.
Žadatelé, kterým byla schválena jejich žádost o odkoupení stavebních parcel budou pozváni na obecní úřad, kde budou seznámeni s postupem přidělení parcel, a to dohodou mezi žadateli. Pokud nedojde k dohodě, budou žadatelé vyzváni k výběru parcely podle pořadí došlých žádostí.

Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

D) Kupní smlouva na stavební parcely - návrh byl projednán na minulé schůzi zastupitelstva. Bude doplněna o:

- smluvní pokutu v částce 10.000,- Kč, v případě zpětného odprodeje obci, pokud nebude do dvou let vydáno stavební povolení,
- smluvní pokutu v částce 400.000,- Kč
Starosta upozornil členy zastupitelstva, že navržená smluvní pokuta nemusí mít reálný základ. Nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta je podle občanského zákoníku v rozporu s ustanovením § 3, tj. v rozporu s dobrými mravy. Takovéto ujednání by se pak mohlo stát absolutně neplatným právním úkonem a smluvní pokuta by byla nevymahatelná.
Zastupitelstvo pověřuje starostu projednáním kupní smlouvy s právním zástupcem obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4) Žádost o dotace - podpora výstavby technické infrastruktury z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 15 TI Nahořany.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti všemi hlasy.

5) Czech point - informaci o zřízení a možnosti požádání o dotaci na výpočetní techniku podala paní Rousková.
V roce 2009 poslední možnost získání dotace na výpočetní techniku na poskytování služeb Czech pointu, v roce 2010 bude povinné pro všechny obecní úřady.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace pro "Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)" v rámci kontinuální výzvy " E-Government v obcích - CzechPOINT" Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
a zároveň tak schvaluje spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6) HZS HK - nemovitost na poloostrově "Na Záboří" na Rozkoši.
HZS HK podal žádost o souhlas obce Nahořany s uložením kanalizačního potrubí DN 150 délka 5,0 m do lesního pozemku p.p.č 349,348, k.ú. Lhota u Nahořan, parcely ve vlastnictví obce Nahořany, včetně souhlasu s odnětím plochy pro vsakování vyčištěných odpadních vod z LPF.
Zastupitelstvo tuto žádost neschvaluje všemi hlasy.

7) Vyúčtování provozu vodovodu za rok 2008, s vyčíslením výše dotace na hospodaření střediska Nahořany. Pan starosta podal informaci o hospodaření za rok 2008, požadovaná dotace od obce Nahořany činí 30% z nákladů, a to ve výši 66.341,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedenou částku všemi hlasy. Finanční částka bude zaslána na účet nájemce Českoskalické vodárny, s.r.o., Česká Skalice.

8) MS "Pometují" Nahořany - žádost o finanční příspěvek.
Zastupitelstvo obce Nahořany navrhlo
finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování: pět hlasů pro, dva hlasy se zdržely.
Zastupitelstvo schvaluje MS "Pometují"Nahořany finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

9) Vítání občánků - duben 2009.
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro každého občánka, s tím že mu bude zřízen účet a částka bude vložena na tento účet.
Po diskuzi členů zastupitelstva, ohledně zřízení účtu, byla pověřena paní Šichanová, aby oslovila více bankovních společností a předložila na příštím zasedání nabízené podmínky jednotlivých banka. O výběru bude rozhodnuto na příští schůzi.

10) Kronika obce Nahořany.
Informaci o doplnění kroniky podala paní Rousková. Příspěvky zpracovává: V. Pavel, I. Rousková, G. Šichanová.
Rok 2009 bude připravovat p. Rousková.
Bude provedena poptávka, kdo by příspěvky přepsal do kroniky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

11)
Nabídka firmy Nahořanská a.s. - odkoupení budovy vývařovny v Nahořanech.
Nahořanská a.s. doručila prostřednictvím pana Dvořáka J. dopis, který tento na schůzi tlumočil.
Nabídková cena je 3.900.000,- Kč za budovu, včetně přilehlých pozemků, projektová dokumentace je k nahlédnutí na odboru výstavby Nové Město nad Metují.
Pan starosta konstatoval, že pozemky v těsné blízkosti nejsou ve vlastnictví firmy Nahořanské a.s., tak jak je uvedeno v dopise.
Proběhla diskuze jak zastupitelů, tak přítomných hostů.
Pan starosta oznámil, že příští týden bude jednání s Pozemkovým fondem, který je vlastníkem přilehlých pozemků. Na toto jednání je pozván. Na pozemcích jsou sítě, které jsou ve vlastnictví obce Nahořany.
Zastupitelstvo bere tento dopis na vědomí, s tím že pozemky přiléhající k vývařovně v současné době nejsou ve vlastnictví Nahořanské a.s., tak jak je uvedeno v dopise.
Po diskuzi nebyl stanoven závazný postup jak pokračovat. Zástupci obce jsou připraveni a ochotni jednat s prodávajícím.


Schůze ukončena ve 20:00 hodin

Zapsala: HlávkováOvěřovatelé: Ivana Rousková ………………………………..

Gabriela Šichanová ………………………………..

Václav Pavel
starosta obce
V Nahořanech 24.2.2009