Duben 2009

Titul

22. dubna 2009 v 16:05 | Josef Hlávko |  ÚVODNÍ STRANA

Vítáme Vás na stránkách obce Nahořany, doufáme, že najdete co Vás zajímá.

Titulka

21. dubna 2009 v 10:04 | Josef Hlávko |  ÚVODNÍ STRANA

Vítáme Vás na stránkách obce Nahořany, doufáme, že najdete co Vás zajímá.

Dětský karneval

21. dubna 2009 v 10:03 | Stanislava Tupcová |  KULTURNÍ AKCE V OBCI

V neděli 1. března 2009 pořádaly maminky z Nahořan v jídelně NAHOŘANSKÉ a.s. již podruhé pro děti "Dětský karneval". Sešlo se cca 30 dětí v maskách i bez masek. Přišli princezny, čarodějové, piráti, různá zvířátka, indiáni, apod..Děti přišly v doprovodu rodičů a prarodičů. Tancovaly při svých oblíbených písničkách, které jim pouštěl Tomáš Míl. Karneval po celou dobu uváděl Petr Tupec , soutěže organizovaly G.Šichanová, S.Tupcová, J. Cohornová a D.Bubeníčková. Děti s vervou soutěžily, i s rodiči, a za to dostávaly sladké odměny. Občerstvení zajišťovali I. a P. Rouskovi, Z. Pavlová a L. Bartáková. Pro děti byla také připravena bohatá tombola. Ceny do tomboly jsme zakoupili z vybraných peněz z loňského karnevalu, další ceny v podobě dortů věnovaly Bartáková L., Firešová J. a Tupcová S.. Ceny na odměny věnoval Tomáš Míl a Mgr. Mejstříková I.. Ostatní maminky napekly plno sladkých dobrot, které všichni mohli ochutnat. Tímto všem děkujeme a také děkujeme těm, kteří přispěli na dobrovolné vstupné, které použijeme na akce pro děti v letošním roce. Zbývá jen dodat, že to bylo velice příjemně strávené odpoledne, důkazem byly rozesmáté dětské tváře. Za rok opět na shledanou.
Stanislava Tupcová


Myslivci

21. dubna 2009 v 9:59 | Radek Hlávko |  KULTURNÍ AKCE V OBCI

Myslivci hodnotili uplynulý rokHonitba MS Pometují Nahořany má rozlohu 1000ha v katastrech obcí Nahořany, Lhota, Doubravice, Dolsko a Městec. Hlavní náplní činnosti našeho sdružení je výkon práva myslivosti v souladu se Zákonem o myslivosti, tj. chov a lov druhů zvěře v honitbě žijících a všechny další činnosti s tím související. V rámci svých možností zlepšujeme ve spolupráci s místním zemědělským podnikem životní podmínky pro zvěř, budujeme zařízení k přikrmování zvěře v době nouze, zařízení k lovu zvěře. Dále provádíme údržbu již postavených krmelců, zásypů a posedů a na zimní období zajišťujeme dostatečné zásoby zejména jadrného a objemného krmiva. Činnost sdružení je řízena prostřednictvím pravidelných členských schůzí, v nutných případech i schůzí mimořádných. Vyhodnocení práce za celý rok je náplní výroční členské schůze.
Nejčastěji lovenou zvěří je zvěř srnčí, zajíc a bažant je loven ve velmi omezené míře. Často je lovena též liška a kuna skalní.

V uplynulém roce 2008 uspořádalo myslivecké sdružení dvě akce pro veřejnost a to v únoru první zvěřinové hody pořádané místní mysliveckou organizací a již tradiční Myslivecký den na schválené střelnici u řeky Metuje předposlední sobotu v červnu. Zejména prvně zmiňovaná akce pro obyvatele Nahořan a okolních obcí byla - soudě dle zájmu lidí, akcí vydařenou. Na kvalitu podávaných zvěřinových specialit jsme prakticky nezaznamenali žádné záporné připomínky.
Proto jsme se dohodli, pokud to podmínky dovolí, obdobnou akci uspořádat i v příštím roce.


Myslivecký den umožňuje vyzkoušet střelbu na asfaltové terče nejen myslivcům, ale i jiným zájemcům, kteří mohou na střelnici střílet z brokovnice v doprovodu člena našeho sdružení. Pro všechny návštěvníky se opékalo prase, nechybělo občerstvení s možností posezení.

Jako snad každý kolektiv lidí se také potýkáme s různými problémy, nejvíce nám chybí zájem nových, mladých adeptů myslivosti, neboť stávající členská základna pomalu, ale jistě stárne. A kdo alespoň trochu vnímá přírodu kolem, nemůže přehlédnout stále se zvyšující tlak motoristů, cyklistů a neukázněných lidí na ni, což je velmi problematické ovlivnit k lepšímu bez spolupráce se širokou veřejností.
Výbor MS Pometují


Foto : Radek Hlávko

Zastupitelstvo 23.3.2009

21. dubna 2009 v 9:12 | Josef Hlávko |  DOKUMENTY
Zápis

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 23.3. 2009
v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová.

Hosté: František Voborník, Ludmila Bartáková

Zahájení: 19:00 hodin

Pan starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - dle přiložené pozvánky doplněn o došlou poštu - schválen všemi hlasy.

2) Pozemky pro výstavbu rodinných domků "Pod strání" v Nahořanech.

A: Žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce Nahořany zveřejněného dne 24.2. 2009. Zastupitelstvo rozhodlo tento postup: jednotlivé žádosti budou přečteny v pořadí dle data podání na obecní úřad Nahořany a ihned bude o každé žádosti rozhodnuto.
- Pan J. W., Maloskalická 57, Česká Skalice, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 60/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan M. H. a paní A. H., oba bytem Slezská 780, Hradec Králové, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 61/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan P. K., Tatranská 93/3, Žarnovica a paní M. K., Fraňa Kráľa 848/30, Žarnovica, oba Slovenská republika, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 62/2009. Jedná se o cizí státní příslušníky, bez trvalého pobytu v České republice. Této žádosti nelze vyhovět podle Katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan M. H., Nad Stadionem 1316, Nové Město nad Metují a slečna I. S., U Splavu 367, Ostroměř, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 63/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Manželé A. a D. B., Vašátkova 45, Solnice, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 64/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Slečna I. R., Družstevní 568, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 65/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- M. aj. B., Smetanova 412, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 66/2009. Zastupitelstva schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan Z. B., Třešňová 632, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 67/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan D. J., Švermova 740, Česká Skalice, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 68/2009. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy. V případě odstoupení některého z výše uvedených žadatelů, kterým byla žádost schválena, je pan D. J. první náhradník.
- Slečna M. H., Nad Stadionem 1305, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 70/2009. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy. V případě odstoupení některého z výše uvedených žadatelů, kterým byla žádost schválena je slečna H. druhý náhradník.
- Pan Mgr. Z. Z., Sochařská 318/6, Praha 7, žádost ze dne 20.3. 2009, č.j. 85/2009. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy. V případě odstoupení některého z výše uvedených žadatelů, kterým byla žádost schválena je pan Z. třetí náhradník.

Zastupitelstvo schválilo sedm žádostí o odkoupení stavebních parcel pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech, jedna žádost nebyla schválena z důvodu, že žadatelé jsou cizí státní příslušníci bez trvalého pobytu v České republice, tři žádosti nebyly schváleny z důvodu přidělení parcel a tito žadatelé jsou náhradníky dle došlého pořadí žádostí.

B: Stanovení způsobu přidělení stavebních parcel.
Stejný způsob jako v prvním kole, viz. bod 3), písmeno C), zápisu zastupitelstva ze dne 23.2. 2009.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

3)
Žádost o pronájem pozemku p.č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan - Odysseus Jachtklub Hradec Králové. Záměr o pronajmutí parcely č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan, zveřejněn na úřední desce od 5.3. 2009 do 23.3. 2009. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy pronájem parcely na dobu určitou a to do 31.12. 2015, výše nájemného 7.000,- Kč za rok.

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nahořany za rok 2008. Paní Rousková seznámila zastupitele s obsahem zprávy. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, a to že budovy na parcelním čísle č. 45, 235 a 236 uvedené na výpise z katastru nemovitostí nejsou uvedeny na inventurním soupisu obce.
Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě nedostatků, a to takto: pověřuje starostu pana Pavla vypracováním jednoduchého odhadu a zařazením na inventurní soupisy obce Nahořany do 30.4. 2009. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

5) Kupní smlouva - návrh na odprodej stavebních parcel.
- smluvní pokuta za nedodržení podmínek ve výši 10.000,- Kč,
- pokuta za nesplnění závazku, v případě že tento pozemek je již zastavěn:
Návrhy 400,- Kč/m2 - hlasování 3 hlasy pro, 2 se zdržely, 2 proti - neschváleno
250,- Kč/m2 - hlasování 1 pro, 6 hlasů proti
- neschváleno
300,- Kč/m2 - hlasování 5 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely - schváleno

Zastupitelstvo obce Nahořany schválilo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a pokutu za nesplnění závazku ve výši 300,- Kč/m2.
Součástí zápisu je příloha, ve kterém je upozornění právníka na oprávněnost výše pokuty za nedodržení podmínek při koupi pozemků na výstavbu rodinných domků.

Žádosti, diskuse, různé:

6) Kalendář kulturních akcí na rok 2010 - předáno p. Hlávkovi. Zastupitelstvo bere na vědomí.7) Žádost - paní S. Z., Nahořany 17,
podala žádost o přehodnocení rozhodnutí
zastupitelstva o neschválení její žádosti o koupi stavební parcely "Pod strání" v Nahořanech, na schůzi ze dne 23.2. 2009.
Zastupitelstvo projednalo požadavek žadatelky a došlo k závěru, že rozhodnutí, které bylo učiněno dne 23.2. 2009 je konečné a neměnné. Tím zastupitelstvo považuje celou záležitost za uzavřenou. Zastupitelstvo neschvaluje všemi hlasy požadavek o přehodnocení rozhodnutí.

8) Žádost o dotace z POV na rok 2009 DSO Novoměstsko - informaci podala paní Rousková. Zastupitelstvo obce Nahořany souhlasí s realizací projektu "Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměstsko", který bude realizován DSO Region Novoměstsko z POV 2009 na území obce. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

9) Žádost TJ Nahořany o finanční příspěvek ve výši 45 tis. Kč na rok 2009. V rozpočtu na rok 2009 byla schválena částka ve výši 55 tis. Kč.
Bylo rozhodnuto, že 15 tis. oddíl ledního hokeje a 40 tis. ostatní. Finanční prostředky podléhají vyúčtování a budou použity na neinvestiční výdaje. Zastupitelstvo bere na vědomí.

10) Upozornění na bezpečnost provozu na místních komunikacích - Policie ČR upozorňuje na nutnost viditelnosti dopravních značek, bezpečný výjezd.
Vyřezání podrostů u MK v Dolsku - zajistí p. Kotyza.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

11) Žádost o souhlas k demolici hospodářských objektů na parcele č. 37, k.ú. Dolsko Zastupitelstvo nemá námitek proti demolici objektů a souhlasí všemi hlasy.
Žádost předložil pan Ž. Z.. Ve vyjádření obce budou stanoveny podmínky, které budou upravovat provoz na místní komunikaci č. 11, k.ú. Dolsko.

12) Projektová dokumentace na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech - po menším přepracování bude přiloženo k žádosti o stavební povolení. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13)
Rybníky - odpovědnost p. Zákravská..
Montáž laviček a
košů na odpadky a jejich umístění - odpovědnost pan Hlávko.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

14) Lhota hřiště - pozemek ve vlastnictví státu.
Možnosti prodeje:
a) pozemek může být jako restituční nárok zveřejněn k nabídce prodeje. Nabídka trvá 30 dnů. V případě, že se nikdo nepřihlásí, bude nabídnuto obci.,
b) obálková metoda - zveřejnění k prodeji, může koupit každý.
Zastupitelstvo navrhuje prozatím nechat pod smlouvou a neprodávat. Zastupitelstvo bere na vědomí.

15) Pozemkové úpravy - k.ú. Dolsko, Městec. Podat žádost. Pan starosta obstaral seznam vlastníků, podpisy a souhlasy si obstarají zástupci vlastníků. Zastupitelstvo bere na vědomí.

16) Diskuse:
Josef Hlávko - dotaz na průběh budování inženýrských sítí pro výstavbu RD. Informaci podal pan starosta.
Stávajícím obyvatelům podél MK "Pod strání" bude zaslán dopis k odstranění skládek a uloženého materiálu z obecních parcel.17) Vítání občánků 19.4. 2009 - paní Šichanová.
Podala informaci o účtech z jednotlivých bank - KB, Česká spořitelna, Poštovní spořitelna. Zastupitelstvo projednalo a schválilo čtyřmi hlasy založit účet u Poštovní spořitelny, tři se zdržely.

18) Czechpoint - paní Rousková. Podána žádost o dotaci. Pěti firmám budou zaslány slepé rozpočty k podání nabídky na dodání výpočetní techniky. Zastupitelstvo bere na vědomí.

19)
Dotazy:
- Areál Vodních sportů na Rozkoši - klíčky od branky, ošetřeno v nájemní smlouvě,
- DPH - úpravy sazeb, možný dopad daňových výnosů na obec,
- Křižovatka na státní komunikaci ke Lhotě - umístit dopravní značku STOP.
Zastupitelstvo bere na vědomí.


Schůze ukončena ve 21:15 hodin

Zapsala: HlávkováOvěřovatelé: Milena Zákravská …………………………………

Josef Dvořák
………………………………….
Václav Pavel
starosta obce
V Nahořanech 30.3. 2009


Usnesení

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany konaného dne 23.3. 2009
č.j. 3/2009


Zastupitelstvo obce
po projednání schvaluje:

1) Ověřovatele zápisu - Milena Zákravská, Josef Dvořák,
2) Program schůze dle přiložené pozvánky doplněný o došlou poštu,
3) žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce Nahořany zveřejněného dne 25.2. 2009:
- pan J. W., Maloskalická 57, Česká Skalice,
- pan M. H. a paní A. H., oba bytem Slezská 780, Hradec Králové,
- pan M. H., Nad Stadionem 1316, Nové Město nad Metují a slečna I. S., U Splatu 367, Ostroměř,
- manželé A. a D. B., Vašátkova 45, Solnice,
- slečna I. R., Družstevní 568, Nové Město nad Metují,
- manželé M. a J. B., Smetanova 412, Nové Město nad Metují,
- pan Z. B., Třešňová 632, Nové Město nad Metují,
4) způsob přidělení stavebních parcel žadatelům, kterým již byla schválena žádost,
5) pronájem pozemku p.č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan, sportovnímu klubu Odysseus Jachtklub Hradec Králové, záměr na pronájem byl zveřejněn na úřední desce od 5.3. 2009 do 23.3. 2009,
6) opatření k nápravě méně závažných nedostatků, které vyplynuly ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2008 a pověřuje pana starostu k jejich odstranění do 30.4. 2009,
7) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a pokutu za nesplnění závazku ve výši 300,- Kč/m2, které budou součástí kupní smlouvy na odprodej stavebních pozemků "Pod strání" v Nahořanech,
8) zastupitelstvo obce Nahořany souhlasí s realizací projektu "Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměstsko", který bude realizován DSO Region Novoměstsko z POV 2009 na území obce,
9) žádost o souhlas k demolici hospodářských objektů na parcele č. 37, k.ú. Dolsko,
10) založení účtu u Poštovní spořitelny občánkům, kteří budou přivítáni do žitova dne 19.4. 2009.

Zastupitelstvo obce
po projednání neschvaluje
:

1) žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce Nahořany zveřejněného dne 25.2. 2009
- pan P. K., Tatranská 93/3, Žarnovica a paní M. K., Fraňa Kráľa 848/30, Žarnovica, oba Slovenská republika,
- pan D. J., Švermova 740, Česká Skalice,
- slečna M. H., Nad Stadionem 1305, Nové Město nad Metují,
- pan Mgr. Z. Z., Sochařská 318/6, Praha 7
2) požadavek o přehodnocení rozhodnutí o neschválení stavebního pozemku na schůzi ZO dne 23.2. 2009 paní S. Z., Nahořany 17.

Zastupitelstvo obce je informováno, bere na vědomí:

1) sestavení kalendáře kulturních akcí na rok 2010,
2) žádost TJ Nahořany o finanční příspěvek na rok 2009,
3) bezpečnost provozu na místních komunikacích - vyřezání podrostů Dolsko, p. Kotyza
4) informace o projektové dokumentaci na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu RD "Pod strání",
5) rybníky - odpovědnost p. Zákravská,
6) montáž laviček a košů na odpadky, jejich umístění - p. Hlávko,
7) Lhota hřiště - možnosti prodeje pozemku,
8) pozemkové úpravy k.ú. Dolsko, Městec,
9) budování inženýrských sítí pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech,
10) Czechpoint - výpočetní technika,
11) dotazy - Areál Vodních sportů na Rozkoši - půjčování klíčů od branky,
- DPH - úpravy výše a dopad na výnosy pro obec,
- umístění dopravní značky STOP na státní komunikaci ke Lhotě.Ověřovatelé usnesení č.j. 3/2009:
Milena Zákravská ………………………………

Josef Dvořák ………………………………
V Nahořanech 30.3. 2009


Václav Pavel
starosta obce