HISTORIE OBCE NAHOŘANY díl III.

18. září 2010 v 17:05 | Josef Hlávko |  HISTORIE OBCE NAHOŘANY
Od kaple přes náves stojí nahořanská škola. Byla ze dvou
tříd, dvou světnic, kuchyně a komory pro řídícího učitele, jedné světni-
ce pro učitele mladšího. Dále zde byl dřevník a sklep. Byla společným
majetkem všech přiškolených obcí, tj. Nahořan, Lhoty s Doubravicí
a Dolska. Vystavena je z cihel a kamene, pokrytá břidlicí. Kolem je zahrada, opatřená
železným plotem. Škola v Nahořanech byla založena roku 1798 a vyučovalo se pů-
vodně v tzv. "Pastoušce" v bývalém č. 8 a pokud paměti sahají, vyučoval na této škole jakýsi Matěj Štěpán a po něm pak Václav Lichý. V roce 1845 - 1847 je vyučováno v č. 16. načež od panství novoměstského byla najata k témuž účelu chalupa č. 9. tzv. "Rybárna".
Po Václavu Lichém stal se učitelem roku 1857 Václav Hofman, který začal psáti od téhož roku "Pamětní knihu filiální školy v Nahořa-nech". V roce 1863 jest uvedeno tímto učitelem,
že se učí ve jmenova-né panské chalupě v jedné světnici a ve druhé je byt učitele. Stav
školy je dobrý. Vyučuje se každodenně před i popoledni 5 hodin
v české řeči. Patron školy, dědicové po knížeti Janu z Dietrichstejnu,
kterýž to patron dává k vyhřívání školní světnice tři a půl sáhu měkkých
polen a dvě kopy otýpek. Mimo skromného platu dostávají učitelé od
rolníků, 51 bochníků chleba ročně.
Roku 1866 byla podána představenými školních obcí žádost
o postavení nové školy, kterou stavěti měla novoměstská vrchnost
dle nějakého rozsudku krajského úřadu z roku 1844. Okresní úřad
ustanovil, že stavba nové školy má býti v roce 1868 hotova. Gruntovní vrchnost se však
odvolala z tohoto výnosu a místodržitelem bylo nařízeno, že školu mají si postaviti přiškolené samotné obce na svůj vlastní náklad, proti čemuž tyto podaly rekurs na ministerstvo
vnitra do Vídně, odvolávající se na práva, vydobytá roku 1844.
Na to byl patronát školní zrušen, převeden na školní obce, které také
museli opatřit poprvé tento rok, topení pro školu. Roku 1873 odešel učitel Václav Hofman do pense a bylo mu uděleno za zásluhy čestné občanství. Po něm nastoupil František Falta. Dne
13. března 1876 rozhodla místní školní rada, aby se ještě ten rok posta-
vila nová škola. Nákres školy provedl stavitel Štěpán a stavba
byla propachtována ve dražbě staviteli Buršíkovi z České Skalice.
Na jižní straně jsou základy přes 1 sáh hluboké a pamětní kámen
položen byl na severovýchodním rohu 19. června roku 1876. V základ-
ním kameni jest uložena pamětní listina a různé památnosti, zvenčí je
pak vytesán nápis "L.P. 1876". Zemská školní rada výnosem ze dne
28. března 1877 povolila rozšíření školy z jednotřídky na dvoutřídní. Dostavění školy
stalo se 14. června 1877. Jakmile byla škola místní školní radě odevzdána ke svému účelu,
bylo dne 26. srpna 1877 slavnostní svěcení budovy. Učitelé, kteří se do dnešní doby
vystřídali a působili na zdejší škole jsou zapsáni ve školní kronice.
Jak přišel do Nahořan pan učitel Rudolf Hartvich. Mladší učitel
nahořanské školy František Zemek nastoupil místo učitele v Olešnici
u Červeného Kostelce. Byl jmenován na jeho místo od 1. ledna 1888
Rudolf Hartvich kandidát učitelství. Byl ze začátku výpomocným
podučitelem. Narodil se 18. srpna 1867 v Nové Vsi, okres Žamberk.
Školu obecnou navštěvoval v Kunštátě od roku 1873 do roku 1879,
načež vstoupil do c.k. gymnázia v Rychnově nad Kněžnou, kde 1887
odmaturoval. Chtěl se věnovati stavu učitelskému, žádal o místo výpomocného
podučitele, které také od 1.ledna 1888 v Nahořanech obdržel. V témže
roce podrobil se zkoušce dospělosti na c.k. učitelském ústavě v Hradci Králové.
Po té byl jmenován prozatímním podučitelem, potom učitelem. 16. května 1913
jmenován řídícím učitelem až do odchodu na odpočinek. Vychoval 2 generace nahořanskych občanů. Na Vojnarově statku č. 18 tento nejlepší učitel, výborný hudebník, pokladník místní Kampeličky, žil až do své smrti. Tento učitel byl také prvním majitelem
radiového přijímače od roku 1923. Mnoho občanů chodilo do školy
poslouchat vysílání. V roce 1926 vyměnil jej za novější přístroj
a protože občané měli vždy přístup k poslechu, věnovala obec na nový
přijímač obnos 1050,- Kč. Takto byl veliký pokrok a mezi dvěma světo-
vými válkami sledujme další technické a zlepšovací poměry v naší obci.

Už v roce 1920 se za finančního přispění obce začala provozovat
státní autobusová doprava N.Město - Rychnovek - Jaroměř. Protože
se ale nevyplácela, byla v roce 1924 zrušena. Později soukromníci
Hajzler a Marel krátkou dobu tuto linku jezdili a od nich převzal linku
Václav David. V roce 1930 Václav Mráz z Rohenic zahájil linku
z České Skalice přes Nahořany, Nové Město, Dobrušku, kterou pak
prodloužil až do vsi Dobré, kde žil. Měl ještě druhý autobus. Jeho bratr
Josef se přiženil do Nahořan a tímto druhým autobusem prováděl různé
zájezdy.

Na okrasu obce byl odhalen pomník padlým obětem v první
světové válke a byl vysvěcen v tomto samém roce i kříž uprostřed obce.
(V roce 1888 se začalo pohřbívat na novém hřbitově). V roce 1928
smlouvou se vsí Dolskem, bylo dohodnuto, že i Dolští občané měli
možnost pohřbívat svoje zesnulé na nahořanském hřbitově. V tomto
roce byl vydán na veřejnost projekt na vodní nádrž "Rozkoš". Proti
tomuto zatopení Rozkoše bylo velké pobouření mezi obyvatelstvem.
Někteří rolníci namítali změnu klimatu v okolí nádrže, mnoho námitek
katastrofického rázu bylo z důvodu prasknutí hráze a z toho plynoucí
záplavy až daleko v Polabí. Dnes vidíme, že tyto názory byly mylné.
V roce 1930 byl v Nahořanech zaveden telefon. V hostinci
"U Zlatníků" v síni byla hovorna. První rozhovor zahájil poslanec
Václav Pozdílek, který dne 5. června toho roku zatelefonoval z Prahy
do Nahořan. Hovor přebral Jan Zlatník.
V roce 1931 bylo zahájeno jednání o definitivním provedení
regulace potoků a rybníků a celkové kanalizaci.
Tři roky potom nebyly prováděny žádné akce v obci.
Pouze bylo provedeno nabídkové řízení
na tyto práce, kdy vyhrála firma ing. Karla Krixe z Litomyšle, které
byly poté práce zadány. Rozpočet předložila tato firma na 320.000 Kč.
Až v roce 1934 zjara bylo přikročeno ke skutečnému provedení
prací. Na stavbě pracovalo asi 50 dělníků a dokončení bylo v listopadu.
V době hospodářské krize a nezaměstnanosti byl zájem dělníků o práci
veliký. Finanční náklad byl ve skutečnosti 290.000 Kč.

V roce 1937 firma Kubeček a Stehlík postavila "Švehlův dům".
V tomto, na svou dobu pěkném moderním domě bylo umístěno a na
boku vypsáno obsazení místností. Obecní úřad, Rydlovo muzeum,
Kampelička. V zadní místnosti byl ještě byt pro obecního strážníka.
Vpředu na čelním místě byl nápis "Švehlův dům", který ale byl někte-
rým občanům trnem v oku, proto byl na začátku německé okupace
zahlazen maltou.

1938 byl rokem provedené mozaikové výdlažby silnice přes celou
vesnici. Celou stavbu provedl dlaždičský mistr Šmída z Nového Města.
Velký náklad půl milionu korun obec splatila 20%. Větší část byla do-
tace státu, kterou vymohl poslanec Václav Pozdílek.
Také v tomto roce byla provedena další významná stavba, obecní
dům pro osm nájemníků. Bydlení to bylo velice skromné, nájem byl
podle toho také upraven. Stavba stála 170.000 Kč také za podpory
státu.

Další významnou akcí na konci tohoto desetiletí bylo v roce 1939
vyasfaltování okresní silnice z Nahořan do Nového Města.
Obsazením naší země nacistickou armádou skončily i pro naši
obec časy mírového budování. Obyvatelé měli jiné zájmy a starosti
a na úpravy nebyly peníze, ani čas. Starosta Jan Slánský a bývalý
poslanec Václav Pozdílek mohli být hrdí na práci, kterou v tomto
plodném období desíti let vykonali. Byla to jedna z nejhezčích
a nejupravenějších obcí v celém okolí.

Další historie naší obce, a to doba válečná a poválečná až do dnešních
dnů se připravuje a bude vydána v další publikaci.
J.H.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Karel Mach Karel Mach | E-mail | 16. března 2011 v 1:20 | Reagovat

zajímavá historie-některé nálezy z dávných dob jsou uloženy ve Vídni-meč nalezený za humny staveníč.27,jiné nálezy atd.Viděl jsem je na vlastní oči, to jen pro zajímavost,kde také hledat inspiraci a pátrat,co se ještě neví-zdraví Mach

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama