DOKUMENTY

Zastupitelstvo 23.3.2009

21. dubna 2009 v 9:12 | Josef Hlávko
Zápis

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 23.3. 2009
v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová.

Hosté: František Voborník, Ludmila Bartáková

Zahájení: 19:00 hodin

Pan starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - dle přiložené pozvánky doplněn o došlou poštu - schválen všemi hlasy.

2) Pozemky pro výstavbu rodinných domků "Pod strání" v Nahořanech.

A: Žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce Nahořany zveřejněného dne 24.2. 2009. Zastupitelstvo rozhodlo tento postup: jednotlivé žádosti budou přečteny v pořadí dle data podání na obecní úřad Nahořany a ihned bude o každé žádosti rozhodnuto.
- Pan J. W., Maloskalická 57, Česká Skalice, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 60/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan M. H. a paní A. H., oba bytem Slezská 780, Hradec Králové, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 61/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan P. K., Tatranská 93/3, Žarnovica a paní M. K., Fraňa Kráľa 848/30, Žarnovica, oba Slovenská republika, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 62/2009. Jedná se o cizí státní příslušníky, bez trvalého pobytu v České republice. Této žádosti nelze vyhovět podle Katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan M. H., Nad Stadionem 1316, Nové Město nad Metují a slečna I. S., U Splavu 367, Ostroměř, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 63/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Manželé A. a D. B., Vašátkova 45, Solnice, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 64/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Slečna I. R., Družstevní 568, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 65/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- M. aj. B., Smetanova 412, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 66/2009. Zastupitelstva schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan Z. B., Třešňová 632, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 67/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan D. J., Švermova 740, Česká Skalice, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 68/2009. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy. V případě odstoupení některého z výše uvedených žadatelů, kterým byla žádost schválena, je pan D. J. první náhradník.
- Slečna M. H., Nad Stadionem 1305, Nové Město nad Metují, žádost ze dne 25.2. 2009, č.j. 70/2009. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy. V případě odstoupení některého z výše uvedených žadatelů, kterým byla žádost schválena je slečna H. druhý náhradník.
- Pan Mgr. Z. Z., Sochařská 318/6, Praha 7, žádost ze dne 20.3. 2009, č.j. 85/2009. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy. V případě odstoupení některého z výše uvedených žadatelů, kterým byla žádost schválena je pan Z. třetí náhradník.

Zastupitelstvo schválilo sedm žádostí o odkoupení stavebních parcel pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech, jedna žádost nebyla schválena z důvodu, že žadatelé jsou cizí státní příslušníci bez trvalého pobytu v České republice, tři žádosti nebyly schváleny z důvodu přidělení parcel a tito žadatelé jsou náhradníky dle došlého pořadí žádostí.

B: Stanovení způsobu přidělení stavebních parcel.
Stejný způsob jako v prvním kole, viz. bod 3), písmeno C), zápisu zastupitelstva ze dne 23.2. 2009.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

3)
Žádost o pronájem pozemku p.č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan - Odysseus Jachtklub Hradec Králové. Záměr o pronajmutí parcely č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan, zveřejněn na úřední desce od 5.3. 2009 do 23.3. 2009. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy pronájem parcely na dobu určitou a to do 31.12. 2015, výše nájemného 7.000,- Kč za rok.

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nahořany za rok 2008. Paní Rousková seznámila zastupitele s obsahem zprávy. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, a to že budovy na parcelním čísle č. 45, 235 a 236 uvedené na výpise z katastru nemovitostí nejsou uvedeny na inventurním soupisu obce.
Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě nedostatků, a to takto: pověřuje starostu pana Pavla vypracováním jednoduchého odhadu a zařazením na inventurní soupisy obce Nahořany do 30.4. 2009. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

5) Kupní smlouva - návrh na odprodej stavebních parcel.
- smluvní pokuta za nedodržení podmínek ve výši 10.000,- Kč,
- pokuta za nesplnění závazku, v případě že tento pozemek je již zastavěn:
Návrhy 400,- Kč/m2 - hlasování 3 hlasy pro, 2 se zdržely, 2 proti - neschváleno
250,- Kč/m2 - hlasování 1 pro, 6 hlasů proti
- neschváleno
300,- Kč/m2 - hlasování 5 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely - schváleno

Zastupitelstvo obce Nahořany schválilo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a pokutu za nesplnění závazku ve výši 300,- Kč/m2.
Součástí zápisu je příloha, ve kterém je upozornění právníka na oprávněnost výše pokuty za nedodržení podmínek při koupi pozemků na výstavbu rodinných domků.

Žádosti, diskuse, různé:

6) Kalendář kulturních akcí na rok 2010 - předáno p. Hlávkovi. Zastupitelstvo bere na vědomí.7) Žádost - paní S. Z., Nahořany 17,
podala žádost o přehodnocení rozhodnutí
zastupitelstva o neschválení její žádosti o koupi stavební parcely "Pod strání" v Nahořanech, na schůzi ze dne 23.2. 2009.
Zastupitelstvo projednalo požadavek žadatelky a došlo k závěru, že rozhodnutí, které bylo učiněno dne 23.2. 2009 je konečné a neměnné. Tím zastupitelstvo považuje celou záležitost za uzavřenou. Zastupitelstvo neschvaluje všemi hlasy požadavek o přehodnocení rozhodnutí.

8) Žádost o dotace z POV na rok 2009 DSO Novoměstsko - informaci podala paní Rousková. Zastupitelstvo obce Nahořany souhlasí s realizací projektu "Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměstsko", který bude realizován DSO Region Novoměstsko z POV 2009 na území obce. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

9) Žádost TJ Nahořany o finanční příspěvek ve výši 45 tis. Kč na rok 2009. V rozpočtu na rok 2009 byla schválena částka ve výši 55 tis. Kč.
Bylo rozhodnuto, že 15 tis. oddíl ledního hokeje a 40 tis. ostatní. Finanční prostředky podléhají vyúčtování a budou použity na neinvestiční výdaje. Zastupitelstvo bere na vědomí.

10) Upozornění na bezpečnost provozu na místních komunikacích - Policie ČR upozorňuje na nutnost viditelnosti dopravních značek, bezpečný výjezd.
Vyřezání podrostů u MK v Dolsku - zajistí p. Kotyza.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

11) Žádost o souhlas k demolici hospodářských objektů na parcele č. 37, k.ú. Dolsko Zastupitelstvo nemá námitek proti demolici objektů a souhlasí všemi hlasy.
Žádost předložil pan Ž. Z.. Ve vyjádření obce budou stanoveny podmínky, které budou upravovat provoz na místní komunikaci č. 11, k.ú. Dolsko.

12) Projektová dokumentace na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech - po menším přepracování bude přiloženo k žádosti o stavební povolení. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13)
Rybníky - odpovědnost p. Zákravská..
Montáž laviček a
košů na odpadky a jejich umístění - odpovědnost pan Hlávko.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

14) Lhota hřiště - pozemek ve vlastnictví státu.
Možnosti prodeje:
a) pozemek může být jako restituční nárok zveřejněn k nabídce prodeje. Nabídka trvá 30 dnů. V případě, že se nikdo nepřihlásí, bude nabídnuto obci.,
b) obálková metoda - zveřejnění k prodeji, může koupit každý.
Zastupitelstvo navrhuje prozatím nechat pod smlouvou a neprodávat. Zastupitelstvo bere na vědomí.

15) Pozemkové úpravy - k.ú. Dolsko, Městec. Podat žádost. Pan starosta obstaral seznam vlastníků, podpisy a souhlasy si obstarají zástupci vlastníků. Zastupitelstvo bere na vědomí.

16) Diskuse:
Josef Hlávko - dotaz na průběh budování inženýrských sítí pro výstavbu RD. Informaci podal pan starosta.
Stávajícím obyvatelům podél MK "Pod strání" bude zaslán dopis k odstranění skládek a uloženého materiálu z obecních parcel.17) Vítání občánků 19.4. 2009 - paní Šichanová.
Podala informaci o účtech z jednotlivých bank - KB, Česká spořitelna, Poštovní spořitelna. Zastupitelstvo projednalo a schválilo čtyřmi hlasy založit účet u Poštovní spořitelny, tři se zdržely.

18) Czechpoint - paní Rousková. Podána žádost o dotaci. Pěti firmám budou zaslány slepé rozpočty k podání nabídky na dodání výpočetní techniky. Zastupitelstvo bere na vědomí.

19)
Dotazy:
- Areál Vodních sportů na Rozkoši - klíčky od branky, ošetřeno v nájemní smlouvě,
- DPH - úpravy sazeb, možný dopad daňových výnosů na obec,
- Křižovatka na státní komunikaci ke Lhotě - umístit dopravní značku STOP.
Zastupitelstvo bere na vědomí.


Schůze ukončena ve 21:15 hodin

Zapsala: HlávkováOvěřovatelé: Milena Zákravská …………………………………

Josef Dvořák
………………………………….
Václav Pavel
starosta obce
V Nahořanech 30.3. 2009


Usnesení

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany konaného dne 23.3. 2009
č.j. 3/2009


Zastupitelstvo obce
po projednání schvaluje:

1) Ověřovatele zápisu - Milena Zákravská, Josef Dvořák,
2) Program schůze dle přiložené pozvánky doplněný o došlou poštu,
3) žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce Nahořany zveřejněného dne 25.2. 2009:
- pan J. W., Maloskalická 57, Česká Skalice,
- pan M. H. a paní A. H., oba bytem Slezská 780, Hradec Králové,
- pan M. H., Nad Stadionem 1316, Nové Město nad Metují a slečna I. S., U Splatu 367, Ostroměř,
- manželé A. a D. B., Vašátkova 45, Solnice,
- slečna I. R., Družstevní 568, Nové Město nad Metují,
- manželé M. a J. B., Smetanova 412, Nové Město nad Metují,
- pan Z. B., Třešňová 632, Nové Město nad Metují,
4) způsob přidělení stavebních parcel žadatelům, kterým již byla schválena žádost,
5) pronájem pozemku p.č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan, sportovnímu klubu Odysseus Jachtklub Hradec Králové, záměr na pronájem byl zveřejněn na úřední desce od 5.3. 2009 do 23.3. 2009,
6) opatření k nápravě méně závažných nedostatků, které vyplynuly ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2008 a pověřuje pana starostu k jejich odstranění do 30.4. 2009,
7) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a pokutu za nesplnění závazku ve výši 300,- Kč/m2, které budou součástí kupní smlouvy na odprodej stavebních pozemků "Pod strání" v Nahořanech,
8) zastupitelstvo obce Nahořany souhlasí s realizací projektu "Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměstsko", který bude realizován DSO Region Novoměstsko z POV 2009 na území obce,
9) žádost o souhlas k demolici hospodářských objektů na parcele č. 37, k.ú. Dolsko,
10) založení účtu u Poštovní spořitelny občánkům, kteří budou přivítáni do žitova dne 19.4. 2009.

Zastupitelstvo obce
po projednání neschvaluje
:

1) žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce Nahořany zveřejněného dne 25.2. 2009
- pan P. K., Tatranská 93/3, Žarnovica a paní M. K., Fraňa Kráľa 848/30, Žarnovica, oba Slovenská republika,
- pan D. J., Švermova 740, Česká Skalice,
- slečna M. H., Nad Stadionem 1305, Nové Město nad Metují,
- pan Mgr. Z. Z., Sochařská 318/6, Praha 7
2) požadavek o přehodnocení rozhodnutí o neschválení stavebního pozemku na schůzi ZO dne 23.2. 2009 paní S. Z., Nahořany 17.

Zastupitelstvo obce je informováno, bere na vědomí:

1) sestavení kalendáře kulturních akcí na rok 2010,
2) žádost TJ Nahořany o finanční příspěvek na rok 2009,
3) bezpečnost provozu na místních komunikacích - vyřezání podrostů Dolsko, p. Kotyza
4) informace o projektové dokumentaci na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu RD "Pod strání",
5) rybníky - odpovědnost p. Zákravská,
6) montáž laviček a košů na odpadky, jejich umístění - p. Hlávko,
7) Lhota hřiště - možnosti prodeje pozemku,
8) pozemkové úpravy k.ú. Dolsko, Městec,
9) budování inženýrských sítí pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech,
10) Czechpoint - výpočetní technika,
11) dotazy - Areál Vodních sportů na Rozkoši - půjčování klíčů od branky,
- DPH - úpravy výše a dopad na výnosy pro obec,
- umístění dopravní značky STOP na státní komunikaci ke Lhotě.Ověřovatelé usnesení č.j. 3/2009:
Milena Zákravská ………………………………

Josef Dvořák ………………………………
V Nahořanech 30.3. 2009


Václav Pavel
starosta obce
Zastupitelstvo 23.2.2009

20. března 2009 v 10:40 | Josef Hlávko
Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 23.2.2009 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Josef Hlávko.

Hosté: Ladislav Tylš - starosta obce Černčice, J. Havrda, F. Voborník, S. Zimlová, L. Bartáková

Zahájení: 18:05 hodin

Pan starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty, zvláště pana starostu z Černčic a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Gabriela Šichanová, Ivana Rousková - schváleno všemi hlasy.


1) Program schůze - dle přiložené pozvánky, doplněn o došlou poštu a o projednání zřízení Czech pointu na obecním úřadě v Nahořanech. Doplněný program byl schválen všemi hlasy.

2) Informace o hospodaření v lese Horka, který vlastní obec Nahořany s obcí Černčice. Starosta obce Nahořany pan Pavel předal slovo starostovi obce Černčice panu Tylšovi, který podal informaci o hospodaření v lese. Část lesa byla napadena kůrovcem, kde bylo provedeno kácení, probíhá průběžná probírka. Občané z Nahořan dle požadavku si mohou
udělat palivové dřevo. V případě zájmu se obrátit na starostu Černčic. Bylo předloženo vyúčtování o hospodaření v lese Horka. Pan starosta Pavel požádal o předložení písemného vyúčtování hospodaření obci Nahořany za dva roky zpětně, aby mohlo být provedeno vyrovnání.
Pan Pavel poděkoval panu Tylšovi o podání podrobné informace o hospodaření ve společném lese Horka.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Pozemky pro výstavbu rodinným domků "Pod strání" v Nahořanech.
A) žádosti o odkoupení pozemkových parcel dle záměru obce zveřejněného od 5.1. 2009 do 17.2. 2009. Zastupitelstvo rozhodlo tento postup: jednotlivé žádosti budou přečteny v pořadí dle data podání na obecní úřad Nahořany a ihned bude o každé žádosti rozhodnuto.
- Manželé R. H., Nahořany 84 a M. H., Nahořany 86, žádost ze dne 7.1. 2009, č.j. 4/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan D. O., Nahořany 21, žádost ze dne 7.1. 2009, č.j. 5/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Manželé D. a Ž. D., oba bytem Nahořany 101, žádost ze dne 14.1. 2009, č.j. 13/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Pan D. P., Nahořany 79, žádost ze dne 30.1. 2009, č.j. 33/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Manželé I. a M. V., oba bytem Nahořany 110, žádost ze dne 9.2. 2009, č.j. 42/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Manželé P. a R. P., oba bytem Nahořany 83, žádost ze dne 11.2. 2009, č.j. 43/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Slečna Z. Z. a pan P. L., oba bytem Nahořany 46, žádost ze dne 13.2. 2009, č.j. 46/2009. Zastupitelstvo schvaluje žádost všemi hlasy.
- Slečna M. P., Nahořany 28, žádost ze dne 16.2. 2009, č.j. 50/2009. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy, jeden se zdržel.
- Paní S. Z., Nahořany 17, žádost ze dne 30.1. 2009, č.j. 30/2009. K trvalému pobytu přihlášena dne 26.1.2009. Zastupitelstvo neschvaluje tuto žádost všemi hlasy.

Zastupitelstvo obce Nahořany schválilo osm žádostí o odkoupení pozemkových parcel pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech, jedna žádost nebyla schválena.

B) Záměr obce prodat stavební parcely v Nahořanech na pozemkových parcelách č. 1130, 1123, 1116, k.ú. Nahořany nad Metují.
Podmínky záměru:
- cena za l m 2 250,- Kč,
- přijímání žádostí od 25.2. 2009 na obecní úřad Nahořany,
- datum zveřejnění záměru 24.2. 2009.

Zastupitelstvo schvaluje znění záměru na odprodej stavebních parcel všemi hlasy.

C) Stanovení způsobu přidělení stavebních parcel.
Žadatelé, kterým byla schválena jejich žádost o odkoupení stavebních parcel budou pozváni na obecní úřad, kde budou seznámeni s postupem přidělení parcel, a to dohodou mezi žadateli. Pokud nedojde k dohodě, budou žadatelé vyzváni k výběru parcely podle pořadí došlých žádostí.

Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

D) Kupní smlouva na stavební parcely - návrh byl projednán na minulé schůzi zastupitelstva. Bude doplněna o:

- smluvní pokutu v částce 10.000,- Kč, v případě zpětného odprodeje obci, pokud nebude do dvou let vydáno stavební povolení,
- smluvní pokutu v částce 400.000,- Kč
Starosta upozornil členy zastupitelstva, že navržená smluvní pokuta nemusí mít reálný základ. Nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta je podle občanského zákoníku v rozporu s ustanovením § 3, tj. v rozporu s dobrými mravy. Takovéto ujednání by se pak mohlo stát absolutně neplatným právním úkonem a smluvní pokuta by byla nevymahatelná.
Zastupitelstvo pověřuje starostu projednáním kupní smlouvy s právním zástupcem obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4) Žádost o dotace - podpora výstavby technické infrastruktury z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 15 TI Nahořany.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti všemi hlasy.

5) Czech point - informaci o zřízení a možnosti požádání o dotaci na výpočetní techniku podala paní Rousková.
V roce 2009 poslední možnost získání dotace na výpočetní techniku na poskytování služeb Czech pointu, v roce 2010 bude povinné pro všechny obecní úřady.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace pro "Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)" v rámci kontinuální výzvy " E-Government v obcích - CzechPOINT" Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
a zároveň tak schvaluje spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6) HZS HK - nemovitost na poloostrově "Na Záboří" na Rozkoši.
HZS HK podal žádost o souhlas obce Nahořany s uložením kanalizačního potrubí DN 150 délka 5,0 m do lesního pozemku p.p.č 349,348, k.ú. Lhota u Nahořan, parcely ve vlastnictví obce Nahořany, včetně souhlasu s odnětím plochy pro vsakování vyčištěných odpadních vod z LPF.
Zastupitelstvo tuto žádost neschvaluje všemi hlasy.

7) Vyúčtování provozu vodovodu za rok 2008, s vyčíslením výše dotace na hospodaření střediska Nahořany. Pan starosta podal informaci o hospodaření za rok 2008, požadovaná dotace od obce Nahořany činí 30% z nákladů, a to ve výši 66.341,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje výše uvedenou částku všemi hlasy. Finanční částka bude zaslána na účet nájemce Českoskalické vodárny, s.r.o., Česká Skalice.

8) MS "Pometují" Nahořany - žádost o finanční příspěvek.
Zastupitelstvo obce Nahořany navrhlo
finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování: pět hlasů pro, dva hlasy se zdržely.
Zastupitelstvo schvaluje MS "Pometují"Nahořany finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

9) Vítání občánků - duben 2009.
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro každého občánka, s tím že mu bude zřízen účet a částka bude vložena na tento účet.
Po diskuzi členů zastupitelstva, ohledně zřízení účtu, byla pověřena paní Šichanová, aby oslovila více bankovních společností a předložila na příštím zasedání nabízené podmínky jednotlivých banka. O výběru bude rozhodnuto na příští schůzi.

10) Kronika obce Nahořany.
Informaci o doplnění kroniky podala paní Rousková. Příspěvky zpracovává: V. Pavel, I. Rousková, G. Šichanová.
Rok 2009 bude připravovat p. Rousková.
Bude provedena poptávka, kdo by příspěvky přepsal do kroniky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

11)
Nabídka firmy Nahořanská a.s. - odkoupení budovy vývařovny v Nahořanech.
Nahořanská a.s. doručila prostřednictvím pana Dvořáka J. dopis, který tento na schůzi tlumočil.
Nabídková cena je 3.900.000,- Kč za budovu, včetně přilehlých pozemků, projektová dokumentace je k nahlédnutí na odboru výstavby Nové Město nad Metují.
Pan starosta konstatoval, že pozemky v těsné blízkosti nejsou ve vlastnictví firmy Nahořanské a.s., tak jak je uvedeno v dopise.
Proběhla diskuze jak zastupitelů, tak přítomných hostů.
Pan starosta oznámil, že příští týden bude jednání s Pozemkovým fondem, který je vlastníkem přilehlých pozemků. Na toto jednání je pozván. Na pozemcích jsou sítě, které jsou ve vlastnictví obce Nahořany.
Zastupitelstvo bere tento dopis na vědomí, s tím že pozemky přiléhající k vývařovně v současné době nejsou ve vlastnictví Nahořanské a.s., tak jak je uvedeno v dopise.
Po diskuzi nebyl stanoven závazný postup jak pokračovat. Zástupci obce jsou připraveni a ochotni jednat s prodávajícím.


Schůze ukončena ve 20:00 hodin

Zapsala: HlávkováOvěřovatelé: Ivana Rousková ………………………………..

Gabriela Šichanová ………………………………..

Václav Pavel
starosta obce
V Nahořanech 24.2.2009

Zastupitelstvo 26.1.2009

18. února 2009 v 17:16 | Jana Hlávková
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 26.1. 2009 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová.

Hosté: Voborník F.

Zahájení: 18:00 hodin

Ověřovatelé zápisu: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze dle přiložené pozvánky. Schválen všemi hlasy.
2) Kupní smlouva na odprodej pozemků pro výstavbu RD v Nahořanech "Pod strání" - stanovení podmínek.
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na odprodej stavebních parcel. Podmínky, které by měla smlouva obsahovat:
- právoplatné stavební povolení do dvou let od nabytí právní moci uzavřené kupní smlouvy,
-
právoplatné užívání stavby (kolaudace) do pěti let od nabytí právní moci uzavřené kupní smlouvy,
- dvojnásobná smluvní pokuta ceny pozemku při nesplnění podmínky právoplatného užívání stavby do pěti let od nabytí právní moci uzavřené kupní smlouvy,
- v případě odstoupení od kupní smlouvy, hradí kupující veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti na prodávajícího.
Návrh kupní smlouvy nechá starosta vypracovat právníkem. Bude projednáno na příští schůzi zastupitelstva, které se bude konat 16.2.2009. Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Kontrolní výbor - zprávu z uložené kontroly hospodaření SDH Nahořany podal předseda kontrolního výboru pan J. Dvořák. Zastupitelstvo bere na vědomí.
4) Úprava MK p.č. 1117, k.ú. Nahořany nad Metují - sjezd ze silnice II. třídy č. 285/II k Dolsku.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že na úpravu MK p.č. 1117, k.ú. Nahořany nad Metují, má obec Nahořany zajištěno finanční krytí na rok 2009 - 2010. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
Pan starosta informoval zastupitele, že je nutné z důvodu spádovosti kanalizace, která bude vybudována k výstavbě RD "Pod strání", vybrat a prohloubit struhu.
Dále bude pokáceno 7 ks topolů v majetku obce Nahořany.
Kácení a veškerá likvidace dřeva bude nabídnuta firmě, která vykonává tuto činnost - dojedná pan Kotyza. Zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Nájemní smlouva - žádost Vodních sportů, Náchod, na prodloužení nájemní smlouvy na pozemky na poloostrově "Na Záboří". S obsahem seznámil přítomné pan starosta. V žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na pozemky požaduje nájemce uzavřít smlouvu do 31.12. 2016. Zastupitelstvo rozhodlo, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12. 2015, navrhované nájemné 50.000,- Kč ročně, platnost od 1.1. 2009. Ostatní ustanovení předložené smlouvy zůstávají v platnosti , podle usnesení zastupitelstva obce Nahořany ze dne 8.12. 2008. Pokud Vodní sporty Náchod nepřistoupí na tyto podmínky, nechá se doběhnout nájemní smlouva za stávajících podmínek.
Hlasování: šest hlasů pro, jeden se zdržel. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy, uzavřít smlouvu na dobu určitou do 31.12. 2015, v případě nesouhlasu Vodních sportů Náchod, ponechat stávající smlouvu.
6) Žádost o pronájem pozemku - Odysseus YACHT CLUB, HK. Jedná se o parcelu č. 345, k.ú. Lhota u Nahořan, o výměře 617 m2. Zastupitelstvo navrhuje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 31.12. 2015, za částku 7.000,- Kč ročně. Případnou nájemní smlouvu je možno projednat až po ukončení současného nájemního vztahu se současným nájemcem, tj. Vodní sporty Náchod. Takto bude informován žadatel o pronájem výše uvedené parcely ODYSSEUS YACHT CLUB HK. Zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Žádost o souhlas se zřízením internetového připojení - realizaci ADSL linky na parcele č. 344/1a 345, k.ú. Lhota u Nahořan, ODYSSEUS YACHT CLUB HK. Žadatel požádal Obec Nahořany o souhlas se zřízením internetového připojení - realizaci ADSL linky na pozemkových parcelách č. 344/1 a 345, k.ú. Lhota u Nahořan. Jedná se o realizaci kabelového vedení, které má vést po výše uvedených pozemkových parcelách, které jsou ve vlastnictví obce Nahořany. Byly předloženy dvě varianty řešení. Po projednání zastupitelstvo souhlasí s variantou II. podle předloženého mapového podkladu.
Podmínky, za kterých je možná realizace:
- před prováděním samotného díla bude informován jak vlastník, tak i nájemce (Vodní sporty Náchod) pozemkových parcel 344/1 a 345, k.ú. Lhota u Nahořany,
- práce budou prováděny za příznivých přírodních podmínek, tak aby nedošlo ke škodě na majetku,
- před započetím díla budou vytyčeny veškeré sítě nacházející se na uvedených pozemkových parcelách,
- bude provedeno geometrické zaměření zemního kabelu, které bude předáno vlastníku pozemků,
- v případě realizace zamýšleného záměru, podle navrženého a schváleného konceptu regulačního plánu, kdy by zemní kabel byl překážkou uvedeného záměru, provede investor přeložku tohoto zařízení na vlastní náklady.
Zastupitelstvo schvaluje realizaci zemního kabelu za výše uvedených podmínek všemi hlasy.
8) Policie ČR, obvodní oddělení N. M. n. Metují - starosta a místostarostka byli informováni zástupci Policie ČR o činnosti obvodního oddělení, kde mimo jiné byly požádáni občané, aby podle svých možností chránili svůj majetek. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Změna č. 2 územního plánu obce Nahořany - s obsahem seznámil všechny přítomné pan starosta. Po projednání zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy zadání změny č. 2 územního plánu obce Nahořany.
10) Vyhodnocení nabídek firem na zhotovení zaměření stavebních parcel pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech.
Firmy, které předložily nabídky: Geodézie Náchod, Geodézie Dvůr Králové, Geošrafo Hradec Králové, Geoles Hradec Králové.
Členům zastupitelstva byly předloženy cenové nabídky jednotlivých zájemců. Po vyhodnocení zastupitelstvo vybralo firmu a schvaluje všemi hlasy Geodézie Náchod, jako dodavatele na provedení geodetického zaměření akce "Pod strání".
11) Žádost o finanční příspěvek NONA Nové Město nad Metují - zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje všemi hlasy finanční dar na rok 2009 ve výši 10.000,- Kč .
12) Žádost o finanční příspěvek L.V., Malecí 530, Nové Město nad Metují, na provozování sportovní činnosti - kulturistiky. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
13) Úřad práce Náchod - nabídka na veřejně prospěšné práce na rok 2009. Zastupitelstvo bere tuto nabídku na vědomí.
14) EKO-KOM, Pardubice - nabídka na pronájem kontejnerů na třídění odpadů. Obec má v současné době pronajaty dva kontejnery. Dle smlouvy musí být zakoupen jeden kontejner. Bude zakoupen kontejner na plasty. Další zatím pronajímat obec nebude. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Datová schránka a Czech POINT. Datové schránky musí mít obec ze zákona, dle předběžné dohody je bude spravovat MěÚ Nové Město n. Met. - pověřený obecní úřad. Czech POINT nebude zatím obec zřizovat. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
16) Kulturní kalendář - akce v obci Nahořany v roce 2009. Vyhotoví pan Hlávko - předseda kulturní komise. Příspěvky do zpravodaje - DSO Metuje. Zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Diskuse:
Pan Dvořák - upozornil na to, že by obec měla uvažovat o odkoupení vývařovny Nahořanské a.s., která je nabízena údajně za nižší cenu. Pan starosta sdělil, že do dnešního dne Nahořanská a.s. nereagovala na dopis č.j. 147/2008, který jí byl zaslán dne 30.4. 2008. Pan Dvořák dále sdělil, že v dopise, který obec zaslala prodávajícímu nejsou sděleny žádné podstatné údaje, o kterých by prodávající měl jednat. Na základě těchto informací byl všem členům zastupitelstva dopis Obce Nahořany pod č.j. 147/2008, ze dne 30.4. 2008 přečten a jedna kopie předána panu Dvořákovi. Informace, které jsou obci podávány, jsou vedeny prostředníkem a ne oficiálním zástupcem prodávajícího. Obec se nebrání žádnému dalšímu jednání, ale toto musí být vedeno mezi prodávajícím a obcí Nahořany. Zastupitelstvo bere na vědomí.Schůze ukončena ve 20:45 hodin.

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Josef Hlávko ………………………………….

Vladimír Kotyza ……………………………….


Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 27.1.2009

Zastupitelstvo 23.10.2008

17. ledna 2009 v 11:26 | Josef Hlávko
Zápis

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala ve čtvrtek 23.10.2008, v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni členové zastupitelstva: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Václav Pavel.

Hosté: František Voborník

Zahájení: 18:10 hod.

Pan starosta přivítal všechny přítomné a schůzi zahájil. Bylo přítomno všech sedm zastupitelů a schůze byla usnášeníschopná.

Ověřovatelé: Josef Dvořák, Milena Zákravská

1) Program schůze dle přiložené pozvánky, doplněn o došlou poštu.
Dalším bodem doplnění programu na podnět místostarostky paní Rouskové byl problém ohledně
dopsání obecní kroniky od doby kdy zemřel poslední kronikář a obsazení kronikáře. Navržený program doplněný o výše uvedené body byl schválen všemi hlasy.

2) Inventury 2008 - pan starosta vydal příkaz č. 1/2008 k provedení inventarizace majetku obce Nahořany se stavem k 31.10. 2008, 30.11.2008
a 31.12. 2008.
Předseda HIK: Zákravská
Členové HIK: Václav Pavel, Jana Hlávková
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Rozpočtový výhled obce Nahořany na roky 2009 - 2013.
Zastupitelstvo projednalo předpokládaný obsah rozpočtového výhledu:
- vodovod Dolsko, Lhota
- kulturní zařízení
- ČOV Městec, Dolsko, Lhota
- Infrastruktura RD Nahořany.
Úkol na příští schůzi pro: finanční výbor, pan starosta, účetní, vypracovat podrobný rozpočtový výhled na výše uvedené roky.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4) Rozpočet obce Nahořany na rok 2009 - příprava běžných výdajů
- požadavek základní školy - p. Šichanová
- investiční akce
Vypracovat návrh rozpočtu a předložit na příští schůzi. Úkol pro: starosta, p. účetní, finanční výbor.

5) Výstavba RD "Pod strání" v Nahořanech - informaci podal pan starosta. Bylo vydáno územní rozhodnutí na uvažovanou investiční akci. Pan starosta dále informoval přítomné o možnosti podání žádostí o dotace a získání finančních prostředků na výstavbu. Na příští schůzi bude jednáno o ceně pozemků, návrhu a podmínkách výzvy na prodej pozemků. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6)Obecní zpravodaj - předat příspěvky do konce října. Upřesnit termíny akcí, které budou v zimním období. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7) Hasiči - upřesnit termín soutěže na příští rok a pokud budou mít zájem o pronájem stanů, je nutné včas objednat. Zastupitelstvo bere na vědomí.

8) Rozpočtové opatření č. 2/2008 obce Nahořany - navýšení rozpočtu na rok 2008 o částku 20.000,- Kč v příjmech i ve výdajích. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 2/2008 schvaluje všemi hlasy.

9) Různé, došlá pošta:
- sněm DSO Metuje 23.10.2008 informaci podal pan starosta - hospodaření svazku, podání žádostí o dotace z POV na rok 2009 od 1.11.2008 do 31.12. 2008, budování bezdrátového rozhlasu, integrovaný záchranný systém ( např. hlášení povodní).
Zastupitelstvo bere na vědomí.

10) Žádost Dana Bieglová, Třešňová 632, Nové Město n. Metují o koupi pozemku na výstavbu RD. Stavební pozemky se budou prodávat na základě zveřejněné výzvy na prodej stavebních pozemků. Zastupitelstvo neschvaluje žádost všemi hlasy.

11) Žádost TJ Nahořany - oddíl ledního hokeje o finanční příspěvek na činnost na sezonu 2008/2009 ve výši 15. tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy finanční příspěvek na neinvestiční výdaje.
Na příští rok bude dotace zahrnuta do rozpočtu obce, s tím že bude přesně specifikována jaká částka připadne oddílu ledního hokeje a jaká na ostatní činnosti. Zastupitelstvo bere na vědomí.

12)Územní rozhodnutí - výstavba RD "Pod strání" - zveřejněno na úřední desce obecního úřadu. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13) Porada starostů na městském úřadě v Novém Městě nad Metují - informaci podal pan
starosta. Způsob zveřejňování usnesení zastupitelstev na úřední desce bez osobních údajů, založené usnesení na obecním úřadě v celém znění i s osobními údaji (jméno, příjmení). Zastupitelstvo bere na vědomí.

14) Vodovod - nesrovnalosti v nájemní smlouvě. Informaci podal pan starosta, zastupitelstvo bere na vědomí.

15) Oprava stodoly u Cvikýřů v Nahořanech - práce byly zahájeny později, než bylo předloženo v nabídce.V případě nepříznivého počasí budou práce zastaveny, s tím že dokončeny budou v příštím roce za cenu, tak jak byla předložena v nabídce. Došlo zde k nutným pracím, které nebyly součástí nabídky, jsou zapisovány do deníku a o jejich platbě bude jednáno.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

16) Paní Rousková seznámila přítomné s akcemi, které se uskuteční v nejbližší době, a to setkání důchodců ve vývařovně Nahořanské a.s. 25.10. 2008 a vítání občánků v zasedací místnosti na obecním úřadě v Nahořanech dne 1.11.2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.

17) Kronika obce - je nutné doplnit nedopsané roky a sehnat kronikáře, který by kroniku doplňoval. Paní Rousková vyzvala zastupitele, aby byly nápomocni při této práci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Knihovna Dolsko - do konce tohoto roku je nutné zajistit počítač, aby byl využíván zřízený internet. Pokud nebude, bude knihovna vyřazena ze sítě knihoven. Zastupitelstvo bere na vědomí.

19) SDH Nahořany - pan J. Hlávko požádal za hasiče Nahořany o zřízení trvalé vydlážděné základny na hřišti v Nahořanech, která je nutná pro potřebu hasičské soutěže. Pan starosta přislíbil, že bude zhotovena v jarních měsících. Zastupitelstvo bere na vědomí.

20) Ořezání vrby u hořejšího rybníka v Nahořanech - pan Kotyza upozornil, že při výjezdu na hlavní silnici vadí vrba ve výhledu. Pan starosta sdělil, že bude provedeno její ořezání. Zastupitelstvo bere na vědomí.

21) Veřejné osvětlení - paní Rousková požádala o přidání jedné lampy veřejného osvětlení v Městci na návsi u autobusové zastávky. Pan starosta přislíbil, že bude místo shlédnuto a pokud bude místo kam lampu přidělat, tak bude nainstalována. Zastupitelstvo bere na vědomí.

22) Obecní dům Lhota - tato budova není využívána obecním úřadem, je v žalostném stavu a stále chátrá. Nebylo pro ni nalezeno žádné využití. Navrhl zastupitelstvu, aby zvážili, jak s touto budovou naložit. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Úkol pro:
starosta
- zajištění vybudování trvalé vydlážděné základny na hřišti v Nahořanech,
- zajištění ořezání vrby u hořejšího rybníka v Nahořanech,
- lampa veřejného osvětlení v Městci
starosta, finanční výbor, účetní
- rozpočtový výhled obce Nahořany na roky 2009 - 2013,
- návrh rozpočtu obce Nahořany na rok 2009.


Schůze ukončena ve 20:20 hodin

Zapsala: HlávkováOvěřovatelé: Josef Dvořák ……………………………………

Milena Zákravská ………………………………


Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 27.10. 2008

Zastupitelstvo 4.9.2008

17. ledna 2009 v 11:25 | Josef Hlávko
Z á p i s

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala ve čtvrtek 4.9.2008, v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.Přítomni členové zastupitelstva: Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Milena Zákravská, Josef Dvořák, Václav Pavel.
Omluveni: Vladimír Kotyza, Josef Hlávko


Hosté: Ludmila Bartáková, František Voborník


Zahájení: 19:05 hodin


Pan starosta přivítal všechny přítomné a schůzi zahájil. Bylo přítomno pět členů zastupitelstva a schůze byly usnášeníschopná.


Ověřovatelé: Ivana Rousková, Gabriela Šichanová - schváleno všemi hlasy.


1) Program schůze - dle přiložené pozvánky, doplněn o došlou poštu. Program byl schválen všemi hlasy.

2) Územní řízení na odboru výstavbu, MěÚ Nové Město nad Metují "Infrastruktura - rodinné domy (1. etapa), dne 4. žáří 2008. Jednání se zúčastnil za obec Nahořany pan starosta. Přítomné stručně informoval o tomto jednání. Na základě jednání bylo vydáno územní rozhodnutí a bude podána žádost o stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí.

SÚS Náchod - příslib finančních prostředků na kanalizaci v nové zástavbě, z důvodu napojení svedení povrchových vod z komunikace č. 285/II nad řadovými domy v Nahořanech, viz. zápis ze schůzky ze dne 22.8.2008.
Komunikace se bude rozšiřovat. Obec Nahořany a ČEZ a.s., uzavřena smlouva o realizaci připojení odběrného zařízení žadatele. Realizace do devíti měsíců od podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Hasičská zbrojnice Lhota - je nutná výměna vrat..
Pan starosta požádal firmu o předložení ceny za vrata plechová. Pan Josef Dvořák sdělil, že dřevěná vrata by vyrobil za cenu 15.000,- Kč + DPH 19%.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4) Dny evropského dědictví - v rámci Novoměstska se konají
13.9. 2008. Budou zpřístupněny kostely v Nahořanech a ve Lhotě. V pátek 5.9. 2008 schůzka v městském muzeu v Novém Městě n. Metují, ohledně organizace těchto setkání. Zúčastní se paní Rousková, která zajistí materiál a organizaci s tím spojenou. Zastupitelstvo bere na vědomí.


5) Různé, došlá pošta:
- Městský úřad, N.M.n.M., odbor výstavby - Nahořanská a.s., stavební záměr "Posklizňová linka na úpravu obilí,
- mobilní svozy nebezpečných odpadů,
- HZS, územní odbor Náchod - nová krizová telefonní čísla,
- kolaudační řízení VD Rozkoš, výstavba
MVE
- L. Martinec, Náchod - výpověď smlouvy k 31.12. 2008 na svoz skla,
Zastupitelstvo bere na vědomí.

6) Slavnost 130 let od založení SDH Nahořany - navýšení dotace o 11.000,- Kč na rok 2008 z rozpočtu obce pro SDH Nahořany. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

7) Volby do krajských zastupitelstev - 17. a 18. 10. 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.

8) Čekárna Nahořany - pan starosta upozornil na velký nepořádek v čekárně autobusové zastávky v Nahořanech. Bude proveden úklid. Zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Stodola "U Cvikýřů" v Nahořanech. Do dnešního dne nepředložil pan PICK, Česká Skalice, smlouvu na zhotovení díla. Pokud nebude předložena do konce září, nebude se tato oprava provádět. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

10) Stížnost - p. Opravilová, Městec
č.p. 1. Paní Opravilová podala ústní stížnost na zapáchající strouhu v době velkých veder, která teče vedle jejich nemovitosti. Do všech nemovitostí v Městci byl rozdán dotazník, aby vlastníci sdělili, jak nakládají s odpadními vodami. S výsledkem došlých dotazníků seznámila přítomné paní Rousková. Paní Rousková zašle dopis těm vlastníkům nemovitostí, kteří žádným způsobem nečistí odpadní vody, aby udělali nápravu dle zákona o vodách. Zastupitelstvo bere na vědomí.

11)Sociální příspěvek na péči o staré občany. Smlouva mezi obcí Nahořany a MSSS Oáza, Nové Město nad Metují o "Zajištění poskytování Pečovatelské služby v obci Nahořany". Smlouva mimo jiné obsahuje příspěvek ve formě finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč, na období od 1.10. 2008 do 31.12. 2008. Zastupitelstvo schvaluje tuto smlouvu všemi pěti hlasy.
Paní Rousková vytipuje občany ze všech částí obce, kterých by se tato pomoc mohla týkat a předá jim informace o této sociální pomoci. Tato pomoc se týká pouze občanů, kteří pobírají sociální příspěvky. Zastupitelstvo bere na vědomí.

12) Vítání občánků - poprvé se uskuteční v zasedací místnosti v Nahořanech, dne 1.11. 2008. Zastupitelstvo projednalo výši vkladu od obce Nahořany na zřízený účet pro novorozence. Byla navržena částka: 500,- Kč a 1.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo čtyřmi hlasy částku 1.000,- Kč, jeden se zdržel.

13) Knihovna Nahořany - od 1.9. 2008 nová knihovnice paní Lenka Šůnová, Nahořany 32. Zastupitelstvo bere na vědomí.

14) Den seniorů - 25.10. 2008 se uskuteční v jídelně Nahořanské a.s. již třetí setkání důchodců z našich obcí. Zajistí p. Rousková, Šichanová. Zastupitelstvo bere na vědomí.

15) Sportovní odpoledne pro děti dne 30.8. 2008 "Loučení s prázdninami", které se konalo ve Lhotě na hřišti. Akce pro děti se vydařila a paní Rousková poděkovala všem, kteří tuto akci pomohli zajistit. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Reakce na článek v novinách AHA ze dne 10.7. 2008 ohledně zákazu vjezdu do Lhoty - paní Eichlerová, vlastník rekreačního domku ve Lhotě. Členové zastupitelstva se dohodli, že došlé připomínky k tomuto článku od paní Eichlerové budou zveřejněny na stránkách obce Nahořany. Zastupitelstvo bere na vědomí.

17) Diskuse.
Pan Dvořák - reakce na nepořádek v čekárně. Vnitřek čekárny by chtěl zkulturnit - vymalovat, pak by lidé takový nepořádek nedělali a pokud zde bude uklizeno, tak si toho budou více vážit. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pan starosta informoval, že byly zakoupeny lavičky a odpadkové koše. Byla obdržena dotace přes DSO Metuje. Dle návrhů budou tato zařízení rozmístěna. O sešroubování laviček požádal hasiče v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Schůze ukončena ve 20:45 hodinZapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Ivana Rousková …………………………………………..

Gabriela Šichanová …………………………………………..
Václav Pavel
starosta obceV Nahořanech 8.9. 2008

Zastupitelstvo 7.7.2008

17. ledna 2009 v 11:22 | Josef Hlávko
Z á p i s

z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 7.7. 2008 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni členové zastupitelstva: Václav Pavel, Josef Dvořák, Ivana Rousková, Josef Hlávko, Gabriela Šichanová, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská.

Hosté: Ludmila Bartáková, František Voborník, Miloš Kratěna ml., Lukáš Kašpar.

Zahájení: 19:05 hodin

Pan starosta přivítal všechny přítomné a schůzi zahájil. Bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva a schůze byla usnášeníschopná.

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - dle přiložené pozvánky, doplněn o došlou poštu. Program byl schválen všemi hlasy.
2) Žádosti o změnu ÚP obce Nahořany.
- Lubomír Pavel, Nahořany 61 - žádá o změnu ÚP u pozemků p.č. 1044/2 a 22/1, k.ú. Nahořany nad Metují, na pozemky stavební.
Hlasování: 7 hlasů pro změnu ÚP obce Nahořany
Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje změnu ÚP obce Nahořany pro výše uvedené pozemky všemi hlasy. Veškeré náklady se změnou spojené uhradí žadatel a zařídí i komunikaci s dotčenými úřady.
- Jiří Podolský, Nádražní 352, Nové Město n. Met. - žádá o změnu ÚP u pozemku p.č. 1224, k.ú. Nahořany nad Metují
Hlasování: 0 hlasů pro změnu ÚP
4 hlasy proti změně ÚP
3 hlasy se zdržely
Zastupitelstvo obce Nahořany neschvaluje změnu ÚP obce Nahořany pro výše uvedenou parcelu. Záměrem obce není v této lokalitě uvažována výstavba pro bydlení.
3) Zajištění poskytování Pečovatelské služby v obci Nahořany v rámci komunitního plánování - s problematikou seznámila přítomné p. Rousková.
Návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2008 mezi obcí Nahořany a MSSS Oáza, Nové Město nad Metují.
Zastupitelstvo po projednání nemá námitek proti uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku, ale požaduje písemné vysvětlení některých bodů smlouvy, jako například konkrétní využití finančních prostředků. Jedná se o finanční prostředky, které na základě smlouvy by měla poskytnout obec.
Úkolem byla pověřena paní Rousková a tato problematika bude projednána na příštím zasedání.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4) Kupní smlouva: zastupitelstvo obce Nahořany po projednání schvaluje všemi hlasy odkoupení pozemku p.č. 1308/2, k.ú. Nahořany nad Metují, o výměře 29 m2, za cenu 232,- Kč, od MUDr.
Jana Skopečka, K Nemocnici l2 čp. 1199, 268 01 Hořovice.
Směnná smlouva: mezi obcí Nahořany a MVDr. Ladislav Valášek, Za Sokolovnou čp. 701, 533 41 Lázně Bohdaneč,
Šárka Bervidová, 549 07 Nahořany 54, Marie Pavlíčková, Pitkova čp. 261, 517 73 Opočno, Ing. Jiří Valášek, 28. října čp. 1019, 564 01 Žamberk.
Obec předává díl d parcely č. 1462 - výměra 254 m2 a parcelu č. 114/2 - výměra 207 m2, celkem 461 m2, k.ú. Nahořany nad Metují,
Obec dostává díl a parcely č. 1459 - výměra 271 m2 a parcelu č. 1315/2 - výměra 176 m2, celkem 447 m2, k.ú. Nahořany nad Metují.
Zastupitelstvo obce Nahořany po projednání schvaluje všemi hlasy výše uvedenou směnu pozemků.
5) Odkoupení pozemků v k.ú. Nahořany nad Metují od slečny ing. Jany Peterkové, Malostranské náměstí 261/10, Malá Strana 118 00, Praha .
Pozemky v k.ú. Nahořany nad Metují a jejich navrhovaná cena za m2:
- parcela č. 235/3, ostatní plocha o výměře 39 m 2 za cenu 1,- Kč/m2,
- parcela č. 180/19, ovocný sad o výměře 227 m2 za cenu 40,- Kč/m2,
- parcela č. 180/20, ovocný sad o výměře 535 m2 za cenu 40,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy odkoupení výše uvedených pozemků za uvedenou cenu a ruší rozhodnutí zastupitelstva ohledně odkoupení pozemků za cenu dle znaleckého posudku na schůzi ze dne 26.5. 2008.
6)Žádost pana Štefana Šavela, Doubravice 11, o pronájem obecního pozemku části parcely č. 214, k.ú. Lhota u Nahořan, o výměře 110 m2. Záměr byl zveřejněn v době od 19.2.2008 do 5.3. 2008 na úřední desce obce Nahořany. Zastupitelstvo po projednání schválilo všemi hlasy pronájem části obecní parcely o výměře 110 m2, p. č. 214, k.ú. Lhota u Nahořan, pro pana Štefana Šavela, Doubravice 11. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
7) Žádost paní D. Bubeníčkové o ukončení smlouvy na knihovnici pro knihovnu v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí, ve spolupráci s knihovnou v Novém Městě nad Metují bude vyhlášena nabídka na novou knihovnici.
8) Stížnost pan Petr Ptáček, Nahořany 86 na rušení nočního klidu u domu čp. 86 dne 24.5. 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí. Panu Ptáčkovi bude zaslán dopis, že musí stížnost podat do Nového Města nad Metují na přestupkovou komisi a údajní rušitelé budou upozorněni na dodržování nočního klidu.
9) Žádost paní ředitelky Základní školy v Nahořanech Michalové o navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci na rok 2008 o částku 25 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup nábytku a koberce pro mateřskou školu, a na nakup monitoru a softwaru pro základní školu. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost.
Hlasování: 5 hlasů pro
2 hlasy se zdržely
Zastupitelstvo obce Nahořany schválilo na rok 2008 navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní a Mateřskou školu v Nahořanech o částku 25.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na neinvestiční výdaje.
10) Inspekční zpráva - paní Šichanová seznámila zastupitele a ostatní přítomné se závěrečným hodnocením z inspekční zprávy ze Základní a Mateřské školy v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Členové zastupitelstva upozornili, že je nutné zamykat bránu a branku ve škole, školní zahrada a používání zařízení není volně přístupné veřejnosti. Paní Šichanová předá toto upozornění paní ředitelce.
11) Žádost paní Hromádkové D., Nahořany 90,
o úpravu komunikace, aby bylo zabráněno vtékání vody na její pozemek, mezi čp. 16 a čp. 90 v Nahořanech. Zastupitelstvo schvaluje vybudování žlabu podél komunikace, aby byla zachycena větší část vody.
12) Integrovaná strategie území - zastupitelstvo obce Nahořany bylo seznámeno s ISÚ MAS Mezi Úpou a Metují.
13) Došlá pošta:
- instalace nové dopravní značky - zrcadlo, naproti vjezdu do firmy Nahořanská a.s., Nahořany 112,
- potvrzení kupní smlouvy mezi obcí Nahořany a Českou obcí sokolskou, Praha,
- stavební povolení na rekonstrukci mostu přes starou řeku před obcí Slavětín,
- stavební řízení na změnu užívání a rekonstrukci objektu Městec čp. 1 - firma KD planeta, s.r.o., Velká Jesenice
- stavební povolení na změnu užívání a rekonstrukci čp. 78 v Nahořanech - vybudování penzionu, p. Henyš
- žádost obce Nahořany o bezúplatný převod pozemku p. č. 4, k.ú. Dolsko z SÚS Královéhradeckého kraje a.s., HK
- odvolání p. Janků ohledně zaměření pozemků ve Lhotě,
14) Pronájem vodních ploch
v Nahořanech - zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje všemi hlasy
platnost
nájemních smluv podle bodu 2) uvedených nájemních smluv - prodloužení nájemního vztahu o tři roky. Usnesení zastupitelstva obce bude přiloženo k nájemním smlouvám.
15) Zpětný sběr odpadů - sběr odpadů, jako je staré železo, papír, musí být na organizaci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Budování nového kabelového vedení a vrchního vedení veřejného osvětlení ve Lhotě - informaci o dokončovacích pracích podal pan starosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
V Nahořanech bude firmou MATEX HK provedeno osvětlení brány a kostela v Nahořanech. Dále bude provedena výměna vodičů na VO a rozhlas v Nahořanech a v Dolsku. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
17) Foto na www. stránky obce - dodá paní Rousková. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Děkovný dopis od velitele SDH Nahořany p. Cohorny za finanční i materiální pomoc obci Nahořany při oslavě 130 let založení SDH Nahořany. Zástupci hasičů předali k úschově na obecním úřadě panu starostovi putovní pohár za historicky 1. místo v hasičské soutěži. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Schůze ukončena ve 20:45 hodin


Zapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Milena Zákravská ………………………………………...

Josef Dvořák ……………………………………………..


Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 10.7.2008

Zastupitelstvo 26.05.2008

17. ledna 2009 v 11:21 | Josef Hlávko
Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 26.5. 2008 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.


Přítomni členové zastupitelstva: Václav Pavel, Josef Dvořák, Ivana Rousková, Josef Hlávko, Gabriela Šichanová, od bodu 6) Vladimír Kotyza.

Omluveni: Milena Zákravská

Hosté: Pavel Barták, Michal Cohorna, Miloš Kratěna ml.

Zahájení: 19:05 hodin

Pan starosta přivítal všechny přítomné a schůzi zahájil. Bylo přítomno pět členů zastupitelstva a schůze byla usnášeníschopná.


Ověřovatelé: Ivana Rousková, Gabriela Šichanová - schváleno všemi hlasy.


1) Program schůze - dle přiložené pozvánky, doplněn o došlou poštu. Program byl schválen všemi hlasy.
2) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2007 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2007, která byla vypracována pracovníky KÚ Královéhradeckého kraje HK. Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2007 byl vyvěšen na úřední desce od 6.5.2008 do 21.5. 2008. Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 byl projednán ve finančním výboru dne 23.5. 2008. Členové finančního výboru neměli žádné připomínky a doporučují zastupitelstvu jeho schválení.
Členy zastupitelstva a ostatní přítomné seznámila s obsahem závěrečného účtu paní
Hlávková - účetní.
Zastupitelstvo po projednání schvaluje

závěrečný účet obce Nahořany za rok 2007 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2007, která je jeho součástí,

všemi hlasy a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami.
Jedná se o nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 , uvedené v části III, odstavec 2, písm. f). Při kontrole bylo zjištěno, že obec Nahořany je na LV 10001 vedena jako dlužník a to na daňové pohledávky ve výši 55.000,- Kč, dále ve výši 1.500.000,- Kč a pohledávku ve výši 3.000.000,- Kč. Obec Nahořany v tomto případě nikdy nebyla dlužníkem, takže pohledávky uvedené na výpisu vlastnictví se nikdy netýkaly obce Nahořany, ale minulého vlastníka, tak jak je z výpisu listu vlastnického naprosto zřejmé. Nemovitosti, na které se vztahují uvedené závazky Obec Nahořany vydražila v roce 2002. Chybou dražitele tj. Okresního soudu v Náchodě a dále Exekutorského úřadu nebyly tyto pohledávky pro Obec Nahořany, jako nového vlastníka vymazány. V současné době na základě předložených dokladů, jak Okresním soudem v Náchodě, tak Exekutorským úřadem je na listu vlastnictví č. 10001 pro Obec Nahořany proveden výmaz těchto pohledávek. Toto je doloženo výpisem z LV 10001 pro obec Nahořany ze dne 9.4. 2008. Tímto byla učiněna náprava ve věci výše uvedených pohledávek.
3) Společenské centrum obce - dle rozhodnutí zastupitelstva z minulé schůze byl zaslán firmě Nahořanská a.s., Nahořany 112, dopis ohledně nabídky vývařovny v Nahořanech. Do dnešního dne nereagovala Nahořanská a.s. na tento dopis. Dle zvážení zastupitelstva bylo rozhodnuto, že již nebude o této nabídce odprodeje jednat.
Zastupitelstvo rozhodlo, aby pokračovaly práce na projektu nového společenského centra v Nahořanech.
Hlasování: 4 hlasy pro, jeden se zdržel. Zastupitelstvo schválilo další práce na projektové dokumentaci společenského centra.
4) Dotace z Programu obnovy venkova (POV) na rok 2008 - obec Nahořany obdržela dotaci na vrchní vedení veřejného osvětlení ve Lhotě z POV Královéhradeckého kraje
ve výši 206.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Nahořany schvaluje pěti hlasy dotaci z POV KHK na rok 2008 ve výši 206.000,- Kč a pověřuje starostu
podepsáním
smlouvy.
Dotace z POV přes svazek obcí Metuje na výměnu mobiliáře (vývěsky, lavičky, odpadkové koše, čekárny) ve výši 45.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Slavnost 130 let od založení SDH Nahořany
- pozvánky po obcích - zajistí zastupitelé,
- úklid chodníků - budou požádáni občané o pomoc, zajistí hasiči,
- osvětlení do stanů - zajistí pan starosta.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dostavil se pan Vl. Kotyza.
6) Nabídka k odkoupení pozemků v Nahořanech. Ing. Jana Peterková, Praha nabídla obci Nahořany k odkoupení pozemky v Nahořanech. Jedná se o tyto pozemky:
- parcela č. 235/3 - ostatní plocha (39m2)
- parcela č. 180/19 - ovocný sad (227 m2)
- parcela č. 180/20 - ovocný sad (535 m2).
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemků dle znaleckého posudku šesti hlasy. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy uhrazení nájemného ve výši 5,- Kč/ 1 m2
za parcelu č. 180/19, o výměře 227 m2, za tři roky zpětně.
7) Částečná uzavírka komunikace mezi Městcem a V. Jesenicí z důvodu opravy mostu přes odvaděč z Rozkoše. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8)Bezúplatný převod pozemku p.č. 4 - ostatní plocha, o výměře 1615 m2,
k.ú. Dolsko, do vlastnictví obce Nahořany ze současného vlastníka Královéhradecký kraj, Wonkova 1, č.p. 1142, 500 02
Hradec Králové. Schváleno šesti
hlasy.
9) Žádost o nápravu stavu - rodina Emmerova, Nahořany. Jedná se o žádost ohledně nevhodného umístění hnojiště manželů Štěpánových, Nahořany 30, v blízkosti oplocení mezi parcelou ve vlastnictví Emmerových a Štěpánových. Manželům Štěpánovým bude zaslán dopis ohledně možného přemístění hnojiště na jinou část pozemku. Protože se jedná o občanskoprávní spor nemá obec další zákonné možnosti do této záležitosti zasahovat. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Budova pilnice Nahořany - pan Kotyza a paní Rousková se zúčastnili dražby v Praze dne 24.4. 2008. Budovu vydražil pan P. Koudelka, Nahořany 45. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Neinvestiční náklady a výnosy v PO ZŠ Nahořany za rok
2007. Tato kalkulace slouží jako podklad k uzavření "Dohody o úhradě neinvestičních nákladů" mezi obcí Nahořany a obcemi, z jejichž obvodu navštěvují žáci Základní školu v Nahořanech v roce 2008. Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Neinvestičních nákladů a výnosů v PO ZŠ Nahořany
ve výši 8.500,- Kč na jednoho žáka, za rok 2007 všemi hlasy.
12) Zasedací místnost v budově obecního úřadu v Nahořanech - místnost bude vymalována, nainstalováno nové osvětlení, zakoupen nový koberec a další drobné úpravy. Tyto práce budou provedeny během letních prázdnin. V měsíci září nebo říjnu zde budou uvítány do života nově narozené děti. Úkol pro paní: Rousková, Šichanová. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Úkoly vyplývající ze schůze pro jednotlivé zastupitele:
zastupitelé - pozvánky na oslavu 130 let založení SDH v Nahořanech,
Rousková, Šichanová - úpravy zasedací místnosti v budově OÚ Nahořany


Schůze ukončena ve 20:45 hodin


Zapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Ivana Rousková ……………………………………..

Gabriela Šichanová ……………………………………..
Václav Pavel
starosta obceV Nahořanech 29.5. 2008

Zastupitelstvo 21.04.2008

17. ledna 2009 v 11:19 | Josef Hlávko
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 21.4. 2008 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni členové zastupitelstva: Václav Pavel, Ivana Rousková, Josef Dvořák, Milena Zákravská, Vladimír Kotyza, Josef Hlávko, Gabriela Šichanová.
Hosté: Pavel Barták, František Voborník

Zahájení: 19:05

Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - dle přiložené pozvánky. Pan J. Dvořák požádal o doplnění programu o bod jednání o vývařovně Nahořanské a.s.. Program schůze s jeho doplněním schválen všemi hlasy.
2) Společenské centrum obce - pan starosta předložil zastupitelům tři navržené studie a podal další informace.
Jednotlivé studie si mohou zastupitelé podrobně prohlédnout na obecním úřadě a na příštím zasedání bude rozhodnuto, která varianta bude nejvhodnější. Jedna z variant bude dále zpracovávána jen v případě, že zastupitelstvo rozhodne o vybudování Společenského centra obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Vývařovna Nahořanské a.s. - pan Dvořák Josef vyzval zastupitele ke zvážení odkoupení této nemovitosti , ale žádné nové informace nemá. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout zda obec nemovitost koupí nebo ne. Je-likož nejsou známy další okolnosti, např. co se týká možnosti změny vlastníka okolních pozemků, současně jsou ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebyla předložena projektová dokumentace, rozhodlo zastupitelstvo takto. Nahořanské a.s. bude zaslán dopis, kde bude sděleno, že:
- nabídka byla projednána,
- nabízená cena 4,5 mil. Kč je nepřijatelná,
- možnost převodu okolních pozemků - časový horizont nabytí do vlastnictví, bez pozemků nerealizovatelné,
- termín na vyjádření do třech týdnů.
Zastupitelstvo schvaluje tento postup všemi hlasy.
4) Odměny členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 79/2008 Sb., ze dne 25. února 2008.
Návrh:
Předseda výboru, komise 840 + 260 = 1.100,- Kč
Člen výboru, komise 540 + 260 + 170 = 970,- Kč
Starosta obce = 12.000,- Kč
Místostarostka obce (beze změny) = 7.380,- Kč
Navržené odměny členů zastupitelstva s platností za měsíc květen 2008,
byly schváleny pěti hlasy, dva členové se zdrželi.
Předseda výboru, komise - Josef Dvořák, Josef Hlávko, Milena Zákravská,
Členové komise - Vladimír Kotyza, Gabriela Šichanová.
5) Obecní zpravodaj - příspěvky, zastupitelstvo bere na vědomí.

6) Protipovodňová opatření týkající se nemovitostí na levém břehu řeky Metuje v části obce Dolsko.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
7) Žádost paní Bubeníčkové pro knihovnu v Nahořanech o předplatné na časopisy, jeden pro dospělé a jeden pro děti, v celkové částce za rok cca 2.000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
8) Jednání v Dolsku - 30.4. 2008 týkající se mostu na splavě. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Oprava vpustí a úklid na státní silnici přes obec Nahořany - bylo jednáno se zástupcem SÚS Jaroměř, který potvrdil, že tyto drobné údržby budou provedeny. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Nabídka Poštovní spořitelny na založení miniúčtů pro nově narozené děti při příležitosti vítání občánků, jako dárek od obce. Zastupitelstvo schválilo tuto nabídku s minimálním vkladem pěti hlasy, dva se zdrželi.
11) Daň z nemovitostí - od roku 2008 změna koeficientu na daň z budov a stavebních pozemků z 0,6 na 1,0. Vyvěšena veřejná vyhláška na úřední desce obce do 9.5. 2008, kde jsou podrobnější informace. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Dražba pilnice v Nahořanech se uskuteční 24.4. 2008 v Praze. Pan starosta vyzval zastupitele, aby sdělili do středy 23.4. 2008, kdo se může dražby zúčastnit. Musí mu být vydáno pověření a svěřeny finanční prostředky na složení kauce. Zástupce obce je pověřen učinit nejvyšší podání do částky 300 tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy..
13) Zaměření pozemku mezi obcí a p. Koudelkou v Nahořanech. Obec nebyla přizvána k tomuto zaměření. Jedná se o pozemek, který sousedí s pozemkem v okolí pilnice v Nahořanech, který odkoupil pan Koudelka Petr. Zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Nahořany - fond reprodukce se stavem k 31.12. 2007 ve výši 2.580,- Kč. Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy ponechání finančních prostředků Po a použití těchto finančních prostředků na drobné opravy budovy školy.
15) Rozpočtové opatření č. 1/2008 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši schváleného rozpočtu na rok 2008. Jedná se o přesun v oddíle par. 3113, z položky 5901 - rezerva, na položku 5321 - poplatek za žáky ZŠ. Zájem vyrovnanosti rozpočtů mezi obcí Nahořany a Městem Nové Město nad Metují. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 1/2008 schvaluje všemi hlasy.
16) Závěrečný účet DSO Metuje - s obsahem seznámil zastupitele pan starosta. Tento závěrečný účet bude zveřejněn na úřední desce a bude projednán a schválen v DSO Metuje. Zastupitelstvo bere na vědomí.
17) DSO Region Novoměstsko - paní Rousková podala informaci ohledně podání žádosti o grant na dopravní značení. Podmínkou je převod pozemků pod značkami do majetku DSO. Zastupitelstvo neschvaluje převod pozemků do majetku DSO všemi hlasy.
18) Kontrolní a finanční výbor - podání zprávy o zadaném úkolu z minulé schůze.
Kontrolní výbor - zprávu podal pan Dvořák. Při kontrole pohledávek k 31.12. 2007 obce Nahořany, bylo zjištěno, že některé pohledávky za rok 2007 nejsou k datu kontroly uhrazeny. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy návrh kontrolního výboru, aby dlužníkům byly zaslány upomínky na zaplacení pohledávek. Pokud nebudou tyto uhrazeno, bude jednáno dle obsahu nájemních smluv.
19) Oprava stodoly "U Cvikýřů" - výběr firmy. Vybraná firma pan PICK, Česká Skalice do dnešního dne nevstoupil s obcí do jednání, zda má o tuto práci zájem. Telefonicky se sním spojí pan Dvořák. Zastupitelstvo bere na vědomí.
20) Pan Dvořák - poukázal na velký nepořádek v autobusové čekárně v Nahořanech,

- upozornil, že na budově školy jsou ve špatném stavu troje dveře ze zahrady do sklepních prostor. Zastupitelstvo není proti zakoupení nových dveří, ale je nutné obrátit se na ředitelku školy,
- upozornil, že by bylo nutné při obsazování obecních bytů vybrat od nových nájemníků finanční prostředky, které by mohly být použity na případné poškození při uvolnění bytu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
21) Vybudování přípojky vedení vysokého napětí pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech. Nejsou k dispozici vyjádření všech vlastníků pozemků, po kterých by měla přípojka vést. Zastupitelstvo bere na vědomí.
22) Znak a prapor obce - pan starosta vyzval zastupitele, zda by nemělo být uvažováno o zřízení znaku a praporu obce. Je nutné zohlednit, že obec tvoří pět částí a každá by měla být nějakým způsobem zastoupena. V roce 2010 podle dostupných materiálů by mělo být 650 let založení obce Nahořany a proto by se mohl dát k této příležitosti zhotovit znak a prapor obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Úkol pro:
starosta - zaslat dopis Nahořanské a.s. ohledně budovy vývařovny v Nahořanech,
členové - příspěvky do obecního zpravodaje,
starosta - zaslat upomínky na neuhrazené pohledávky,
fin. výbor - úkol trvá z minulé schůze,
OÚ - nepořádek v čekárně v Nahořanech,

Schůze ukončena v 21:15 hodin.

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Josef Hlávko …………………………………………….

Vladimír Kotyza …………………………………………….Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 22.4. 2008

Zastupitelstvo 17.03.2008

17. ledna 2009 v 11:17 | Josef Hlávko
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 17.3. 2008 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni členové zastupitelstva: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Koryta, Josef Hlávko, Milena Zákravská, Gabriela Šichanová, Ivana Rousková.
Hosté: Ludmila Bartáková, David Janeček, Miloš Kratěna ml., František Voborník.

Zahájení: 19:00 hodin¨

Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka. Program bude doplněn o došlou poštu. Zastupitelstvo předložený a doplněný program schvaluje všemi hlasy.

2) Vyhodnocení a výběr nabídky na zhotovení "Stavebních úprav stodoly" v Nahořanech. Pan starosta seznámil všechny přítomné se zápisem výběrové komise z otevírání obálek s nabídkami. Bylo obesláno sedm firem, nabídku předložily tři firmy:
-
Khandl Michal, Černčice 9,
- STAVOS s.r.o., Opočenská 436, Dobruška,
- ZEDNICTVÍ - Ivan Pick, Česká Skalice.

Zastupitelstvo vybralo a schválilo firmu ZEDNICTVÍ - Ivan Pick, Česká Skalice, nabídková cena 452.200,- Kč, včetně DPH, všemi hlasy. Firma bude vyzvána k sepsání a podepsání smlouvy. V případě odmítnutí bude vyzvána firma Michal Khandl, Černčice 9, s nabídkovou cenou 574.080,- Kč, včetně DPH.
Zastupitelstvo neschválilo firmy Khandl Michal, Černčice 9 a firmu STAVOS s.r.o., Opočenská 436, Dobruška.

3)
Záměr obce Nahořany - pronájem obecního bytu v čp. 86 v Nahořanech. Na obecní úřad bylo doručeno pět žádostí: - m. Radek a Michaela Hlávkovi, Nahořany 84,
- p. Irena Ňorková,
- sl. Petra Hamanová, Nahořany 33
- p. Jitka Škodová, Nahořany 101
- p. Jaromír Kačer, Nahořany 76.
Zastupitelstvo jednalo o způsobu hlasování. Bylo schváleno tajné hlasování. Každý ze zastupitelů obdržel seznam žadatelů.Pokud nebude vybrán zájemce v prvním kole, postoupí Ti, kteří budou mít nejvíce hlasů. Způsob hlasování schválen všemi hlasy.
Výsledek 1. kola: Irena Ňorková 1 hlas, Hlávkovi 6 hlasů.
Zastupitelstvo schválilo šesti hlasy přidělení bytu v čp. 86 v Nahořanech manželům R. a M. Hlávkovým, Nahořany 84.
Zastupitelstvo neschválilo přidělení bytu v čp. 86 v Nahořanech: I.Ňorkové, P. Hamanové, bytem Nahořany 33, J. Škodové, bytem Nahořany 101, J. Kačerovi, bytem Nahořany 76.
Zastupitelstvo schválilo prominutí nájemného za jeden měsíc všemi hlasy, z důvodu větší údržby.

4)Výzva obce Nahořany na pronájem pohostinství v Nahořanech. Na obecní úřad byly doručeny dvě žádosti: - p. Milada Kotyzová, Dolsko 25,
- p. Jaroslav Černý, Slavětín nad Metují 103
Zastupitelstvo jednalo o způsobu hlasování. Bylo schváleno tajné hlasování. Každý ze zastupitelů obdržel seznam žadatelů.
Způsob hlasování schválen všemi hlasy.
Výsledek hlasování: M. Kotyzová 4 hlasy, Jaroslav Černý 3 hlasy.
Nájemcem pohostinství v Nahořanech schválilo zastupitelstvo čtyřmi hlasy paní Miladu Kotyzovou, Dolsko 25.
Zastupitelstvo neschvaluje pana Jaroslava Černého, Slavětín nad Metují 103, nájemcem pohostinství v Nahořanech.

5) Zařízení pohostinství dle přiloženého seznamu: zastupitelstvo navrhuje, aby bylo vybavení, které souvisí s budovou odkoupeno od pana K. Středy, Nahořany 16.
Jedná se o toto vybavení: koberec + lino, plynová varná deska, polepení dveří + kliky, odsavače par 2 ks, zásobník WC nerez 2 ks, větrák stropní, odsávací roury + ventilátory 4 ks, osvětlení kuchyň zářivka 3 ks, zářivka venkovní 2 ks + rozvod, montáž, rozvod vody venkovní výplně oken hasičárna, desky na regál sklad 4 ks, obklady kuchyň + práce, barové žídle 4 ks. Bude jednáno se současným nájemcem p. Středou o odkoupení tohoto vybavení za celkovou cenu 30.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy odkoupení tohoto vybavení pohostinství.
Na základě inventurního soupisu bude provedeno předání pohostinství mezi p. Středou a obcí Nahořany a následně mezi obcí a novým nájemcem, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva současného znění.

6) Žádost TJ Nahořany o finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na rok 2008. V rozpočtu obce Nahořany na rok 2008 byla schválena dotace na neinvestiční výdaje. Schválený finanční příspěvek nelze použít na nákup pozemku a nebo jiných nemovitostí. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7) Žádost Petr Zaujec, Jiřího z Poděbrad 241, Borohrádek, o pronájem nebo prodej pozemku za účelem občasného rybaření , část p. č. 141/2 ve Lhotě. Zastupitelstvo pronájem ani odprodej části parcely č. 141/2, k.ú. Lhota u Nahořan, neschvaluje všemi hlasy.

8) SÚS Náchod - výměna mostu před Slavětínem přes starou řeku. Komunikace bude uzavřena, bude zřízena lávka pro pěší. Hromadná doprava bude odkloněna. Zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Bednářovi, Městec 13 - děkovný dopis obecnímu úřadu a
hasičům za pomoc při likvidaci škod po vichřici, bude předáno hasičům. Zastupitelstvo bere na vědomí.

10) Žádost p. Petra Týfová, Nové Město n. Met., o pronájem prostor na provozování masérských služeb. Obec nevlastní požadované prostory k poskytování nabízených služeb.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

11) Ladislav Henyš, Černčice 75 - oznámení o spojení územního a stavebního řízení na provedení stavby: Penzion Nahořany 17/78. Zastupitelstvo bere na vědomí.

12) Společenský dům v Nahořanech - stav prací na projektu, který zpracovává Ing. Arch. Aleš Přibyl. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13) Výstavba RD "Pod strání" v Nahořanech - probíhají práce na projektové dokumentaci posílení elektro, není rozhodnuto, zda vedení povede zemí nebo na stožárech. Zastupitelstvo bere na vědomí.

14) Dopravní značení komunikace přes letiště k Šonovu - bude zabudována dopravní značka se zákazem vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou. Zastupitelstvo bere na vědomí.

15) Obytný dům čp. 11 v Doubravici - jedná se o žádost p. Šavela o pronájem části parcely č. 214, k.ú. Lhota u Nahořan. Nájemní smlouvu na tento pozemek má p. Z. Knytl, který se odstěhoval a tuto smlouvu neukončil. Pan starosta nezastihl vlastníka čp. 11 a proto bude projednáno na příští schůzi. Zastupitelstvo bere na vědomí.

16) Rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě - budova pilnice není majetkem obce Nahořany, pouze pozemek pod budovou. Na tuto budovu bude vypsána dražba. Zastupitelstvo rozhodlo, že se obec Nahořany zúčastní dražby. Účast bude do výše 300.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

17) Pozemky ve Lhotě ke hřbitovu - veškerá rozhodnutí a nová zaměření se ruší. Toto řízení se vrací zpět na Katastrální úřad v Náchodě. Zastupitelstvo bere na vědomí.

18) Pan P. Tomáš, Nové Město nad Metují - předložil cenovou
nabídku na restaurování křížů v Doubravici v částce 75.000,- Kč a ve Lhotě za cenu 15.000,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2008 se nebudou opravy provádět. Opravy neschvaluje všemi hlasy.

19) KPÚ - pozemkové úpravy k.ú. Nahořany. V rámci pozemkových úprav v k.ú. Nahořany nad Metují zastupitelstvo rozhodlo o uzavření směnné smlouvy mezi obcí Nahořany a spoluvlastníky pozemkové parcely č. 1315/2, k.ú. Nahořany nad Metují. Směna bude provedena na základě geometrického plánu a to rozdělením pozemkové parcely č. 114, k.ú. Nahořany nad Metují. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

20) Dopravní nehoda u bytovek v Nahořanech - škodu na zábradlí uhradí viník nehody. Projednáno a dohodnuto s p. Ducháčem Vl.. Zastupitelstvo bere na vědomí.

21) Čekárna Nahořany - poškození dveří po vichřici
opraví pan Dvořák. Poničené a nevzhledné vývěsní tabule v Nahořanech a ostatních obcích se budou postupně vyměňovat. Na tato zařízení bylo zažádáno o dotace z POV přes DSO Metuje. Zastupitelstvo bere na vědomí.

22) Paní Rousková podala informaci o podání žádostí o granty ve volnočasové aktivitě do MAS mezi Úpou a Metují. Byly podány tři žádosti. Zastupitelstvo bere na vědomí.

23) Rybníky Nahořany - zkušební lhůta končí 1.7. 2008, pokud nebudou problému bude prodloužena o další tři roky. Zastupitelstvo bere na vědomí.

24) Požadavky a spolupráce mezi nájemníky rybníků a zástupcem obce - pan starosta vyzval členy zastupitelstva, aby si někdo vzal tuto oblast na starosti. Nikdo se nepřihlásil. Zastupitelstvo bere na vědomí.

25) Škoda na obecním majetku po vichřici dne 1.3.2008. K velkým škodám nedošlo. Byla poškozena hřbitovní zeď na hřbitově v Nahořanech, která je již opravena, jsou poškozeny dveře na čekárně v Nahořanech, vývěsní tabule a byly polámány stromy. Zastupitelstvo bere na vědomí.

26) Příspěvky do zpravodaje paní Rousková - příspěvky mohou podávat organizace i jednotlivci v průběhu celého roku. Zastupitelstvo bere na vědomí.

27) Nahořanská a.s. - budova vývařovny v Nahořanech.
Pozemek pod budovou je ve vlastnictví Nahořanské a.s., v okolí budovy patří pozemky Úřadu pro zastupování státu. Informativní cena za budou cca 4,5 mil. Kč. Pokud bude zájem z členů zastupitelstva vyjedná pan starosta s vedením Nahořanské a.s. prohlídku tohoto objektu. Zastupitelstvo bere na vědomí.

28) Pověření ke kontrole panem starostou:
- Kontrolní výbor - namátkové kontroly včasnosti úhrad pohledávek na základě nájemních smluv v roce 2008,

- Finanční výbor - zjistit a zpracovat přehled navýšení výnosů daní pro obec v příštích letech.

Předsedové výborů seznámí se zápisem z provedených kontrol členy zastupitelstva na příští schůzi. Zastupitelstvo bere na vědomí.

29) Úklid chodníků a komunikací - provede SÚS Jaroměř, dále budou provedeny opravy vpustí. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Schůze ukončena ve 20:45 hodin.


Zapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Josef Dvořák …………………………………….

Milena Zákravská …………………………………….

Zastupitelstvo 14.02.2008

17. ledna 2009 v 11:16 | Josef Hlávko
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala ve čtvrtek 14.2. 2008 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.


Přítomni členové zastupitelstva: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Josef Hlávko, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Milena Zákravská.
Hosté: Hlávková J., Ducháčková V., Šorf J., Rathouský J., Barták P., Vejvoda F., Ducháč Vl.


Zahájení: 19:00 hodin


Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a schůzi zahájil.


Ověřovatelé: paní Ivana Rousková a Gabriela Šichanová - schváleno všemi hlasy.¨


1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka. Program se doplní o došlou poštu, která přišla v pozdějším termínu, než byla pozvánka s programem zveřejněna. Dalším bodem je doplnění programu na žádost zástupců Nahořanská a.s., ohledně nabídky na odprodej budovy vývařovny v Nahořanech, která je ve vlastnictví Nahořanská a.s..
Zastupitelstvo souhlasí s doplněním programu a schvaluje program všemi hlasy.

2) Nabídka na odprodej budovy vývařovny v Nahořanech - zástupci firmy Nahořanská a.s., seznámili zastupitele se záměrem ukončení provozu a následným odprodejem budovy, je-likož je pro tuto firmu nadále nevyužitelná. Záměrem zemědělského podniku je přednostní nabídka této budovy obci Nahořany. Jedná se pouze o informativní setkání. Dle informace zástupců Nahořanské a.s., bude vypracován odhad nemovitosti. Pan starosta vznesl dotaz, jaké je stáří budovy a zda existuje projektová dokumentace. Zástupci podali informaci, že se budou podklady shromažďovat a vyhledávat a bude následovat možné další jednání. Zastupitelstvo bere tuto nabídku a informaci na vědomí.

3) Žádost K. S.,
- dne 14.1. 2008 podána žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pohostinství v Nahořanech k 30.3. 2008. Zastupitelé projednali tuto žádost, v nájemní smlouvě je výpovědní lhůta
6 měsíců. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude podána výzva novým zájemcům a stávající smlouva bude ukončena, až bude vybrán nový nájemce a nebo bude nájemní smlouva ukončena až po uplynutí lhůty, tj. k 31.7. 2008.
Paní Rousková seznámila přítomné se zněním výzvy a zastupitelstvo schvaluje výzvu všemi hlasy.
Výzva bude zveřejněna: -
v tisku ve zjednodušeném znění, s odkazem získání podrobnějších informací
na webových stránkách obce nebo přímo na obecním úřadě,
- na úřední desce na budově obecního úřadu v Nahořanech v plném znění,
- na elektronické úřední desce www.nahorany.eu, - úřední deska
Schválené znění výzvy bude přiloženo k zápisu zastupitelstva.
Termín podání nabídek bude do 14.3. 2008.
Panu S. bude sděleno, že nájemní smlouva bude ukončena až bude vybrán nový nájemce nebo dle znění nájemní smlouvy, tj. výpovědní lhůta 6 měsíců.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

4) Kabelové + vrchní vedení VO, Lhota u Nahořan - cena dle projektové dokumentace činí 825.000,- Kč.
Na dodavatele této stavby byla oslovena firma MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové.
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy jako dodavatele stavby firmu MATEX HK s.r.o., Hradec Králové.

5) Odměny zastupitelů obcí - od 1.1. 2008 je z odměn i neuvolněných zastupitelů sráženo a odváděno zdravotní pojištění. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. - na základě rozhodnutí na minulé schůzi o podání odvolání proti pojistnému plnění na opravu sloupu VO v zatáčce v Nahořanech, který byl zničen havárií osobního automobilu, bylo sděleno pojišťovnou, že opotřebení materiálu ve výši 30% odpovídá uvedenému stáří a na původním stanovisku trvají. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7) Žádost MS "Pometují" Nahořany - MS podalo žádost o finanční příspěvek na činnost v roce 2008. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a rozhodlo poskytnout finanční příspěvek stejný jako v roce 2007, tj. ve výši 10.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

8) Žádost Š. Š., - p. Š. podal žádost o pronájem části p.č. 214, o výměře 110 m2, k.ú. Lhota u Nahořan. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a bude projednán na příští schůzi. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dále bude prověřena skutečnost umístění a majetkové poměry budov, které jsou umístěny v přímé blízkosti čp. 11 v Doubravici a nacházející se na p.č. 214, k.ú. Lhota u Nahořan. Prověří pan starosta a paní místostarostka. Zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Stížnost p. J. P. - pan P. podal stížnost na paní Z. B., která parkuje osobním automobilem na obecním pozemku a brání jízdě po tomto pozemku. Paní B. bude zaslán dopis, ve kterém jí bude sděleno, aby neparkovala osobní automobil v místech, kde by byl znemožněn průjezd ostatním obyvatelům. Zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy s tímto postupem.

10) Stížnost paní E. Š.- paní Š. podala stížnost na volně pobíhající drůbež rodiny E.. Drůbež znečisťuje veřejné prostranství a chodník k místnímu pohostinství. Rodině E. bude zaslán dopis, aby si zabezpečili drůbež tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství a chodníku. Zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy s tímto postupem..

11) Vyúčtování provozu vodovodu za rok 2007, středisko Nahořany. Pan starosta podal informaci, že se jedná o částku 53.938,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

12) Pozemky směrem ke kostelu ve Lhotě - ve věci odvolání bylo vydáno rozhodnutí a věc se vrací Katastrálnímu úřadu pro KHK, Katastrálnímu pracovišti Náchod, k novému projednání a rozhodnutí. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13) Žádost pan J. V. - pan V. si dal žádost o odkoupení budovy pilnice a přilehlých pozemků, v objektu "U Cvikýřů" v Nahořanech. Zastupitelstvo neschvaluje odprodej těchto nemovitostí.
Budova pilnice - nejsou vyjasněny majetkové vztahy.

14) SÚS KHK a.s., Hradec Králové - výstavba nového mostu přes starou řeku před Slavětínem. SÚS KHK a.s., HK, si podala žádost o souhlas bezúplatného převodu obecního pozemku p.č. 162/1, k.ú. Městec, o výměře 87 m2 do jejího vlastnictví. Zastupitelstvo navrhuje,
bezúplatný převod části pozemkové parcely 162/1, k.ú. Městec, bude proveden pouze v případě, že pozemková parcela č. 4, k.ú. Dolsko, která je ve vlastnictví SÚS KHK a.s., HK, bude bezúplatně převedena na obec Nahořany. Zastupitelstvo schvaluje tento možný vzájemný bezúplatný převod všemi hlasy.

15) Městský úřad, N. M.n. Met., odbor dopravy a silničního hospodářství - USNESENÍ č.j.2244/2008/ODSH/PL. V tomto USNESENÍ postupuje odbor dopravy oznámení Dopravního inspektorátu Policie ČR Náchod ohledně umístění reklamního poutače, umístěného na místní komunikaci (v prostoru křižovatky silnice II/285 a místní komunikace)v obci Nahořany, zaslané dne 30.1. 2008. Firmě Petr Koudelka, Nahořany 45, která zde tento poutač umísťuje bude zaslán dopis, ve kterém bude sděleno, že zde nesmí být tento reklamní poutač umísťován. K dopisu budou přiloženy přílohy - foto, dopis DI Policie ČR Náchod, usnesení z odboru dopravy MěÚ Nové Město n. M. Zastupitelstvo schvaluje tento postup všemi hlasy.

16) Žádost manželé R. a M. H. - manželé H. si podali žádost o pronájem obecního bytu v čp. 86 v Nahořanech. Byt po zemřelém panu K. bude předán až po vyřízení dědického řízení. Bude zveřejněn záměr obce Nahořany na pronájem tohoto obecního bytu. Zastupitelstvo neschvaluje žádost o pronájem všemi hlasy.
1

17) Vystavování faktur - pan starosta upozornil, že na fakturách doručených na obecní úřad musí být kromě částky také rozpis materiálu a práce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

18) Oprava stodoly v objektu "U Cvikýřů" v Nahořanech.
Zastupitelé předložili stavební firmy na opravu stodoly. Bude obesláno těchto šest firem:
- p. Michal Khandl, Černčice 9,
- Stavos Dobruška s.r.o, Opočenská 436, 518 01 Dobruška
- Bauch - Navrátil, s.r.o., Pod Vinicemi 104, N.M. n.M.
- Ivan Pick, Malá Skalice, Pospíšilova 227, Č. Skalice
- ALKSTAV s.r.o., Kpt. Jaroše 470, N. M.n. Met,
- Štefan Kroka, Bohuslavice 251.

Výše uvedeným firmám bude zaslán slepý rozpočet na předložení nabídky.
Komise pro otevírání obálek a výběr nejlepší nabídky - členové zastupitelstva.
Termín doručení nabídek na obecní úřad v Nahořanech do 14.3. 2008.
Zastupitelstvo schvaluje výběr firem, termín předložení nabídek
a výběrovou
komisi všemi hlasy.

19) Nájemní smlouvy rybníky - překontrolovat obsah (zkušební doba na jeden rok) - paní Rousková. Výsledek předložit na příští schůzi. Zastupitelstvo bere na vědomí.

20) Příspěvky do zpravodaje - dodat příspěvky do zpravodaje do 7.3. 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ve 20.45 hodin ukončil.

Zapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Ivana Rousková ……………………………………

Gabriela Šichanová ………………………………..
Václav Pavel
starosta obceV Nahořanech 18.2. 2008

Zastupitelstvo 14.01.2008

17. ledna 2009 v 11:13 | Josef Hlávko
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 14.1. 2008 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák
Omluveni: Josef Hlávko
Hosté: E. Marafková, E. Štěpánová, L. Bartáková, F. Voborník, K. Středa, P. Barták

Zahájení: 18:00

Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina všech členů a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka. Program byl schválen dle pozvánky všemi hlasy.
2) Dotace z programu obnovy venkova (POV) pro rok 2008 - o možnosti žádat o dotace z POV seznámil všechny přítomné pan starosta.
Zastupitelstvo po projednání rozhodlo, že budou podány dvě žádosti a to:
- 1. na kabelové a vrchní vedení veřejného osvětlení v obci Lhota,
- 2. na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nahořanech.
Zastupitelstvo schvaluje vypracování těchto výše dvou uvedených žádostí o dotace z POV na rok 2008 všemi hlasy.
Vypracováním žádostí byl pověřen pan starosta a paní místostarostka.
3) Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Nahořany a Městem Nové Město nad Metují o obecní policii. Přítomné seznámil s obsahem dodatku č. 1 pan starosta. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o obecní policii, ve znění, které přečetl pan starosta byl
schválen všemi hlasy.
4) Návrh na dodavatele rekonstrukce hasičské zbrojnice v Nahořanech a na dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení ve Lhotě - pan starosta vyzval zastupitele, aby si do příští schůze připravili návrhy na stavební firmy, které budou osloveny na provedení těchto stavebních prací. Na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Lhotě bude mimo jiné zaslána nabídka firmě Matex Hradec Králové. Zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Inventury 2007 - inventurní zápisy jsou vypracovány, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dílčí inv. komise navrhly nepotřebný a rozbitý majetek k vyřazení. Po projednání v hlavní inventarizační komisi je tento navržený majetek k vyřazení předložen zastupitelstvu. Jedná se o drobný majetek zařazený do 3.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy navržený majetek vyřadit.

Došlá pošta:
6) ČEZ má zažádáno o stavební povolení na rekonstrukci vrchního vedení NN ve Lhotě, zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Finanční plnění od pojišťovny ČPP a.s., ve výši 36.953,- Kč, za výměnu sloupu na veřejné osvětlení v zatáčce u bývalé hospody v Nahořanech, který byl poničen autem. Celková oprava činila 47.314,- Kč. Dle sdělení pojišťovny bylo od položky materiálu odečteno opotřebení ve výši 10.361,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy, aby obec prostřednictvím pana starosty podala proti tomuto rozhodnutí odvolání.
8) Informace MO ČRS Nové Město nad Metují (rybáři) o možnosti řešení špatné situace v okolí přehrady Rozkoš ohledně udržování pořádku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Instalace dopravních značek na MK přes letiště k Šonovu - pan starosta informoval zastupitele o dohodě mezi obcí Nahořany a obcí Provodov -Šonov ohledně dopravního značení na této MK. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy..
10) Žádost p. Kellner Mario, v zastoupení ing. Hany Bezstarosti, Dobruška, o souhlas se smlouvou o podmínkách zřízení stavby kabelové přípojky z p.č. 197/1 v Doubravici, k.ú. Lhota u Nahořan, přes p.č. 187, k.ú. Lhota u Nahořan. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Nahořany a firmou ČEZ Distribuce, a.s..
11) Mateřská škola Nahořany - na základě informací ze Základní a mateřské školy Nahořany je v současné době ve školce plný stav. Je proto nutné oslovit rodiče budoucích žáků MŠ, zda počítají v příštím školním roce s docházkou svých dětí, tak aby byly uspokojeny požadavky rodičů z obce Nahořany. Zajistí p. Rousková, Šichanová.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Oprava světel veřejného osvětlení - nahlásit na obecní úřad. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Dražba v Praze na objekt pilnice v Nahořanech - dražby se zúčastnil pan starosta a pan Kotyza. Dražba se nekonala, z důvodu nejasností vlastníka objektu. Zastupitelstvo navrhuje, aby obec podala prostřednictvím právníka dotaz na soud, kde došlo k pochybení ohledně vlastníka. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
Diskuze:
Pan starosta umožnil všem přítomným diskuzi i k věcem, které nebyly na programu schůze.
- pan Kotyza se dotázal, zda jsou nutné úpravy v transportéru, který používají hasiči Nahořany. Pan starosta odpověděl, že si myslí, že žádné úpravy nejsou nutné, je-likož ve velkém TP je zapsáno, že vozidlo je osvobozeno od povinného ručení a žádné podmínky nejsou dány.
- p. Karel Středa předložil zastupitelstvu písemnou žádost o ukončení nájemní smlouvy k 30.3. 2008, bez udání důvodu. Pan starosta navrhl zastupitelstvu, aby tato žádost byla projednána na příští schůzi a bude projednáno další řešení. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- p. E. Štěpánová se dotázala, zda má obec vyhlášku o držení domácího zvířectva a jejich volného pobíhání na veřejném prostranství. Pan starosta sdělil, že obec vyhlášku nemá, ale že je možné napsat písemnou stížnost na obecní úřad v Nahořanech.
- p. E. Marafková se dotázala, zda obec nepočítá s úpravou prostranství a cesty okolo čp. 86 v Nahořanech, nutné opravy v budově. Starosta informoval, že na letošní rok není tento požadavek rozpočtován. Nejprve je nutné vyřešit odvádění povrchových vod v této lokalitě.
Navrhl paní Marafkové, aby se nájemníci dohodli a navrhli umístění chodníku a aby sepsali požadavky na drobné opravy v obytném domě.

Je-likož se nikdo jiný do diskuze nepřihlásil, pan starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 19:30 hodin.

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Milena Zákravská …………………………………………

Josef Dvořák ………………………………………………

Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 17.1. 2008

Zastupitelstvo 17.12.2007

16. ledna 2009 v 19:07 | Josef Hlávko
Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí dne 17.12. 2007 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.


Přítomni: Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Milena Zákravská, Josef Dvořák

Omluveni: Vladimír Kotyza, Josef Hlávko

Hosté: Pavel Barták, František Voborník

Zahájení: 18:05 hodin


Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina všech členů a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Ivana Rousková, Gabriela Šichanová


1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka,
program byl doplněn o - rozpočtové opatření č. 4/07,
- budova pilnice v objektu "U Cvikýřů" v Nahořanech,
- došlá pošta.
Doplněný program schůze schválen všemi hlasy.
2) Rozpočet obce Nahořany na rok 2008.
Paní Rousková seznámila všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty s návrhem rozpočtu na rok 2008. Rozpočet byl navržen ve výši 5.910 tis. Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Na straně příjmů byla použita rezerva z předchozích let ve výši 1.400 tis. Kč.
V rozpočtu jsou zahrnuty - neinvestiční transfery:
- SDH Nahořany 60 tis. Kč
- TJ Nahořany 40 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky:
- PO ZŠ Nahořany 445 tis. Kč.
Konsolidační položky mezi obcemi a DSO byly písemně odsouhlaseny.
Rozpočet je vyrovnaný.
Rozpočet byl vyvěšen po dobu 15-ti dnů na místech k tomu určených (úřední deska). Rozpočet byl vyvěšen 27.11. 2007, sundán 12.12. 2007.
Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru dne 3.12. 2007. Paní Zákravská - předseda finančního výboru, doporučila zastupitelstvu návrh rozpočtu, tak jak byl vyvěšen schválit.
Zastupitelstvo obce po projednání
rozpočet ve výši 5.910 tis. na rok 2008 schválilo všemi hlasy.
3)Vodné na rok 2008 - zastupitelstvo obce Nahořany projednalo a schválilo vodné ve výši 13,50 Kč za m3 + 9% DPH všemi hlasy.
4) Odpadové hospodářství - pro rok 2008 dochází k mírnému navýšení ceny o 3 - 5%. Ceny za jednotlivé svozy po přičtení DPH byly zaokrouhleny na celé desítky nahoru, viz. Dodatek ke smlouvě č. 950169 o odvozu odpadu ze dne 9.2. 2000 mezi obcí Nahořany a firmou Marius Pedersen a.s..
Cena služby: 42 svozů/rok 1.730,- Kč včetně DPH,
26 svozů/rok 1.090,- Kč včetně DPH,
21 svozů/rok 900,- Kč včetně DPH,
13 svozů/rok 640,- Kč včetně DPH,
jednorázový svoz 65,- Kč včetně DPH


Svoz odpadů bude v roce 2008 vždy v pátek. Zastupitelstvo schvaluje výši ceny svozů všemi hlasy.
5) Kontrolní výbor - informaci podal předseda Josef Dvořák.
- úkolem finančního výboru bylo zjistit, dodržování a využívání obecně závazné vyhlášky č. 2/2001obce Nahořany o likvidaci komunálních odpadů - viz. zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 12.11. 2007.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6) Rozpočtové opatření č. 4/2007 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši schváleného rozpočtu na rok 2007, jedná se o úpravy v jednotlivých kapitolách a to snížením a zvýšením položek ve výdajové části rozpočtu. Zastupitelstvo po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007 všemi hlasy.

Od sedmého bodu jednání byl přítomen šestý člen zastupitelstva pan Vladimír Kotyza.

7) Budova pilnice v objektu "U Cvikýřů" v Nahořanech na parcele č. 123/2, k.ú. Nahořany nad Metují. Informaci o dražení této budovy a pozemků, které jsou ve vlastnictví firmy BDB DEKOR,spol.s.r.o.,se sídlem Nahořany 81, podal pan starosta.
Obec Nahořany vydražila v roce 2002 objekt "U Cvikýřů" v Nahořanech, ale tato budova nebyla zahrnuta do Usnesení okresního soudu v Náchodě, i když byla obsažena ve znaleckém posudku. IPB si však ponechala tuto nemovitost i v době dražby.
Tato budova a pozemky budou draženy ve čtvrtek 20.12. 2007 v Praze. Zastupitelstvo tuto záležitost projednalo a rozhodlo takto: zastupitelstvo obce Nahořany pověřuje pana starostu Václava Pavla, Nahořany 28, zúčastnit se dražby dne 20.12. 2007. Pověření se týká účasti na dražbě budovy pily na pozemkové parcele č. 123/2, k.ú. Nahořany nad Metují, do výše 270. tis. Kč. Schváleno všemi hlasy.
8) Došlá pošta, informace:
- kolaudace kanalizace Dolsko - stavba je dána do užívání,
- tříkrálová sbírka v lednu 2008,
- prezentace obce ve zpravodaji - Městské muzeum Nové Město n. Metují,
- odvolání pana Janků ohledně nesrovnalostí pozemkových parcel ke hřbitovu,
- stavební řízení manželé Voříškovi - výstavba nového RD ve Lhotě,
- masokombinát Skaličan a.s., Česká Skalice - nový vlastník firma Rabbit Trhový Štěpánov a.s.
9) Žádost manželů H. o souhlas k napojení nového RD v Dolsku na novou kanalizaci. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
10) Žádost D. H.,
o pronájem parcely č. 136/3, k.ú. Nahořany nad Metují. Zveřejněno na úřední desce obecního úřadu ve dnech 13.11.2007 až 28.11.2007. Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku na dobu neurčitou, ve výši 1,- Kč za m2 všemi hlasy.

Pan starosta poděkoval za účast, popřál všem přítomným hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví v novém roce a schůzi ukončil v 19:45 hodin.


Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Ivana Rousková ……………………………………

Gabriela Šichanová ………………………………..


Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 18.12. 2007

Zastupitelstvo 6.11.2007

16. ledna 2009 v 19:01 | Josef Hlávko
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v úterý dne 6.11. 2007 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Josef Hlávko, Milena Zákravská, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová

Omluveni: Vladimír Kotyza

Hosté: F. Voborník

Zahájení: 18:00 hodin

Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Josef Hlávko, Milena Zákravská - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka, doplněno o došlou poštu. Schváleno všemi hlasy.
2) Kontrola a plnění úkolů z minulé schůze:
- vybavení dětského hřiště v Dolsku - pan Kotyza - úkol trvá,
- kontrolní výbor - pan Dvořák - úkol trvá,
- finanční výbor - paní Zákravská - úkol trvá,
- sportovní, kulturní a školská komise - pan Hlávko - úkol trvá,
- nákup a instalace tiskárny do knihovny v Nahořanech - pan Hlávko - úkol splněn,
- dopravní značky Lhota- pan starosta - úkol splněn
- den seniorů - paní Rousková, Šichanová - úkol splněn,
- osečení stavu k Dolsku - pan Pavel - úkol splněn,
- oprava VO - úkol trvá, není volná plošina,
- oprava laviček - pan Dvořák - úkol trvá.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Kulturní zařízení v Nahořanech - byla podepsána smlouva s projektantem na vypracování projektové dokumentace. Není možná realizace přímo pod hrází rybníka, "Varianta C". Pan starosta předložil nové varianty. Bude jednáno s projektantem ohledně výsledku geologického průzkumu, z kterého vyplývá, že je v této lokalitě výskyt podzemních vod. Bude vybrána některá z možných nových navržených variant. Zastupitelstvo souhlasí s tímto postupem a bere na vědomí.
4) -
Rozpočtové opatření č. 2/2007 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši schváleného rozpočtu. V rozpočtovém opatření je zahrnuta dotace na školení hasičů ve výši 3.420,- Kč.
- Rozpočtové opatření č. 3/2007 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši schváleného rozpočtu. Jedná se o úpravy v jednotlivých kapitolách jak v příjmech, tak ve výdajích. V tomto rozpočtovém opatření je mimo jiné zvýšen příspěvek ZŠ Nahořany o částku ve výši 50 tis. Kč. Z toho 46.200,- Kč se jedná o
příspěvek na investiční výdaje, na úhradu digestoře ve školní kuchyni a 3.800,- Kč jde o příspěvek na neinvestiční výdaje.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2 a 3/2007 všemi hlasy.
5) Inventury 2007 - pan starosta vydal Příkaz č. 1 k provedení inventarizace majetku obce Nahořany se stavem k 31.10. 2007, 30.11. 2007 a 31.12. 2007.
Předseda HIK: Ivana Rousková,
Členové HIK : Václav Pavel, Jana Hlávková
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6) Příprava rozpočtu obce Nahořany na rok 2008 - bude svolána pracovní schůze zastupitelstva obce Nahořany, kde bude projednán a doplněn návrh rozpočtu na rok 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Od sedmého bodu jednání přítomen pan Vladimír Kotyza.
7)Návrh smlouvy na vypracování projektové dokumentace infrastruktury pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech. Pan starosta seznámil s obsahem navržené smlouvy mezi obcí Nahořany a ing. arch. Přibylem, Dolní Radechová. Zastupitelstvo navrženou smlouvu schvaluje všemi hlasy.
8)Nabídka na provedení sádrokartonu v objektu "U Cvikýřů" v Nahořanech - byla předložena pouze jedna nabídka od p. Kuřátky. Je nutné rozhodnout, zda bude úprava objektu zadána jedné firmě nebo více firmám dle jednotlivých prací. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Vodné na rok 2007 - zastupitelstvo projednalo cenu vodného na rok 2007 a to od 1.1. do 30.9. 2007 ve výši 13,50 Kč + DPH za m3 a od 1.10. 2007 za 13,- Kč + DPH. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
10) Kontrolní výbor - pan starosta zadal úkol kontrolnímu výboru a to zkontrolovat plnění pohledávek obce se stavem k 31.10. 2007. S výsledkem kontroly prvního i druhého úkolu seznámí zastupitelstvo pan Dvořák - předseda kontrolního výboru. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Rybníky v Nahořanech - pan starosta vyzval členy zastupitelstva, aby si jeden z nich vzal tyto nemovitosti na starosti. Nikdo se nepřihlásil, úkol trvá. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Vánoční výzdoba - zajistí pan Josef Hlávko. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Obecní zpravodaj + DSO Metuje. Do zpravodaje DSO Metuje zajistí příspěvek paní Rousková. Do obecního zpravodaje dodat příspěvky do konce příštího týdne. Zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Požadavek finančních prostředků ZŠ na rok 2008 - p. Rousková a Šichanová projedná a upřesní některé položky z požadavku s paní ředitelkou. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Pozvánka na den otevřených dveří do nové budovy Krajského úřadu KHK. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Změna ÚP obce Slavětín - bude projednáno na MěÚ Nové Město nad Met., zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Žádost manželé H., N. M. n. Met. na připojení RD na obecní kanalizaci v Dolsku. Souhlas bude vydán až bude stavba zkolaudována. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Realizace projektu "KIS v MAS Mezi Úpou a Metují". Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy vyčlenění finančních prostředků na rok 2008 ve výši 112.500,- Kč na tuto realizaci projektu.
19) Žádost m. M. - napojení el. přípojky z čp. 26 v Dolsku na sloup el. vedení. Pozemek před uvedenou nemovitostí není ve vlastnictví obce Nahořany. Zastupitelstvo bere na vědomí.
20) Stacionář NONA Nové Město nad Metují o finanční příspěvek. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost a schválilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Schváleno všemi hlasy.
21) Poloostrov "Na Záboří" u VD Rozkoš - pan starosta informoval členy zastupitelstva, že jsou zde vydávána rozhodnutí MěÚ N. M. n. Met., odborem výstavby
i přesto, že není dokončen regulační plán pro tuto lokalitu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
22) Kupní smlouva na pozemek p. J. a sl. H.byla doručena na obecní úřad. Nikdo z členů zastupitelstva nebyl pověřen, aby s prodávajícími projednal jakékoliv záležitosti týkající se předložené kupní smlouvy. Není v zájmu obce, aby pozemkovou parcelu uvedenou ve smlouvě odkoupila. Zastupitelstvo souhlasí s tímto rozhodnutím všemi hlasy.
23) Výroční zpráva 2006/2007 ZŠ a MŠ Nahořany - informaci podala paní Šichanová. Zastupitelstvo bere na vědomí.
24) Úklid chodníků v obci - paní Šichanová vznesla dotaz ohledně úklidu chodníků. Pan starosta podal informaci, že bylo jednáno s panem Králem, Správa silnic Jaroměř a byl přislíben úklid, ale bohužel nebylo splněno.
25) Žádost oddílu ledního hokeje o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na činnost. Tyto finanční prostředky byly schváleny v rozpočtu obce na rok 2007 v dotaci pro TJ Nahořany. Tyto finanční prostředky byly již vyplaceny. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 20:15 hodin.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- trvají úkoly, které nebyly splněny dle jednání schůze ze dne 10.9. 2007,
- návrhy akcí na rok 2008 - rozpočet, členové zastupitelstva
- kontrola úhrad pohledávek kontrolní výbor,
- vánoční výzdoba Josef Hlávko,
- příspěvky do obecního zpravodaje členové zastupitelstva,


Zapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Josef Hlávko …………………………………

Milena Zákravská …………………………………
Václav Pavel
starosta obce
V Nahořanech 9.11. 2007

Zastupitelstvo 10.09.2007

16. ledna 2009 v 18:59 | Josef Hlávko
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, která se konala v pondělí 10.9.2007 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Josef Hlávko, Gabriela Šichanová, Ivana Rousková.

Omluveni: Milena Zákravská

Hosté: František Voborník, Pavel Barták

Zahájení: 19:00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Ivana Rousková, Gabriela Šichanová - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz přiložená pozvánka. V bodu 3) se nejedná o dětské hřiště ve Lhotě, ale v Dolsku. Program byl v tomto bodu opraven a bude doplněn o došlou poštu. Bylo schváleno všemi hlasy.
2) Stavební akce 2007.
- oprava místní komunikace ke hřbitovu v Nahořanech. Oprava je dokončena, faktura proplacena. Oproti nabídce navýšeno o částku za vícepráce.
- Kanalizace Dolsko - práce jsou ukončeny, kromě drobných nedodělků, které budou po dohodě s panem Hlaváčkem zapsány do předávacího protokolu a budou provedeny v jarních měsících roku 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Veřejné osvětlení Lhota - je zpracovávána projektová dokumentace na nové elektrické vedení, při jehož rekonstrukci bude provedeno nové veřejné osvětlení. Předběžný rozpočet je cca 750 tis. Kč. Realizace bude v roce 2008 nebo 2009. Je nutno tuto částku zahrnout do rozpočtu obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
4) Dětské hřiště Dolsko - pan Kotyza dohodne jaké vybavení má být na hřiště umístěno. Zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Činnost výborů a komisí.
- Kontrolní výbor - pan starosta ukládá členům kontrolního výboru, aby zkontrolovali využívání systému odpadového hospodářství obce Nahořany. Občané, kteří nevyužívají tento systém, musí zdůvodnit a doložit, kam ukládají odpad. Zápis bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Finanční výbor - příprava rozpočtu na rok 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Sportovní, kulturní a školská komise - je nutná lepší spolupráce jednotlivých sdružení a spolků, aby nebylo větší množství kulturních akcí v obci v jeden den. Zastupitelstvo bere na vědomí.
6) Neinvestiční náklady a výnosy v PO ZŠ Nahořany za rok 2006. Tato kalkulace slouží jako podklad k uzavření "Dohody o úhradě neinvestičních nákladů" mezi obcí Nahořany a obcemi, z jejichž obvodu navštěvují žáci Základní školu v Nahořanech v roce 2007. Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Neinvestičních nákladů a výnosů v PO ZŠ Nahořany za rok 2006 všemi hlasy.
7) Žádost - paní B. si podala žádost o zakoupení drobných kancelářských potřeb a tiskárny pro knihovnu v Nahořanech. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy. Nákup a instalaci tiskárny zajistí pan Hlávko.
V knihovně v Dolsku je ukončena oprava a ještě je objednána jedna uzamykatelná skříň, která bude dodatečně dodána. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Dokumentace pro výstavbu RD "Pod strání" v Nahořanech. Pan starosta jednal se zástupci Obce sokolské v Praze ohledně odkoupení jejich pozemku nutného pro výstavbu RD. V měsíci říjnu bude tato žádost projednána a bude obci sděleno, jak bylo rozhodnuto. Na pozemcích určených pro výstavbu je proveden geologický průzkum. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Dopravní značky ve Lhotě - byly poškozeny neznámým pachatelem. Byla upozorněna Policie ČR Nové Město n. Met., byl proveden zápis. Pan starosta objednal nové dopravní značky, které budou v co nejkratší době zabudovány. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Budova obce Nahořany ve Lhotě - tato budova se nevyužívá, je nutné promyslet co by se mělo s touto budovou provést. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Pozemky s chatkami podél místní komunikace ve Lhotě ke hřbitovu - spory mezi sousedy z důvodu stanovení hranic pozemků. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Povodňový plán obce - pan starosta informoval zastupitele, že každá obec, která má záplavové území musí mít zpracován povodňový plán. V Nahořanech se jedná o část Dolsko. Bude zaslána objednávka na vypracování povodňového plánu. Cena cca 12. tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje vypracování povodňového plánu všemi hlasy.
13) JEZ Dolsko -
14) Dotace LEADER 2.500 mil. Kč, které obdržela MAS mezi Úpou a Metují - informaci podal pan starosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Hasiči Nahořany - pan Hlávko informoval zastupitele o nutnosti nákupu osobního dodávkového automobilu, z důvodu účasti na soutěžích. Žádost SDH Nahořany o koupi tohoto vozidla za částku 90.000,- Kč byla schválena všemi hlasy.
16) Základní škola Nahořany - o prázdninách byly provedeny veškeré údržbářské práce, včetně vymalování celé budovy a instalování digestoře ve školní kuchyni. Zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Den seniorů - uskuteční se 6. října od 14:00 hodin v jídelně Nahořanské a.s.. Tuto akci zajistí paní Rousková a Šichanová. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Osečení stavu podél místní komunikace k Dolsku - zajistí pan starosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
19) VO - nahlásit na OÚ z jednotlivých obcí nesvítící světla. Zastupitelstvo bere na vědomí.
20) Dětské hřiště Nahořany - budou umístěny dvě lavičky a odpadkový koš. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 20:45 hodin

Plnění úkolů členy zastupitelstva, které vyplynuly z minulé schůze:
Všechny úkoly byly splněny.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- vybavení dětského hřiště v Dolsku - pan Kotyza,
- úkol pro kontrolní výbor - pan Dvořák
- úkol pro finanční výbor - paní Zákravská
- úkol pro sportovní, kulturní a školskou komisi - pan Hlávko
- nákup a instalace tiskárny v knihovně v Nahořanech - pan Hlávko
- dopravní značky Lhota - pan Pavel
- den seniorů - paní Rousková, Šichanová
- osečení stavu k Dolsku - pan Pavel
- nesvítící žárovky VO - všichni členové
- oprava laviček - pan DvořákZapsala: Hlávková


Ověřovatelé: Ivana Rousková ………………………………………

Gabriela Šichanová ………………………………………Václav Pavel
starosta obce
V Nahořanech 10.9. 2007

Zastupitelstvo 18.06.2007

16. ledna 2009 v 18:57 | Josef Hlávko
Z á p i s
z veřejné schůze zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo v pondělí 18.6. 2007 ve 20:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Pavel Václav, Rousková Ivana, Šichanová Gabriela, Hlávko Josef, Kotyza Vladimír, Zákravská Milena, Dvořák Josef.

Hosté: Ludmila Bartáková

Zahájení: 20:00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka. Program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.
2) Záměr obce Nahořany na pronájem vodní plochy "nádržka" Nahořany. Na minulé schůzi nebylo rozhodnuto o nájemci výše uvedené nemovitosti. Zájemcům o tuto nemovitost byl zaslán dopis, kde bylo sděleno, zda by nebylo možné udělat dohodu o společném pronájmu. Žadatelé pan M. Z. a P. H. sdělili, že dohoda není možná. Od druhého zájemce, tj. D. D. vyjádření nedošlo.
Zastupitelstvo rozhodlo, že volba proběhne aklamací podle abecedy.
- první zájemce D. D.,
- žádný hlas pro, sedm se zdrželo,
- druhý zájemce M. Z., a P. H., , - čtyři hlasy pro, tři se zdrželi. Nájemcem za podmínek stanovených v záměru se stává pan M. Z. a P. H. - schváleno čtyřmi hlasy.

3) Záměr obce Nahořany na obsazení funkce knihovnice pro knihovnu v Nahořanech. Na minulé schůzi nebylo rozhodnuto o knihovnici pro knihovnu v Nahořanech a žadatelky byly vyzvány, aby upřesnily jak si představují práci knihovnice.
Na obecní úřad byla doručena odpověď od paní D. B.. Paní L. Š.,
odpověď nezaslala.
Zastupitelstvo rozhodlo, že volba proběhne aklamací podle abecedy.
- D. B. - pět hlasů pro, dva se zdrželi.
Knihovnicí pro knihovnu v Nahořanech byla schválena paní D. B.,
pěti hlasy.

Pan starosta zašle děkovný dopis dosavadní knihovnici paní V. I..
Paní Rousková zajistí předání knihovny a vyzve schválené nájemce o vodní plochy k podepsání nájemní smlouvy. Zastupitelstvo bere na vědomí.

4) Kulturní zařízení v Nahořanech - pan starosta seznámil přítomné se čtyřmi navrženými variantami, které zpracoval ing. Arch. Aleš Přibyl.
Zastupitelstvo schválilo, že bude pokračovat ing. Přibyl na vypracování projektové dokumentace a vybralo variantu "C". Schváleno sedmi hlasy.
5) Rozpočtové opatření č. 1/2007 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši schváleného rozpočtu. Jedná se pouze o snížení a zvýšení výdajových položek. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
6) Žádost sl. J. Z., a P. H., o finanční příspěvek na zhotovení vodovodní přípojky k novému rodinnému domku a na zhotovení nebo finanční příspěvek na zbudování chodníku a příjezdové cesty k rodinnému domku v Nahořanech.
Pan starosta podal informaci, že novou vodovodní přípojku po obecním pozemku hradí ze zákona obec (bylo již uhrazeno) a na soukromém pozemku hradí vlastník.
Vybudování chodníku a příjezdové cesty - umístění bylo změněno a je to zaneseno v projektové dokumentaci. Obec ve vyjádření k této změně uvedla, že souhlasí za podmínky, že si vlastník rodinného domku vybuduje chodník a přístupovou cestu na vlastní náklady, sděleno dopisem č.j. 49/2006.
Žádost o vybudování z prostředků obce ani finanční příspěvek na chodník a příjezdovou komunikaci zastupitelstvo neschvaluje všemi hlasy.
7)Žádost o povolení Vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace - k žádosti o vypouštění odpadních vod musí být souhlas správce toku, bude zadáno odborníkovi. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Pan starosta podal informaci o možnostech získání dotací z Programu o obnovy venkova - zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Regulační plán poloostrov Rozkoš - firma ARCHTEAM Náchod sdělila, že nemůže za nižší finanční částku, tak jak požadovaly obce Nahořany a Velká Jesenice dokončit tento regulační plán. Bylo jednáno s ing. Mathesem o jiném možném řešení dokončení regulačního plánu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) SDH Nahořany - příští rok oslava 130 let. Informaci o nabízené částce za vytvoření hasičského praporu podal pan starosta, zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Evidence odpadů - možnost příspěvku na zpětný odběr odpadů. Jsou nutné kopie dokladů na sběr železa, papíru, skla.
12) Nové elektrické vedení ve Lhotě - pan starosta sdělil, že podle poslední informace bude zbudováno vrchní vedení. Realizace v roce 2008 - 2009. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Kalendář - pokud bude nashromážděno dostatečné množství materiálu (foto) z obcí Lhoty, Doubravice, Dolska a Městce tento kalendář zpracuje pan Hlávko. Zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Čekárna Lhota - děravá střecha, zjistí pan Pavel. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Kontejnery na plasty - jsou objednány dva kontejnery, které budou umístěny u prodejny v Nahořanech a u čekárny ve Lhotě. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Kuchyně ZŠ - v první polovině července bude zhotoven odsavač par, po té bude následovat vymalování celé budovy. Zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Oprava MK u hřbitova v Nahořanech - po podepsání smlouvy o dílo s firmou Karel
Špalda, Zájezd,
bude započato se stavebními pracemi.
Kanalizace Dolsko - po podepsání smlouvy o dílo s firmou Stavis, L. Hlaváček, Česká Skalice může být započato s výstavbou. Nastal drobný problém s vypouštěním odpadních vod do řeky Metuje, kdy se odvolala firma Povodí Labe, HK, která je správcem toku. Toto odvolání je již řešeno. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Stodola "U Cvikýřů" v Nahořanech - na základě výsledku jednání některých členů zastupitelstva ohledně opravy stodoly "u Cvikýřů" v Nahořanech, předložil pan Hlávko několik návrhů na vrata, která jsou podstatně levnější, než které byly v nabídce uvedeny. Oprava stodoly nebude zadána jen jedné firmě, ale různým firmám na jednotlivé stavební práce. O dalším pokračování bude rozhodnuto na příštím zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí.
19) Most Dolsko - pan Dvořák vznesl dotaz ohledně výměny mostu přes řeku Metuji mezi Dolskem a Slavětínem. Pan starosta podal informaci - zatím stále probíhají odvolací řízení. Pokud budou ukončena lávku zbuduje na vlastní náklady Povodí Labe, HK, státní podnik. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 21.50 hodin.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- sdělení o výběru nájemce na vodní plochu "nádržka" Nahořany - paní Rousková,
- sdělení o výběru knihovnice pro knihovnu v Nahořanech - paní Rousková,
- svolání nájemců vodních ploch k podpisu nájemní smlouvy - paní Rousková,
- děkovný dopis dosavadní knihovnici paní ing. Vejvodové - pan starosta,
- stav střechy na čekárně ve Lhotě - pan starosta.Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Milena Zákravská ………………………………………..

Josef Dvořák ……………………………………………..
Václav Pavel
starosta obce

Zastupitelstvo 21.05.2007

16. ledna 2009 v 18:56 | Josef Hlávko
Z á p i s
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo v pondělí 21.5. 2007
ve 20:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni Pavel Václav, Dvořák Josef, Kotyza Vladimír, Zákravská Milena, Rousková Ivana, Šichanová Gabriela, Hlávko Josef

Hosté: Šůnová Lenka, Bartáková Ludmila

Zahájení: 20:00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Vladimír Kotyza, Josef Hlávko - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze - viz. přiložená pozvánka. Program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.
2) Vyhodnocení nabídek na pronájem vodních ploch v Nahořanech. Jednotlivé nabídky přečetla paní Rousková:
- D. D.,

- nádržka podmínky záměru splnil,
- M. C.,
- rybník "Dolejší" + nádržka podmínky splnil,
- M. Z.,
P. H.,

- nádržka podmínky splnili,
- D. J.,
- rybník "Hořejší" podmínky splnil.
Zastupitelstvo po projednání nabídek rozhodlo takto:
Rybník "Dolejší" - M. C., schváleno všemi hlasy,
Rybník "Hořejší" - D. J., schváleno všemi hlasy,
Nádržka - zastupitelstvo neschvaluje všemi hlasy pronájem nádržky pro pana M. C. .
Zastupitelstvo navrhuje, aby bylo sděleno žadatelům D. D., M. Z., P. H., zda jsou ochotni se dohodnout na společném pronájmu. Pokud se nedohodnou, bude o nájemci rozhodnuto na příštím zasedání. Zastupitelstvo schvaluje tento postup o navrženém pronájmu nádržky všemi hlasy.
3) Vyhodnocení nabídek na obsazení funkce knihovnice pro knihovnu v Nahořanech. Jednotlivé nabídky přečetla paní Rousková.
- L. S., - žádost vyřazena, z důvodu nesplnění podmínek a to že záměr byl vypsán na knihovnu v Nahořanech, nabídka byla předložena na knihovnu v Dolsku.
- D. B., - podmínky splněny,
- L. Š., - podmínky splněny.
Je-likož není ani v jedné nabídce popsána představa práce knihovnice, zastupitelstvo navrhlo, že budou žadatelky vyzvány, aby upřesnily jak si představují práci knihovnice, tak jak je v záměru uvedeno. Doplnění nabídky předloží písemně žadatelky na obecní úřad do 15.6. 2007. Žadatelky vyrozumí paní Rousková. Zastupitelstvo schvaluje tento postup všemi hlasy.
4) "Stavební úpravy místní komunikace ke hřbitovu" v Nahořanech
Na zhotovení úprav místní komunikace byly doručeny na obecní úřad tři nabídky od třech obeslaných firem, viz. zápis z otvírání obálek ze dne 3.5. 2007.
- STRABAG, Hradec Králové - částka 329.035,- Kč včetně DPH
- NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové
- částka 328.574,- Kč včetně DPH
- Karel Špelda, Zájezd 7, Č. Skalice - částka 287.303,- Kč včetně DPH.
Všechny tři firmy splnily podmínky výzvy.
Zastupitelstvo projednalo žádosti a rozhodlo takto: schvaluje všemi hlasy firmu Karel Špelda, Zájezd 7, Česká Skalice.
5) "Kanalizace Nahořany, Dolsko".
Na zhotovení kanalizace v Dolsku byla doručena na obecní úřad jedna nabídka od třech obeslaných firem, viz zápis z otvírání obálek ze dne 21.5. 2007.
- STAVIS s.r.o.,Česká Skalice - částka 297.500,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo projednalo žádost a rozhodlo, že nebude výzva zrušena a schvaluje pro zhotovení kanalizace firmu STAVIS s.r.o., Česká Skalice, šesti hlasy, jeden se zdržel.
6) Kulturní zařízení - pan starosta informoval zastupitele o možnosti získání dotací na výstavbu kulturních zařízení. Zastupitelstvo se musí rozhodnout pokud se bude stavět v místě současné hasičské zbrojnice, zda stavět celou novou stavbu, nebo přistavět k současné hasičské zbrojnici. Zastupitelstvo po diskusi rozhodlo, že se bude stavět celá nová budova.
7) Oprava stodoly u Cvikýřů v Nahořanech. Zastupitelstvo rozhodlo, že budou provedeny veškeré opravy, z důvodu oslav v roce 2008 130 let založení hasičů v Nahořanech. Ve čtvrtek se sejde komise, ve složení Hlávko, Kotyza, Pavel, Dvořák, Rousková.Tato komise posoudí rozpočet, zda veškeré položky jsou nutné zadávat do výběrového řízení. S výsledkem bude seznámeno zastupitelstvo na příštím zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Vodovod Dolsko - projektová dokumentace. O zadání návrhu nebylo rozhodnuto, zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Nádržka Městec. Občany obce Městec byla obec upozorněna na špatný stav vody v nádržce. Starosta zadal u pana France vypracování jednoduchého návrhu, který bude obsahovat vybudování čistící šachty a propojení přítokového a odtokového potrubí. Paní Rousková vypracuje jednoduchý dotazník ohledně vypouštění odpadních vod z nemovitostí, který předá vlastníkům nemovitostí v Městci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Výlet na Kyjovsko - pořádá Centrum rozvoje Česká Skalice ve dnech 22.6. a 23.6.2007. Zájemci se mohou přihlásit přímo na Centrum rozvoje Č. Skalice do 27.5. 2007. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Žádost chataři Doubravice - o opravu místní komunikace. Komunikace bude vyspravena štěrkem. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Ukončení služeb firmy SAZKA a.s. Praha na poště v Nahořanech. Pan starosta zaslal dopis, kde se dotazoval na důvody zrušení těchto služeb. Dne 21.5. 2007 došel dopis, ve kterém bylo sděleno, že toto zařízení bylo dlouhodobě prodělečné a není možné již tyto služby zajišťovat. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Žádost pan J. K., o odkoupení části obecního pozemku p.č. 240/1, k.ú. Nahořany nad Metují. Zastupitelstvo rozhodlo, že se prozatím tento pozemek nebude prodávat, z důvodu výstavby trafostanice, která bude zbudována pro výstavbu rodinných domků "Pod strání" v Nahořanech. Zastupitelstvo neschvaluje odprodej části pozemku p.č. 240/1, k.ú. Nahořany nad Metují.
14) Kalendář na rok 2008 - pokud budou nashromážděny materiály (fotografie) z Dolska, Městce, Lhoty, Doubravice,
bude vyhotoven kalendář ve stejném stylu jako předchozí, ve kterých byly použity fotografie z Nahořan. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Oprava světel veřejného osvětlení - nahlásit na obecní úřad, kde nesvítí světla. Bude opraveno v nejbližší době. Zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Pozemky ve Lhotě podél místní komunikace ke kostelu. V sobotu se uskutečnila schůzka s vlastníky pozemků podél této komunikace. Za obec se zúčastnil pan Pavel a paní Rousková. Byly upřesněny hranice soukromých pozemků a obecních pozemků. Bylo zde dohodnuto, že obec tyto pozemky pronajme za 1,- Kč/m2 za rok + údržba zeleně mezi ploty a místní komunikací. Paní Rousková vypracuje a zašle uživatelům nájemní smlouvy které budou uzavřeny na dobu neurčitou. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
17) Knihovna Dolsko - oprava je dokončena, je tam nový nábytek, okna jsou natřena, budou zakoupeny nové dveře. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Veřejné osvětlení - u bytovek u brány v Nahořanech budou vyměněny sloupy a lampy na veřejné osvětlení. V Doubravici bude přidáno jedno světlo na posledním sloupu naproti Mervartovým čp. 6. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
19) Kontejnery na plasty - pokud nebudou dodány zdarma, budou zakoupeny dva kontejnery. Jeden do Lhoty a jeden do Nahořan. Zastupitelstvo bere na vědomí.
20) Zájezd do Prahy - paní Bartáková vznesla dotaz, zda by se nemohl uskutečnit zájezd do Prahy na podzim letošního roku, s tím že si lístky do divadla uhradí každý účastník sám a zda by obec uhradila autobus. Zastupitelstvo bere na vědomí.


Schůze byla ukončena ve 22:00 hodin

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Vladimír Kotyza ……………………………………….

Josef Hlávko …………………………………………...Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 23.5. 2007

Zastupitelstvo 16.04.2007

16. ledna 2009 v 18:54 | Josef Hlávko
Z á p i s
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo v pondělí 16.4. 2007 v 19.30 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Josef Hlávko.

Hosté: Bartáková Ludmila, Hlávková Jaroslava, Valterová Jarmila, Barták Pavel, Cihlář Michal.

Zahájení: 19.30 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva a schůzi zahájil. Pan Hlávko se dostavil na první bod jednání - nebyl přítomen na jmenování a schvalování ověřovatelů.

Ověřovatelé: Šichanová Gabriela, Rousková Ivana - schváleno všemi hlasy.
1) Program schůze:
- viz. přiložená pozvánka. Program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.
2) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Nahořany za rok 2006 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2006, která byla vypracována pracovníky KÚ Královéhradeckého kraje HK. Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2006 byl vyvěšen na úřední desce 20.3. 2007, sejmuto 5.4. 2007. Návrh závěrečného účtu za rok 2006 byl projednán ve finančním výboru dne 13.4. 2007. K navrženému závěrečnému účtu za rok 2006 neměli členové finančního výboru připomínek a doporučili zastupitelstvu obce jeho schválení.
Členy zastupitelstva a ostatní přítomné seznámila s obsahem závěrečného účtu paní M. Zákravská - předsedkyně finančního výboru.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2006 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2006, která je jeho součástí, všemi hlasy a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami. Jedná se o nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, uvedené v části III, odstavec 2, písm. h), ohledně odměn některých členů zastupitelstva, které nejsou v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění (nařízení vlády č. 50/2006 Sb.). Tyto nedostatky byly napraveny při výplatě odměn za měsíce leden a únor 2007.
3) Rozpočet - oprava stodoly "u Cvikýřů" v Nahořanech. Členům zastupitelstva byl předložen zpracovaný rozpočet na opravu stodoly "u Cvikýřů".
Rozpočet
ve
výši 783 tis. Kč obsahuje opravy vnitřních a venkovních omítek, stropů, výměnu vrat, klempířských prvků a dalších drobných oprav. Starosta informoval členy zastupitelstva, že uvedené opravy lze provádět bez stavebního povolení. Tato záležitost byla konzultována se stavebním úřadem Nové Město nad Metují. Zastupitelstvo bere na vědomí.
4) Žádost o odprodej pozemku paní S. H., p.č. 136/5, k.ú. Nahořany nad Metují, o výměře 244 m2
- pan starosta seznámil členy zastupitelstva s odpovědí na výši stanovení ceny za m2 pozemku, která
byla odsouhlasena na minulé schůzi zastupitelstva. Paní S. uvedla v dopise důvody, kvůli kterým za tuto cenu pozemek neodkoupí.
Zastupitelstvo opětovně projednalo cenu za m2 pozemku na odprodej paní S..
Návrhy cen za m2 pozemku: náklady spojené s prodejem (sepsání smlouvy, poplatky za vklad na katastr, geometrický plán):

 1. + 13,- Kč hlasování: tři hlasy pro, čtyři proti,

 2. + 17,- Kč nehlasováno

 3. + 10,- Kč
  hlasování: čtyři hlasy pro, tři proti.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
ve výši nákladů spojených s převodem a vypracováním geometrického plánu + 10,- Kč/m2,
čtyřmi hlasy pro, tři hlasy proti.
5) Žádost o odprodej pozemku manželé J. a M. E., p.č. 240/2, k.ú. Nahořany nad Metují, o výměře 8 m2. Záměr vyvěšen na úřední desce 31.1. 2007, sejmuto 15.2. 2007. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (sepsání kupní smlouvy, poplatek za vklad na katastr) + 10,- Kč za m2. Zastupitelstvo schvaluje prodej všemi hlasy.
6) Rybníky Nahořany.
Zastupitelstvo obce Nahořany rozhodlo, že se rybníky v Nahořanech, které jsou v majetku obce nabídnou k pronájmu.
Záměry na pronájem jednotlivých rybníků -
s návrhem, který obsahuje záměr na pronájmy rybníků seznámila zastupitele
paní Rousková.
- záměr na pronájem rybníka "Hořejší" - viz. příloha 1) zápisu
- záměr na pronájem rybníka "Nádržka" - viz. příloha 2) zápisu
- záměr na pronájem rybníka "Dolejší" - viz. příloha 3) zápisu
Záměry budou zveřejněny v obecním zpravodaji a na úřední desce.
Zastupitelstvo schvaluje obsah záměrů a způsob jejich zveřejnění všemi hlasy.
7) Knihovna - Nahořany, Dolsko.
Paní Rousková seznámila zastupitele s obsahem záměru na obsazení knihovnice knihovny v Nahořanech. Zastupitelstvo souhlasí s obsahem záměru, tak jak byl navržen. Bude zveřejněno v obecním zpravodaji a na úřední desce. Záměr na obsazení funkce knihovnice pro knihovnu v Nahořanech je přílohou č. 4) zápisu. Zastupitelstvo schvaluje obsah záměru a způsob jeho zveřejnění všemi hlasy.
Informaci o rekonstrukcích knihoven podala také paní Rousková - knihovny jsou vymalovány, v Nahořanech je položen koberec, v Dolsku je nové PVC, nábytek je objednán. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Žádost o pronájem pozemku pan O. P.. Z důvodu nejasných hranic mezi pozemky obce a ostatních vlastníků, svolá paní Rousková schůzku mezi těmito vlastníky, kde budou objasněny vlastnické hranice. Zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Regulační plán - poloostrov Rozkoš. Navýšení nabídky o částku 54.000 Kč. Zastupitelstvo nesouhlasí se zvýšením ceny. S firmou ARCHTEAM Náchod bude jednáno o zdůvodnění navýšení ceny. Zastupitelstvo neschvaluje navýšení všemi hlasy.
10) Kulturní zařízení - členové zastupitelstva mají na příští schůzi podat návrhy, zda stavět nové kulturní zařízení na místě současné hasičské zbrojnice, nebo přistavět novou část k současné hasičské zbrojnici. Návrhy budou projednány na příštím zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Zeleň na návsi ve Lhotě - návrh si převzala paní Šichanová, která zjistí od občanů Lhoty, zda tuto změnu chtějí a jejich případné názory. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Žádost občanů Dolska o vybudování dětského hřiště v Dolsku na návsi. Pan Kotyza zjistí od podepsaných občanů, jaká zařízení mají být upřednostněna, je-likož vše co je uvedeno v žádosti není možné na toto prostranství umístit.
Je třeba respektovat tu skutečnost, že přes uvedenou parcelu vede nadzemní elektrické vedení a v blízkosti je umístěn transformátor. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Vodovod Dolsko - vypracování finančního porovnání na zadání projektové dokumentace
vodovodu z obecního vodovodu z Nahořan a z vodovodu VAKU Náchod z Osíčka. Bude vybrána levnější varianta a bude se moci zadat projektová dokumentace. Pan starosta informoval zastupitele, že je možné získání grantů na projektovou dokumentaci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Vzduchotechnika odsávání do školní kuchyně - nabídka od p. Resla, Česká Skalice, za cenu cca 36.000,- Kč. Zastupitelstvo navrhuje, aby tato firma byla oslovena na zhotovení zařízení. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15)
Došlá pošta:
- čerpací stanice PHM firmy PRISPED s.r.o., Nahořany 45,
- možnost získání kontejnerů z firmy MARIUS PEDERSEN, HK,
- petice - přerozdělování fin. prostředků z daní obcím,
- školení o odpadech v úterý 17.4. 2007 v Náchodě,
16) Knihovna Dolsko - pan starosta navrhuje zakoupení nových dveří. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
17) Dotace POV na rok 2007 - oprava místních komunikací, dle informace z Městského úřadu N.M.n. M. obec Nahořany neobdrží dotaci. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Nakládání s vodami - informaci podal pan starosta. Dle sdělení z odboru životního prostředí, Nové Město n. Metují, povolení dosud vydaná se nebudou měnit, pokud budou prováděny rekonstrukce a jakékoliv změny, budou podléhat novému zákonu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
19) Diskuse:
- pan Dvořák - nelíbí se mu auto s reklamou před firmou PRISPED, Nahořany, na provozování myčky aut. Bude udělán dotaz na dopravním inspektorátu v Náchodě ohledně umístění reklamy na kolech. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Oprava světel VO - zastupitelé zjistí, zda svítí světla a případné opravy na hlásí na OÚ do konce tohoto týdne. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Obecní zpravodaj - příspěvky dodat do 30.4.2007 na obecní úřad. Ve zpravodaji budou podány informace o internetu, webové stránky, záměr na pronájem rybníků a obsazení funkce knihovnice, pořádek v obci.
Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 21.45 hodin.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- zajištění svolání schůzky mezi obcí a vlastníky sousedních nemovitostí podle MK ke hřbitovu ve Lhotě, ohledně vyjasnění hranic
- paní Rousková,
- zajištění zveřejnění záměrů na pronájem rybníků a obsazení funkce knihovnice pro knihovnu v Nahořanech - paní Rousková
- kulturní zařízení - všichni členové
- zeleň na návsi ve Lhotě - paní Šichanová,
- dětské hřiště Dolsko - pan Kotyza,
Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Gabriela Šichanová ………………………………..

Ivana Rousková ……………………………………

Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 23.4.2007

Zastupitelstvo 22.2.2007

16. ledna 2009 v 18:53 | Josef Hlávko
Z á p i s
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo dne 22.2. 2007 v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.
Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Josef Hlávko.Hosté: Jiří Staněk

Zahájení: 18.00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva a schůzi zahájil. Pan Hlávko se dostavil až na třetí bod jednání zastupitelstva.
Ověřovatelé: Milena Zákravská, Josef Dvořák - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze:
- viz. přiložená pozvánka. Program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
-

2) Návrh rozpočtu obce Nahořany na rok 2007.
Paní Zákravská - předseda finančního výboru seznámila členy zastupitelstva a ostatní přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2007 ve výši 4.660 tis. Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2007 ve výši 4.660 tis. Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty dotace TJ Nahořany, SDH Nahořany. Tyto finanční prostředky budou použity na neinvestiční výdaje. Rozpočet je vyrovnaný. Rozpočet byl vyvěšen po dobu 16-ti dnů na místech k tomu určených (úřední deska). Rozpočet byl vyvěšen 31.1. 2007, sejmuto 16.2. 2007. Rozpočet byl projednán finančním výborem dne 20.2. 2007.
Rozpočet byl schválen šesti hlasy, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.

3) Předseda a členové kulturní, sportovní a školské komise.
Pan starosta navrhl: předseda komise - Josef Hlávko, členové - Vladimír Kotyza, Gabriela Šichanová. Zastupitelstvo schvaluje předsedu a členy šesti hlasy, jeden se zdržel.

4)Odměny členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh: - předseda výboru nebo komise 800 + 160 = 960,- Kč
- členové výboru nebo komise 510 + 240 + 160 = 910,- Kč
Zastupitelstvo schválilo výše uvedené odměny šesti hlasy, jeden se zdržel.

5) Nesprávné stanovení výše odměny za výkon funkce členů zastupitelstva obce. Při kontrole hospodaření obce za rok 2006 bylo zjištěno, viz. "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nahořany za rok 2006 část 2., bod h)", že někteří členové zastupitelstva nebyly odměňováni v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění (nařízení vlády č. 50/2006 Sb.). Zastupitelům byla vyplacena v měsíci listopadu a prosinci částka 960,- Kč. Zastupitel, který neplní funkci předsedy nebo člena výboru nebo komise měl nárok na odměnu ve výši 380,- Kč měsíčně. Rozdíl činí 1.160,- Kč. Jedná se o tyto členy zastupitelstva: Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Gabriela Šichanová. Tito zastupitelé navrhli, aby jim tato neprávem vyplacená výše odměny byla odečtena za měsíc leden a únor 2007.
Za měsíc leden 2007 nárok 400,- Kč, vyplaceno 0 Kč.
Za měsíc únor 2007 nárok : Josef Hlávko 960,- Kč, bude vyplaceno 200,- Kč,
Vladimír Kotyza 910,- Kč, bude vyplaceno 150,- Kč,
Gabriela Šichanová 910,- Kč, bude vyplaceno 150,- Kč.
Zastupitelstvo souhlasí s tímto postupem a návrhem a schvaluje všemi hlasy.

6) Kulturní zařízení v Nahořanech - firmy, které se zabývají projektováním těchto zařízení: ORGATEX Náchod, HAUCKOVÁ Zlič, ZILVAR Nové Město n. Met. Tyto firmy budou obeslány, zda nemají zájem vypracovat jednoduchý návrh projektové dokumentace. Zastupitelstvo bere na vědomí.

7) Helena Středová, Nahořany 16 - žádost o odkoupení pozemku u čp. 7 v Nahořanech, p.č. 136/5, k.ú. Nahořany nad Metují, o výměře 244 m2, která vznikla oddělením z parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany nad Metují, vlastník obec Nahořany.
Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce dne 31.1.2007, sejmuto 15.2.2007.
Pan starosta informoval o ceně za zhotovení kupní smlouvy a vklad na katastr nemovitostí cca 1.800,- Kč + zhotovení geometrického plánu 5.831,- Kč. Za 1 m2 vychází cena asi 31,30 Kč.
Návrhy na prodejní cenu za m2:
- pan Dvořák 20,- Kč za m2 + náklady spojené s prodejem, cca 51,30 Kč, pan Hlávko souhlasí s návrhem pana Dvořáka, pan Kotyza navrhl 50,- Kč za m2.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemkové parcely č. 136/5, k,ú. Nahořany nad Metují, o výměře 244 m2 za částku 50,- Kč/m2 šesti hlasy, jeden se zdržel.

8)Pronájmy rybníků v Nahořanech. Informaci podal pan starosta.
Paní Rousková a p. Zákravská předloží na příští schůzi návrh smlouvy na pronájmy rybníků včetně záměru o pronájmu těchto nemovitostí.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Dotace POV na rok 2007. Zastupitelstvo projednalo žádost o dotace z POV "Obnova veřejné zeleně ve Lhotě" v částce 49.623,- Kč, prostřednictvím DSO Metuje. Zastupitelstvo schválilo žádost všemi hlasy.

10) MAS Mezi Úpou a Metují. O tomto sdružení informoval zastupitele pan starosta. Zastupitelstvo obce souhlasí se začleněním katastrálních území obce Nahořany do území MAS Mezi Úpou a Metují. Schvaluje všemi hlasy.

11) Žádost TJ Nahořany o finanční nebo materiální příspěvek na činnost ve výši 30 tis. Kč. Tento požadavek je již zahrnut do schváleného rozpočtu obce Nahořany. Jedná se o finanční příspěvek na neinvestiční výdaje.
Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy, jeden se zdržel.

12) Žádost MS "Pometují" Nahořany o finanční příspěvek na činnost. Finanční prostředky budou použity v souladu, jak je uvedeno v žádosti. Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč všemi hlasy.

13) Žádost firmy Nyklíček a spol. s.r.o., Nové Město nad Metují, o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 10.1. 2006 na objekt u "Cvikýřů" v Nahořanech.
Zastupitelstvo souhlasí, aby byl vypracován dodatek nájemní smlouvy na objekt u "Cvikýřů" v Nahořanech za stejných podmínek s dobou pronájmu do 30.6. 2007. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
14) Kalendář kulturních akcí - zpravodaj Nové Město nad Metují. Pověřen pan Hlávko - předseda kulturní, sportovní a školské komise. Zastupitelstvo bere na vědomí.

15) Náletové dřeviny okolo hřbitovů v Nahořanech a ve Lhotě
- pan starosta navrhuje odstranění těchto dřevin. Pan Dvořák podal námitku o vlastnictví pozemků u hřbitova ve Lhotě. Pozemková parcela č. 145/1, k.ú. Lhota u Nahořan, sousedící se hřbitovní zdí, není ve vlastnictví obce Nahořany, proto je nutné tuto záležitost nejdříve projednat s vlastníky uvedené parcely.
Zastupitelstvo souhlasí s tímto postupem.

16) Došlá pošta - kolaudační řízení čp. 51 v Nahořanech 23.2.2007,
- stavební řízení na elektrické vedení distribučního rozvodu v "Klopotově" v Nahořanech dne 23.2. 2007.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

17) GRAMIS - program na evidenci pozemků, ing. Václav Lepš, Bož. Němcové 488, České Meziříčí. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy na nákup programu GRAMIS.

18) Zástavba "Pod strání" v Nahořanech. S předloženou navrženou studií seznámil zastupitele pan starosta.
Smlouva číslo: Z_S12_12_4120155888 o uzavření budoucí smlouvy o nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběrného zařízení žadatele mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02 a Obcí Nahořany, Nahořany 76 - jedná se o zřízení trafostanice na výstavbu rodinných domků "Pod strání" v Nahořanech..
Zastupitelstvo souhlasí s obsahem smlouvy a schvaluje uzavření všemi hlasy.
Byla předána studie na výstavbu rodinných domků "Pod strání" v Nahořanech, s kterou byly seznámeni členové zastupitelstva a občané.

19) Knihovna Nahořany - uveřejnit záměr ve zpravodaji na obsazení knihovnice. Podmínky, které by měl mít záměr vypracuje paní Rousková, zjistí od paní ředitelky z Knihovny v Novém Městě nad Metují. Dále paní Rousková zajistí vybavení knihovny kobercem, nábytkem.

20) Výběrová komise na výběr dodavatele investičních a neinvestičních stavebních akcí. Připravit na příští schůzi, kde bude navržena a schválena komise. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 20.15 hodin.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- obeslání firem s nabídkou na vypracování jednoduché projektové dokumentace na kulturní zařízení - pan starosta
- návrh nájemní smlouvy a podmínky záměru na pronájem rybníků v Nahořanech - Rousková, Zákravská
- kalendář kulturních akcí na rok 2007 - J. Hlávko,
- vybavení knihovny Nahořany - Rousková, Šichanová

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Josef Dvořák ……………………………………

Milena Zákravská ………………………………


Václav Pavel
starosta obce

V Nahořanech 26.2.2007

Zastupitelstvo 16.01.2007

16. ledna 2009 v 18:40 | Josef Hlávko
Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo dne 16.1. 2007 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Josef Hlávko, Milena Zákravská, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová.

Hosté: Ludmila Bartáková, Pavel Barták, František Voborník.

Zahájení: 18:00 hodin
Pan starosta přivítal všechny přítomné a popřál vše nejlepší do nového roku 2007 a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva a schůzi zahájil.

Ověřovatelé: Rousková, Dvořák - schváleno všemi hlasy.


1) Program schůze:
1) projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce,
2) schválení žádosti o dotace z programu POV,
3) odměny členům zastupitelstva obce,
4) příprava rozpočtu na rok 2007,
5) rozpočtové opatření č. 7/2006,
6) žádosti, pošta, různé.

Navržený program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.

2) Kontrola zápisu z minulé schůze - úkoly vyplývající z jednání minulé schůze byly splněny,
pouze zajištění dopravního značení před školou trvá i nadále. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Jednací řád zastupitelstva obce Nahořany - všem zastupitelům byl rozdán text navrženého
jednacího řádu a s celým obsahem seznámila všechny přítomné paní Rousková. Po projednání byl tento navržený jednací řád schválen všemi hlasy.

4) Dotace POV na rok 2007. Zastupitelstvo projednalo žádost o dotace z POV "Oprava příjezdové komunikace ke hřbitovu v Nahořanech" v částce 252.810,30 Kč, včetně DPH a tuto žádost schvaluje všemi hlasy.

5) Policie ČR , Nové Město nad Metují - J. Janků, M. Hubálek, J. Sedláček - na tyto policisty se mohou obracet občané a obec Nahořany. Jedná se např. o zajištění kulturní a nebo podobné akce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6) Odměny členů ZO dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Zastupitelstvo seznámila s obsahem nařízení paní Rousková. Zastupitelstvo rozhodlo, že budou odměny členům zastupitelstva ponechány v současné výši a schválilo všemi hlasy.

7)Návrh rozpočtu na rok 2007 - zastupitelstvo projednávalo návrh rozpočtu na rok 2007, který bude doplněn o částky na projektovou dokumentaci, na opravy MK, příspěvek škole, opravy pomníků atd. Tento rozpočet dopracuje a projedná finanční výbor a po zveřejnění na úřední desce bude projednán a schválen na příští schůzi zastupitelstva obce Nahořany. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Rozpočtové opatření č. 7/2006 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši rozpočtu. Jedná se pouze o přesuny finančních částek na položkách příjmů i výdajů. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

9) Došlá pošta
- pan starosta zaslal ZO Velká Jesenice dopis ohledně příspěvku novým žákům ZŠ ve Velké Jesenici, a seznámil všechny přítomné s odpovědí na tento dopis. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- kolaudační rozhodnutí pod č.j. 1391/2006, k-83/06, ve kterém se povoluje užívání stavby "Rozšíření myčky + přístavba zázemí" na pozemku p.č. 111, k.ú. Nahořany nad Metují. Jedná se o areál firmy Prisped, čp. 45 v Nahořanech. V kolaudačním rozhodnutí je zkolaudována restaurace místo přístavby zázemí. Je-likož je to v rozporu se stavebním povolením, byl zaslán dopis na stavební odbor, MěÚ Nové Město nad Metují. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Žádost O. P.,
o dlouhodobý pronájem části pozemku 80 m2 p.č. 141, k.ú. Lhota u Nahořan. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost a bude nabídnut pronájem i ostatním vlastníkům, kteří sousedí svým pozemkem s obecní parcelou č. 141, k.ú. Nahořany nad Metují. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Žádost J. Z.,
, o přemístění lampy veřejného osvětlení v Dolsku. Lampa bude instalována v souvislosti s opravami v knihovně v hasičské zbrojnici v Dolsku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- S. H.,
- zaslala dopis, kde souhlasí s navrženým postupem zastupitelstva z minulé schůze ohledně odprodeje obecního pozemku v Nahořanech, sousedícím s pozemkem u čp. 7 v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Manželé H. - sloučené územní řízení se stavebním na výstavbu rodinného domku v Dolsku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Ž., a C. - stavební povolení na ČOV u čp. 1 v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí.

10) Kanalizace Dolsko - vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby stavebním odborem MěÚ Nové Město nad Metují. Na odbor životního prostředí musí být žádost doplněna o rozbor vzorku vytékající vody ze stávající kanalizace a paspart MK. Zastupitelstvo bere na vědomí.

11) Kontejnery na plasty - budou zakoupeny dva kontejnery na plasty do Doubravice a do Lhoty. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

12) Zasedačka v budově obecního úřadu, knihovna v Nahořanech a v Dolsku - informaci podal pan Kotyza, místnosti budou po opravách a úpravách vybaveny nábytkem, kobercem. Úkol pro: pan Kotyza, paní Rousková. Zastupitelstvo bere na vědomí.

13) Finanční kontrola v TJ Nahořany a SDH Nahořany - bylo kontrolováno zda byla neinvestiční dotace využita v souladu s dotačním titulem. Nebylo zjištěno nedostatků. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 20:30 hodin.

Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- nadále trvá doplnění dopravního značení před školou - p. starosta,
- rozpočet obce na rok 2007 - finanční výbor + p. Šichanová (projedná s ředitelkou
rozpočet školy)
- opravy a úpravy zasedačky a knihoven, zajištění nábytku a koberece - Kotyza, Rousková.


Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé:
Josef Dvořák ……………………………………..

Ivana Rousková …………………………………..
Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 17.1. 2007

Zastupitelstvo 11.12.2006

16. ledna 2009 v 18:38 | Josef Hlávko
Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo dne 11.12. 2006
v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech


Přítomni: Pavel Václav, Rousková Ivana, Šichanová Gabriela, Zákravská Milena, Kotyza Vladimír, Dvořák Josef, Hlávko Josef

Hosté: Cohorna Michal

Zahájení: pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva a schůzi zahájil v 19:00 hodin.

Ověřovatelé: Josef Dvořák, Milena Zákravská - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze:
- projednání a schválení rozpočtového provizoria na období leden - březen 2007,
- projednání a schválení konceptu regulačního plánu Poloostrova Rozkoš,
- jmenování členů výborů,
- projednání a schválení rozpočtového výhledu obce Nahořany na období 2007 - 2011,
- žádosti, pošta, různé.
Navržený program bude doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.

2) Kontrola zápisu z minulé schůze a úkolů z ní vyplývajících
- pozemky ve Lhotě - sportovní areál, odhadce zpracovává odhad, pan starosta úkol splnil,
- webové stránky obce Nahořany - stránky budou zaregistrovány po zaplacení poplatku, pan Hlávko úkol splnil,
- doplnění členů výborů a komisí - viz. zápis níže,
- knihovna v hasičské zbrojnici v Dolsku - objekt byl zhlédnut a je zpracovávána finanční nabídka na úpravy a opravy objektu - Kotyza, Pavel, Dvořák - úkol splněn,
- příspěvek do zpravodaje - Rousková, Šichanová - úkol splněn.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Rozpočtové provizorium obce Nahořany na období leden - březen/2006 - zastupitelstvo projednalo rozpočtové provizorium ve výši 666.000,- Kč v příjmech i ve výdajích. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
4) Rozpočtový výhled obce Nahořany na roky 2007 - 2011. Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled obce Nahořany na období 2007 - 2011 a schválilo šesti hlasy, jeden se zdržel.
5) Koncept regulačního plánu Poloostrova Rozkoš, část Nahořany. Zastupitelstvo obce projednalo tento koncept a schvaluje všemi hlasy.
6) Finanční výbor - členové Miloš Kratěna, Stanislava Tupcová - navrhla paní Zákravská.
Komise sportovní, kulturní, školská - Cohorna Michal, Hlávko Milan, Vlášek Kamil, Jolana Cohornová - navrhl pan Hlávko.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Žádosti, informace.
- seminář na MěÚ Nové Město n. Metují na veřejné zakázky dne 25.1. 2007 - bude zaslána přihláška, účast bude dohodnuta dodatečně,
- sportovní areál Lhota - informaci ohledně vlastnictví a převodu pozemků podal pan starosta. Zastupitelstvo doporučuje uzavřít TJ Nahořany smlouvu z Pozemkovým fondem ČR, tak jak je navržena v dopise, jehož obsah přečetl pan starosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Žádost ZŠ Nahořany o navýšení rozpočtu na rok 2006 o částku 30.000,- Kč z důvodu nepředpokládaných oprav. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost a schvaluje všemi hlasy.
- Žádost ZŠ Nahořany o odepsání pohledávky rodiny Ž. ve výši 3.733,- Kč za školné a stravné. Zastupitelstvo projednalo tuto žádost a schvaluje všemi hlasy odepsání pohledávky.
- POV - pan starosta informoval členy zastupitelstva, že do 19.1. 2007 musí být podány žádosti o dotace z POV na MěÚ Nové Město n. Metují. Jeden z možných návrhů je podání žádosti na opravu márnice a hřbitova v Nahořanech. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Žádost SDH Nahořany o navýšení dotace na činnost na rok 2007 na částku 60. tis. Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí tuto žádost, požadavek bude navržen do rozpočtu na rok 2007.
- Stavebníci rodinného domku v Nahořanech sl. Z., p. H. - žádost na MěÚ Nové Město n. M. o změnu v projektové dokumentaci na zrušení ČOV na jímku s vyvážením. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- P. F., - územní řízení na výstavbu RD v Nahořanech na místě stavby dne 15.12.2006 v 8:00 hodin. Zúčastní se pan starosta a místostarosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Kolaudační řízení na studnu - sl. Z., p. H. u RD v Nahořanech dne 19.12. 2006 v 8:15 hodin na místě stavby. Zúčastní se p. starosta. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Kanalizace Nahořany - Dolsko - územní řízení dne 19.12.2006 v 8:30 hodin v kanceláři MěÚ Nové Město n. Met.
Zúčastní se pan starosta a pan Franc. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Změna stavby m. O.,
- spočívá v prodloužení lhůty na její dokončení. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Kontrolní zjištění - dopis od MěÚ Nové Město n. Metují, odbor živnostenský ohledně podnikání a anonymního dopisu na paní L. V.. Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem dopisu, kde je konstatováno, že nebylo zjištěno žádné porušení živnostenského zákona. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Dopravní značení u přechodu před školou - musí být zpracována projektová dokumentace, územní řízení, stavební povolení. Bude dále jednáno. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Historie obcí - zadá se odborné firmě - p. Hlávko,
- Vánoční koncert v kostele v Nahořanech ve středu 13.12. 2006 - občerstvení pro děti zajistí p. Pavel a p. Rousková. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Daně z nemovitostí - od roku 2007 budou nové tiskopisy, občané budou informováni. Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Kolaudační řízení ve firmě PRISPED s.r.o. Nahořany - bylo provedeno bez účasti obce Nahořany. Zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Vodné na rok 2007 - zastupitelstvo obce Nahořany projednalo a schválilo výši vodného 13,- Kč za m3 + 5% DPH a smlouvu "O nájmu a provozování vodovodu" mezi obcí Nahořany a Českoskalické vodárny s.r.o., Česká Skalice. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
9) Cestovné - pan starosta vyzval zastupitele, zda si budou proplácet cestovné. Zastupitelstvo projednalo a schválilo, že cestovné bude vypláceno. Nebude proplácena cesta na jednání zastupitelstva. Schváleno šesti hlasy, jeden se zdržel.
10) Jednací řád zastupitelstva obce Nahořany - je nutný aktualizovat a doplnit, připraví k projednání a ke schválení paní Rousková. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Zástavba "Pod strání" v Nahořanech - pan starosta seznámil zastupitele s upraveným návrhem zástavby "Pod strání" v Nahořanech. Zastupitelstvo projednalo tento návrh a souhlasí, aby projektant pracoval na přepracovaném a předloženém projektu. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.


Pan starosta poděkoval za účast, popřál krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví v novém roce a schůzi ukončil ve 21:30 hodin.


Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- nadále trvá dopravní značení před školou - p. starosta,
- zadání zpracování historie obcí - p. Hlávko,
- zajištění občerstvení pro děti na koncertě - p. starosta, Rousková,
- aktualizace a doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce - p. Rousková,Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Josef Dvořák ……………………………..

Milena Zákravská ……………………………..
Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 14.12. 2006

Zastupitelstvo 15.11.2006

16. ledna 2009 v 18:35 | Josef Hlávko
Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nahořany, které se konalo dne 15.11. 2006 v 18:30 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.

Přítomni: Václav Pavel, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Josef Hlávko, Vladimír Kotyza, Milena Zákravská, Josef Dvořák.

Hosté: Zdena Kratěnová, František Voborník.

Zahájení: pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva a schůzi zahájil v 18:30 hodin.

Ověřovatelé: Vladimír Kotyza, Gabriela Šichanová - schváleno všemi hlasy.

1) Program schůze:

- návrhy na přípravu rozpočtu na rok 2007,
- změna rozpočtu č. 6/2006,
- jmenování členů výborů,
- geografický informační systém - MISYS,
- návrhy na rozpočtový výhled na roky 2007 - 2011,
- žádosti, došlá pošta, různé.
Navržený program byl doplněn o došlou poštu a byl schválen všemi hlasy.

2) Příprava rozpočtu na rok 2007 - zastupitelé podali návrh na akce, které by měly být zahrnuty do rozpočtu na rok 2007. Bylo rozhodnuto, že na příští schůzi bude předloženo a projednáno rozpočtové provizorium na období 1 - 3/2007. Rozpočet na rok 2007 bude schválen v měsíci únoru 2007. Zastupitelstvo schvaluje tento postup všemi hlasy.
Jednotlivé návrhy, které by měly být alespoň částečně zahrnuty do rozpočtu 2007:
- projektové dokumentace pro výstavbu RD v Nahořanech "pod strání",
- odkup pozemku od Sokolské Župy Podkrkonošské,
- projektová dokumentace na výstavbu kulturního zařízení,
- kanalizace Dolsko,
- knihovna Dolsko, Nahořany,
- rekonstrukce osvětlení v budově OÚ Nahořany,
- odkup pozemků v okolí bytovek u brány v Nahořanech,
- odkup pozemků sportovní areál Lhota,
- internetové webové stránky obce,

Úkoly: - pan starosta nechá
ocenit pozemky ve sportovním areálu Lhota, na kterých jsou zbudovány tenisové kurty. Tato cena bude pouze orientační.
- pan Hlávko zjistí přibližnou cenu zřízení internetových webových stránek a společně s paní Rouskovou zajistí podklady pro zřízení a průběžné doplňování.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Rozpočtové opatření č. 6/2006 obce Nahořany - toto rozpočtové opatření nemění výši rozpočtu. V rozpočtovém opatření jsou pouze přesuny ve výdajích a to částkou 462.500,- Kč, a v příjmech částkou 7.680,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
4) Výbory zřízené obcí a jmenování zástupce z členů zastupitelstva do Rady školy.
Kontrolní výbor - předseda Josef Dvořák, členové Pavel Barták, Ludmila Bartáková. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
Finanční výbor - členové budou jmenováni a schváleni na příští schůzi.
Kulturní, školská a sportovní komise - členové budou jmenováni a schváleni na příští schůzi.
Rada školy - zástupcem do Rady školy byla jmenována paní Gabriela Šichanová. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

5) Geografický informační systém MISYS. Paní Rousková podala informaci o obsahu tohoto systému. Jedná se softwarové vybavení pro potřeby obce. Cenová nabídka cca 46.172,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje nákup softwarů všemi hlasy.
6) Rozpočtový výhled na rok 2007 - 2011. Do rozpočtového výhledu bude zahrnuta výstavba kulturního zařízení, technického zázemí u sportovního zařízení, vodovod do Dolska, Lhoty, Doubravice, technická infrastruktura pro výstavbu RD v Nahořanech "pod strání", vybudování ČOV. Předložený zpracovaný rozpočtový výhled bude projednán a schválen na příštím zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo bere na vědomí.
7)
Žádost o odkoupení obecního pozemku - paní H. S. . Jedná se o část parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany nad Metují, u domu čp. 7 v Nahořanech.

Zastupitelstvo navrhuje tento postup: vypracování geometrického plánu na část pozemkové parcely č. 136/1, k.ú. Nahořany nad Metují a znaleckého posudku. S těmito podmínkami bude žadatelka seznámena dopisem, ve kterém bude požádána o vyjádření, zda s těmito podmínkami souhlasí. Zastupitelstvo schvaluje tento postup všemi hlasy.
8) Žádost o finanční příspěvek Stacionář NONA, Nové Město nad Metují. S obsahem žádosti seznámil zastupitele pan starosta. Zastupitelstvo rozhodlo a schvaluje všemi hlasy příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
9) Žádost TJ Nahořany - oddíl hokeje o finanční příspěvek na sezonu 2006-2007 ve výši 15.000,- Kč. Bude provedeno vyúčtování použití dotace. Zastupitelstvo schvaluje dotaci na neinvestiční výdaje ve výši 15.000,- Kč všemi hlasy.
10) Nabídka publikace - Archiv Náchod. Zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Vítání občánků v sobotu 25.11. 2006 v obřadní síni MěÚ v Novém Městě nad Metují. Zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v období 13.11. - 18. 11. 2006, č.j. 277/2006,
na státní silnici II/285 před VKK Městec, z důvodu napojení nového sjezdu ze silnice II/285 k základnové stanici Vodafone Czech Republic a.s., včetně vybudování propustku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Oznámení zahájení řízení o změně užívání stavby čerpací stanice PHM, P. K.,
č.j. 267/2006. Předmětem řízení je změna užívání stavby pro účel vnitropodnikový na užívání stavby pro účely vnitropodnikový a pro veřejnost. Zastupitelstvo projednalo tuto změnu užívání stavby a vydalo souhlasné rozhodnutí. Zastupitelstvo schválilo pěti hlasy.
14) Rekonstrukce knihovny a hasičské zbrojnice v Dolsku. Pan Kotyza, Dvořák, Pavel, zjistí v jakém stavu se nachází vnitřní vybavení hasičské zbrojnice a místnost pro knihovnu. Bude nutné provést opravu rozvodů el. energie, akumulačky, vymalování, nákup nábytku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Zpravodaj DSO Metuje do 1.12. 2006. Příspěvek zajistí paní Rousková a paní Šichanová.
16) Došlá pošta, různé
- kolaudační řízení ČOV u nového rodinného domku sl. Z. a p. H. v Nahořanech, kolaudační řízení bylo zřušeno, je-likož stavba není provedena,
- rozhodnutí o povolení nakládání s povrchovými vodami jez Dolsko,
- svoz nebezpečného odpadu v sobotu 18.11. 2006,
- 13.12. 2006 bude vánoční koncert v kostele v Nahořanech, do té doby bude vydán obecní zpravodaj.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Rada školy - informace z jednání podala paní Šichanová.
Požadavky - ochránit fasádu na budově před znečištěním ze silnice,

- doplnit dopravní značení před školou, současné je nedostačující,

- zakoupení nového zahradního nábytku (stoly, židle) na školní zahradu.

Na plot bude umístěna plachta, aby se zabránilo znečištění fasády. Dopravní značení není v kompetenci obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Vánoční koncert v kostele v Nahořanech se koná 13.12. 2006. Obec uhradí náklady spojené s dopravou účinkujících sboru ZŠ Krčín. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.
19) Diskuse. Proběhla diskuse mezi členy zastupitelstva o pracovní náplni místostarosty obce.


Pan starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil ve 21:15 hodin.


Úkoly pro členy zastupitelstva vyplývající z jednání:
- starosta - nechá ocenit pozemky nacházející pod tenisovými kurty ve Lhotě,
- Hlávko, Rousková - internetové webové stránky obce Nahořany,
- Zákravská - doplnění členů finančního výboru,
- Hlávko - doplnění členů kulturní, školské a sportovní komise,
- Kotyza, Dvořák, Pavel - zjištění skutečného stavu v objektu hasičské zbrojnice v Dolsku,
- Rousková, Šichanová - příspěvek do zpravodaje DSO Metuje.Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Vladimír Kotyza ………………………………………

Gabriela Šichanová ……………………………………Václav Pavel
starosta obce


V Nahořanech 16.11. 2006

Zastupitelstvo 31.10.2006

16. ledna 2009 v 18:20 | Josef Hlávko
Z á p i s

z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nahořany konaného dne 31.10. 2006 v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu v Nahořanech.


Přítomni: Václav Pavel, Josef Dvořák, Vladimír Kotyza, Josef Hlávko, Ivana Rousková, Gabriela Šichanová, Milena Zákravská.

Hosté: Bartáková L., Šichan F., Voborník F.

Dosavadní starosta p. Pavel přivítal všechny přítomné na zasedání a je-likož je i nejstarším členem zastupitelstva, ujal se i dalšího řízení zasedání.
Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou dne 24.10. 2006 a informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 24.10. 2006, tj. 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích.

Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno všech sedm členů zastupitelstva.

V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání zastupitelstva následující:

 1. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích).
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení jednacího řádu pro volbu starosty, místostarosty a předsedy kontrolního a finančního výboru.
 4. Schválení volební a návrhové komise.
 5. Volba starosty, místostarosty, předsedů kontrolního a finančního výboru.
 6. Schválení odměn členů zastupitelstva.
 7. Diskuse.
 8. Závěr.

Nikdo z členů zastupitelstva neměl námitky proti navrženému programu. Program dnešního zasedání byl schválen všemi hlasy.

1) Složení slibu členů zastupitelstva.


Předsedající pan Pavel pověřil přečtením slibu paní Hlávkovou. Všichni členové zastupitelstva do rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova "slibuji" složili slib, což potvrdili svým podpisem pod text slibu.
Předsedající zkonstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Návrh zapisovatele zápisu: Jana Hlávková
Návrh ověřovatelů zápisu: Josef Hlávko, Milena Zákravská
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy navrženou zapisovatelku i ověřovatele zápisu.

3) Projednání a schválení jednacího řádu pro volbu starosty, místostarosty a předsedy kontrolního a finančního výboru.

Předsedající p. Pavel seznámil zastupitele s návrhem jednacího řádu pro volbu starosty, místostarosty a předsedů kontrolního a finančního výboru. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem a schvaluje jednací řád všemi hlasy.

4) Volební a návrhová komise.


Pro volbu starosty a místostarosty je navržena komise v tomto složení:
- předseda Hlávko Josef
- členové Kotyza Vladimír, Šichanová Gabriela

Zastupitelstvo schvaluje čtyřmi hlasy, tři se zdrželi.

5) Volba starosty a místostarosty, předsedů kontrolního a finančního výboru.


Funkce starosty a místostarosty - neuvolnění.
Volba starosty.
Předsedající zastupitelstva vyzval členy k návrhům na starostu. Byl dán pouze jeden návrh, a to pan Pavel Václav. Ten návrh přijal.
Předseda volební a návrhové komise dal hlasovat dle jednacího řádu tak, jak byl schválen na dnešním zasedání.
Hlasování bylo tajné.
Výsledky hlasování: po prvním kole se stává starostou pan Václav Pavel. Starosta byl schválen šesti hlasy, jeden se zdržel.
Protože starosta byl řádně zvolen, ujímá se vedení schůze již jako nově zvolený starosta pan Václav Pavel.

Volba místostarosty.
Starosta vyzval členy k návrhům na místostarostu.
Na místostarostu byly dány tyto návrhy: Josef Dvořák, Ivana Rousková, Milena Zákravská. Návrhy byly přijaty.
Předseda volební a návrhové komise dal hlasovat dle jednacího řádu tak, jak byl schválen na dnešním zasedání.
Hlasování bylo tajné.
Výsledky hlasování: výsledky hlasování po prvním kole:
- Josef Dvořák 3 hlasy
- Ivana Rousková 2 hlasy
- Milena Zákravská 2 hlasy
Předseda volební a návrhové komise zkonstatoval, že po prvním kole nebyl zvolen místostarosta a dal hlasovat ve druhém kole.
výsledky hlasování po druhém kole:
- Josef Dvořák 2 hlasy
- Ivana Rousková 4 hlasy
- Milena Zákravská 1 hlas
Předseda volební a návrhové komise zkonstatoval, že po druhém kole byla řádně zvolena čtyřmi hlasy paní Ivana Rousková.

Závěr voleb starosty a místostarosty: předseda volební a návrhové komise přednesl výsledky voleb:
Starosta - Václav Pavel, schválen šesti hlasy, jeden se zdržel,
Místostarosta - Ivana Rousková, schválena čtyřmi hlasy.¨
Volby proběhly řádně dle navrženého jednacího řádu a jsou platné pro příští volební období.
Volba předsedů kontrolního a finančního výboru.

Pan starosta navrhl: za předsedu finančního výboru paní Milenu Zákravskou - souhlasila s návrhem. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy, jeden se zdržel.
: za předsedu kontrolního výboru pana Josefa Dvořáka - souhlasil s návrhem. Zastupitelstvo schvaluje šesti hlasy, jeden se zdržel.

Předsedové výborů si zajistí další členy jednotlivých výborů a seznámí s obsazením zastupitelstvo na příštím zasedání.

6) Odměny členů zastupitelstva.


Pan starosta navrhl členům zastupitelstva ponechat odměny v takové výši, jak byly vypláceny dosavadnímu zastupitelstvu a to:
Starosta - 10.000,- Kč HP
Místostarosta - 7.380,- Kč HP
Ostatní členové - 960,- Kč HP
Zastupitelstvo schvaluje tento návrh všemi hlasy s platností od 1.11. 2006.

7) Diskuse.

Je-likož žádný z členů zastupitelstva neměl žádný příspěvek, ujal se slova pan starosta. Seznámil členy zastupitelstva se stavem finančních prostředků obce Nahořany. Vyzval zastupitele, aby si do příštího zasedání připravili návrhy na investiční akce, z důvodu vypracování rozpočtového výhledu obce. Pan starosta podal návrhy a to výstavba pod strání v Nahořanech, kulturní zařízení v obci, sportoviště ve Lhotě, rekonstrukce knihoven.

Pan starosta dále navrhuje zřídit komisi, která by sdružovala školství, kulturu, sport a další spolky, které jsou v obci. Pověřil pana Hlávku, aby oslovil občany z jednotlivých odvětví ke spolupráci s obcí prostřednictvím této komise. Pan Hlávko souhlasí a zastupitelstvo bere na vědomí.

Jmenování nového člena zastupitelstva do školské rady - podmínky zjistí paní Rousková do příští schůze. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Elektrické zvonění ve Lhotě - paní Šichanová vznesla dotaz, zda se již provádí opravy a rekonstrukce zvonů. Pan Dvořák sdělil, že se bude zvonit každé poledne a oprava a úprava by měla být provedena v co nejkratší době.

Podepsání zápisu ověřovateli - do deseti dnů po konání zasedání.

Úřední hodiny - starosta a místostarosta se domluví na úředních hodinách. Bude sděleno na příštím zasedání. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Příští zasedání bude ve druhé polovině měsíce listopadu. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Odvoz plastů - pan Hlávko vznesl dotaz, zda by nešlo vyvážet plasty ihned po zavolání. Bude jednáno s firmou Marius Pedersen. Zastupitelstvo bere na vědomí.

8) Závěr.


Je-likož nebylo dalších připomínek ani příspěvků, pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 19.15 hodin.

Zapsala: Hlávková

Ověřovatelé: Josef Hlávko ………………………………..

Milena Zákravská …………………………

V Nahořanech 1.11. 2006

Václav Pavel
starosta obce
 
 

Reklama