KULTURNÍ AKCE V OBCI

Čarodejnice 2009

28. července 2009 v 12:52 | Josef Hlávko
Pálení čarodějnic


Letošní slet čarodějnic se konal v Nahořanech v pohostinství ,,U hasiče ".
Pro děti byly připraveny kouzelné lektvary i zábavné soutěže. I přes větrné počasí se celá akce vydařila a došlo i na tradiční opékání vuřtů. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě celé akce podíleli.

Vítání občánků 2009

13. července 2009 v 19:00 | Iva Rousková
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V NAHOŘANECH

V Nahořanech na obecním úřadu přivítali do života nové občánky.
Zástupci Obecního úřadu v Nahořanech jim předali drobné dárky a kytičku. Do
dalšího života jim pan starosta Václav Pavel popřál hodně zdraví a štěstí.

Julie Cihlářová
Klára Přichytalová
Adam Vlášek

Dětský karneval

21. dubna 2009 v 10:03 | Stanislava Tupcová

V neděli 1. března 2009 pořádaly maminky z Nahořan v jídelně NAHOŘANSKÉ a.s. již podruhé pro děti "Dětský karneval". Sešlo se cca 30 dětí v maskách i bez masek. Přišli princezny, čarodějové, piráti, různá zvířátka, indiáni, apod..Děti přišly v doprovodu rodičů a prarodičů. Tancovaly při svých oblíbených písničkách, které jim pouštěl Tomáš Míl. Karneval po celou dobu uváděl Petr Tupec , soutěže organizovaly G.Šichanová, S.Tupcová, J. Cohornová a D.Bubeníčková. Děti s vervou soutěžily, i s rodiči, a za to dostávaly sladké odměny. Občerstvení zajišťovali I. a P. Rouskovi, Z. Pavlová a L. Bartáková. Pro děti byla také připravena bohatá tombola. Ceny do tomboly jsme zakoupili z vybraných peněz z loňského karnevalu, další ceny v podobě dortů věnovaly Bartáková L., Firešová J. a Tupcová S.. Ceny na odměny věnoval Tomáš Míl a Mgr. Mejstříková I.. Ostatní maminky napekly plno sladkých dobrot, které všichni mohli ochutnat. Tímto všem děkujeme a také děkujeme těm, kteří přispěli na dobrovolné vstupné, které použijeme na akce pro děti v letošním roce. Zbývá jen dodat, že to bylo velice příjemně strávené odpoledne, důkazem byly rozesmáté dětské tváře. Za rok opět na shledanou.
Stanislava Tupcová

Myslivci

21. dubna 2009 v 9:59 | Radek Hlávko

Myslivci hodnotili uplynulý rokHonitba MS Pometují Nahořany má rozlohu 1000ha v katastrech obcí Nahořany, Lhota, Doubravice, Dolsko a Městec. Hlavní náplní činnosti našeho sdružení je výkon práva myslivosti v souladu se Zákonem o myslivosti, tj. chov a lov druhů zvěře v honitbě žijících a všechny další činnosti s tím související. V rámci svých možností zlepšujeme ve spolupráci s místním zemědělským podnikem životní podmínky pro zvěř, budujeme zařízení k přikrmování zvěře v době nouze, zařízení k lovu zvěře. Dále provádíme údržbu již postavených krmelců, zásypů a posedů a na zimní období zajišťujeme dostatečné zásoby zejména jadrného a objemného krmiva. Činnost sdružení je řízena prostřednictvím pravidelných členských schůzí, v nutných případech i schůzí mimořádných. Vyhodnocení práce za celý rok je náplní výroční členské schůze.
Nejčastěji lovenou zvěří je zvěř srnčí, zajíc a bažant je loven ve velmi omezené míře. Často je lovena též liška a kuna skalní.

V uplynulém roce 2008 uspořádalo myslivecké sdružení dvě akce pro veřejnost a to v únoru první zvěřinové hody pořádané místní mysliveckou organizací a již tradiční Myslivecký den na schválené střelnici u řeky Metuje předposlední sobotu v červnu. Zejména prvně zmiňovaná akce pro obyvatele Nahořan a okolních obcí byla - soudě dle zájmu lidí, akcí vydařenou. Na kvalitu podávaných zvěřinových specialit jsme prakticky nezaznamenali žádné záporné připomínky.
Proto jsme se dohodli, pokud to podmínky dovolí, obdobnou akci uspořádat i v příštím roce.


Myslivecký den umožňuje vyzkoušet střelbu na asfaltové terče nejen myslivcům, ale i jiným zájemcům, kteří mohou na střelnici střílet z brokovnice v doprovodu člena našeho sdružení. Pro všechny návštěvníky se opékalo prase, nechybělo občerstvení s možností posezení.

Jako snad každý kolektiv lidí se také potýkáme s různými problémy, nejvíce nám chybí zájem nových, mladých adeptů myslivosti, neboť stávající členská základna pomalu, ale jistě stárne. A kdo alespoň trochu vnímá přírodu kolem, nemůže přehlédnout stále se zvyšující tlak motoristů, cyklistů a neukázněných lidí na ni, což je velmi problematické ovlivnit k lepšímu bez spolupráce se širokou veřejností.
Výbor MS Pometují


Foto : Radek Hlávko

Den seniorů

18. listopadu 2008 v 16:52 | Ivana Rousková
Dne 25.10.2008 se v jídelně Nahořanské a.s.se konalo přátelské setkání ke Dni seniorů. K poslechu i tanci zahrál pan František Čížek za Studnice. Fotodokumentace z akce, kterou připravila Obec Nahořany si můžete prohlédnout na www.nahorany.eu.
Budeme se těšit na další setkání v roce 2009.

Vítání občánků

11. listopadu 2008 v 20:08 | Ivana Rousková
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V NAHOŘANECH


V Nahořanech se po několika letech obnovila malá slavnost - vítání občánků.
V obecním úřadu prošla celkovou rekonstrukcí zasedací místnost.
V nových prostorách
1.11.2008 přivítal do života pan starosta Václav Pavel devět malých občanků z Nahořan a přilehlých obcí.
Zároveň je zde vystavena fotogalerie starostů od roku 1850 až po současnost.
Ivana Rousková

Foto : Gabriela Šichanová, Ivana Rousková

Dny evropského dědictví

25. září 2008 v 18:27 | Ivana Rousková
Dny evropského dědictví


Město Nové Město nad Metují a město Opočno pořádaly v rámci Dnů evropského dědictví společnou akci otevření památek, při které si mohla široká veřejnost prohlédnout historické objekty a lokality v obou městech i blízkém okolí.
Zároveň byl otevřen kostel svaté Rodiny v Nahořanech a kostel svatého Jana Křtitele ve Lhotě u Nahořan.
V kostele sv.Rodiny v Nahořanech vystoupili místní žáci ze základní školy s krátkým programem.V kostele sv.Jana Křtitele ve Lhotě u Nahořan byla uspořádána výstava výtvarných prací dětí ze základní školy.
Občané se mohli seznámit s historií obcí Nahořan, Lhoty a Doubravice.

Foto: Ivana Rousková

Loučení s prázdninami

25. září 2008 v 18:23 | Ivana Rousková Gabriela Šichanová
,,Loučení s prázdninami!"

V sobotu 30.8.2008 bylo ve sportovním areálu ve Lhotě u Nahořan rušno a veselo. Ve spolupráci s TJ Nahořany a dalšími lidmi z řad dobrovolníků se zde konalo zábavné odpoledne pro děti nazvané "Loučení s prázdninami".Hlavním cílem akce, která byla podpořena také finančním příspěvkem z grantového programu MAS Mezi Úpou a Metují, bylo podporovat pohybové aktivity a výtvarný projev dětí, rozvíjet dětská přátelství. Děti plnily soutěžní disciplíny, jako například - jízda zručnosti na kole, či tříkolce, prolézání obručemi, válení pneumatiky, malování na kameny.
Za splnění úkolu byly děti odměněny body, které se v cíli měnily za penízky. Čím více jich nasbíraly, tím více mohli nakupovat u obchodu s cenami.
Velmi napínavá disciplína byla soutěž rodičů a dětí, u které se měřil čas. Školáci třídili pomůcky do školní tašky, rodiče připravovaly svačinu, nalévaly pití do lahve. Společně pak museli doběhnout včas do školy. Předškoláci zase pečlivě rovnali do batůžku bačkory a oblíbenou hračku, která jim pomůže v prvních dnech překonat stesk po rodičích. Vždyť někteří podle sdělení půjdou do mateřské školy poprvé. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni ,,prázdninovým" dortem.
Zakončení prázdnin zkrátka proběhlo s veselou náladou.
Přejeme všem dětem úspěšný začínající školní rok a budeme se těšit na další prázdniny.

Gabriela Šichanová a Ivana Rousková - organizátorky akce
Aleš Vlášek - foto

Nahořanský lvíček

19. srpna 2008 v 15:48 | Ivana Rousková
NAHOŘANSKÝ LVÍČEK
V neděli 15.6.2008 se v Nahořanech uskutečnila sportovní akce pro děti NAHOŘANSKÝ LVÍČEK - ,,Hurá na kolo".Organizátorky akce byly Stanislava Tupcová a Zdeňka Zákravská, které získaly finanční příspěvek od OÚ v Nahořanech a z grantu pro podporu činnosti s mládeží, který vyhlásila MAS Mezi Úpou a Metují. Jejich snahou bylo připravit pro děti akci, při které se měli možnost společně sejít a pobavit se. S přípravou a průběhem akce pomohli členové a členky SDH Nahořany, dobrovolníci z řad rodičů a místní mládež.
Na trase, která měřila 5,5km byly připraveny situace,s kterými se děti běžně mohou potkat při vyjížďce na kole.Učily se jak ošetřit drobná poranění - základy zdravovědy, jak se chovat při jízdě na kole po hlavní komunikaci, poznávaly rostliny, zvířata, vyzkoušely si střelbu ze vzduchovky a překonávaly přírodní i připravené překážky.
Mladší děti zdolávaly trasu s rodiči, starší mohly vyrazit samy.Cyklistická helma byla podmínkou závodu. Nejmladšímu účastníkovi sportovního odpoledne byli 2 roky.
Vyhlášení vítězů, rozdání sladkých odměn, drobných dárků a opékání vuřtů ukončilo nedělní sportovní klání.
Ivana Rousková

130 let hasičů v obci

19. srpna 2008 v 15:34 | Tupcová, Zákravská, Hlávková

130 let hasičů v obci

OSLAVA 130 LET OD ZALOŽENÍ SDH NAHOŘANY
Dne 7. června 2008 proběhly oslavy 130 let od založení sboru SDH Nahořany za účasti členů SDH, místních občanů a čestně pozvaných hostů.
Slavnost byla zahájena členskou schůzí v restauraci U hasiče, kde byly zároveň předány pamětní zlaté medaile místním vybraným členům sboru za zásluhy.
Přítomna byla většina členů sboru , někteří členové zastupitelstva obce Nahořany, hosté ze sborů z okolních obcí, zástupci okrsku hasičů a místostarosta Nového Města nad Metují pan Petr Hable.
Dalším bodem po ukončení schůze byl slavnostní pochod ke kostelu sv. Rodiny za doprovodu dechové hudby, ve kterém byl požehnán nový prapor místního sboru. Poté se průvod odebral k památníku padlých, u kterého proběhlo kladení věnců za znění české státní hymny.
Následoval slavnostní průvod obcí až na naše náměstíčko s chobotnicí, které tak nazval jeden z návštěvníků slavnosti po pohledu na stan zapůjčený od motorkářů z Velkého Třebešova.Zde svou řeč pronesli jak starosta sboru Miroslav Zákravský, tak i starosta obce Václav Pavel.Při této příležitosti byl složen slib mladých hasičů SDH na nový prapor.
Odpoledne se už neslo v duchu oslav a zábavy. Vystoupil taneční sbor Jany Michlové z Nového Města nad Metují, skupina mažoretek z Jaroměře - Josefova, historický šerm skupiny NOVICA.
Prohlídku hasičského zásahového vozidla, včetně ukázky zásahu při automobilové nehodě předvedli členové SDH Nové Město nad Metují.
Příznivci historie si mohli prohlédnout v akci požární historickou techniku od hasičských sborů Kleny, Nové Město nad Metují - Krčín, Lhota u Nahořan, Česká Skalice, Brzice, Přibyslav a Bohuslavice nad Metují, kteří také předvedli zábavnou ukázku zásahu hasičů za starých časů.
Následovaly ukázky požárního útoku mladších a starších dětí SDH Nahořany a překvapením na závěr byl seskok parašutistů z Nového Města nad Metují a vytvoření pěnového nástřiku, který si hlavně užili nejmladší návštěvníci slavnosti.
K poslechu a k tanci hrála skupina ELASTIC z Nového Města nad Metují.
Stanislava Tupcová, Zdeňka Zákravská, Jana Hlávková

Zvěřinové hody

19. srpna 2008 v 15:30 | Jana Hlávková
Zvěřinové hody pro občany.
Myslivecké sdružení v Nahořanech má v současné době 19 členů. Již několik let jsme zvažovali, jak bychom umožnili občanům ochutnat zvěřinu z našeho revíru. Nebylo to možné dříve, pokud se našemu hospodáři podařilo ulovit divočáka.
Rozhodli jsme, že ulovené srnčí před koncem roku nebudeme rozdělovat na díly a vše přenecháme na zvěřinové hody, které uspořádáme v jídelně a.s. Nahořanská. Za pomoci všech členů jsme připravili jídelnu a rozdělili si úkoly pro zajištění akce. V kuchyni vládla p.Vaculová a pomáhali jí ženy myslivců.O mytí nádobí se starali mladší členové z našich řad.
Na jídelníčku jsme si mohli vybrat ze čtyř jídel : divočák na česneku, srnčí na smetaně, srnčí guláš, sekaná. Uvedená jídla nám připravilo SOU v Novém Městě nad Metují. Všichni občané, jak místní i přespolní, byli spokojeni jak s kvalitou, tak i s množstvím jídla, které si vybrali.
Byla to velmi vydařená akce, za což děkuji všem, kteří se zúčastnili a odvedli dobrou práci. Nebylo ani jediné reklamace, ani jiné kritiky, což se u podobných akcí velmi často stává.
Až se budete toulat přírodou, která se nám tak rychle mění před očima, věřte, že naší snahou je jí zachovat i pro další generace. Snažte se nám při tom pomoci.
Jaroslav Ott

Dětský karneval

19. srpna 2008 v 15:21 | Stanislava Tupcová
V neděli 17.2.2008 pořádaly nahořanské maminky v jídelně NAHOŘANSKÉ a.s. "Dětský karneval", který maminky připraly poprvé. Sešlo se cca 35 dětí v maskách i bez masek (to byli ti skoro již velcí kluci a děvčata). Byli tam princezny, čarodějové, čarodějky, piráti, různá zvířátka (pavouk, pejsek, tygřík), kovbojové, šašek a řada dalších masek. Děti přišly v doprovodu rodičů a prarodičů. Tancovaly při svých oblíbených písničkách, které pouštěl Tomáš Míl. Děti s vervou soutěžily, i s rodiči, prostě se docela fajn všichni společně bavili. Odměnou jim byly sladké dobroty. Pro děti byla připravena tombola, kde téměř každý los vyhrával. Soutěže uváděla G.Šichanová a o průběh se dále staraly S.Tupcová, J.Cohornová, D. Bubeníčková, o občerstvení se postaraly M.Zákravská, I.Rousková, Z. a M. Pavlovy.
Maminky napekly plno sladkých dobrot, které mohli všichni ochutnat.
Tímto jim děkujeme a děkujeme také těm, kteří nám přispěli do pokladničky.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno cca 1.100,-Kč + 650,-Kč získaných
z občerstvení a z tomboly. Tyto peníze budou použity na další akce věnovaným našim dětem.
Zbývá jen dodat, že to bylo velice příjemně strávené odpoledne a důkazem byly rozesmáté dětské úsměvy a za rok opět na shledanou.
Stanislava Tupcová

Útržky z akcí v roce 2007/04

29. ledna 2008 v 19:22 | Ivana Rousková a Jana Hlávková
Vítání občánků
V roce 2007 se narodila v našich obcích čtyři miminka.Byla uvítána dne 1.12.2007 do života v obřadní síni v Novém Městě nad Metují. Přejeme všem hodně zdraví, hodně radostí a málo starostí.
Robin Štěpnička Rodiče: Erika Štěpničková - Mervartová, Tomáš Štěpnička
Doubravice 6
Johana Voříšková Rodiče: Hana Voříšková, Jansová, Bohumil Voříšek
Lhota 42
Martin Kučera Rodiče: Lucie Kučerová - Palasmanová, Martin Kučera
Lhota 33
Karina Ptáčková Rodiče: Šárka Ptáčková, Petr Ptáček
Nahořany 86

Útržky z akcí v roce 2007/03

29. ledna 2008 v 19:18 | Ivana Rousková a Jana Hlávková
V Nahořanech slavili advent
Základní škola a Mateřská škola v Nahořanech připravila ve dnech 30.11. a 1.12.2007 pro veřejnost vánoční výstavu.Ve škole proběhla soutěž o nápaditý adventní kalendář a o dobré nepečené vánoční cukroví.
Opravdu se bylo na co dívat. Celý kolektiv školy spolu s rodiči vyzdobili malou školičku působivě. Vánoční stromky ozdobené podle vzoru našich babiček jablíčky a perníčky i v trendu skořicově - měděné barvy, která je hitem letošních vánoc. Na své si přišli všichni, kdo mají rádi sladké. Mohli ochutnat vánoční cukroví z Nahořanské cukrárny a zároveň si odnést i recept.
Kdo zavítal do školy, našel zde inspiraci pro vánoční výzdobu svého bytu a některé výrobky byly i na prodej.

Útržky z akcí v roce 2007/02

29. ledna 2008 v 19:08 | Ivana Rousková a Jana Hlávková
Děti a obecní úřad pro senoiry.
Tak by se nechalo nazvat již 2.setkání v Nahořanech. 6.10.2007 Základní škola v Nahořanech s obecním úřadem připravili ke Dni seniorů posezení s tancem pro místní občany.Děti ze základní školy vystoupily s krátkým programem a vyrobily pro seniory malá přáníčka. K tanci i k poslechu zahrál pan František Čížek ze Studnice. Sobotní odpoledne se vydařilo i díky ženám z Nahořan, které pomohly při podávání občerstvení. Domů jsme se rozcházeli s dobrou náladou a těšíme se na další setkání v roce 2008.

Útržky z akcí v roce 2007

29. ledna 2008 v 18:55 | Jana Hlávková a Ivana Rousková
Pomník v Doubravici
V obci Doubravice u Nahořan je postaven pomník obětem prusko - rakouské války z roku 1866. Vlivem povětrnostních podmínek začal pomník chátrat. Místní občané pomohli při zednických pracích a při úklidu a úpravě okolo pomníku.Zednické práce provedl pan Jaroslav Tyč a novou desku se jmény padlých zhotovil pan Petr Tomáš, oba z Nového Města nad Metují.Renovaci sochy lva provedla firma Kamenosochařství Opočno - Holanec. Celá oprava a renovace pomníku stála 70 000 Kč.
Z cyklostezky, která vede přes Lhotu u Nahořan je Doubravice kousek a stojí za to se podívat nejen na opravený pomník,ale naskytne se Vám i krásný výhled přes přehradu Rozkoš na Českou Skalici a okolí.

Vánoční koncert 2007

17. ledna 2008 v 16:45 | Ivana Rousková
Dne 13. prosince 2007 připravila Základní a mateřská škola v Nahořanech
pro místní obyvatele předvánoční setkání v kostele sv. Josefa v Nahořanech.
Pásmo vánočních koled a ukázku živého betlému navodilo tu správnou vánoční atmosféru.
Dík patří nejen dětem, ale i učitelkám, které ve vánočním shonu každoročně vánoční koncert připravují.
Foto: Pavel Rousek, zapsala Ivana Rousková

Dětský den a hasičská soutěž

8. listopadu 2007 v 18:27
Hasičská soutěž " O putovní pohár starosty obce Nahořan"
V sobotu 9. června 2007 od 13 hodin jsme uspořádali již pátý ročník soutěže dobrovolných hasičských sborů "O putovní pohár starosty obce Nahořan". Soutěži předcházel již tradičně dětský den se soutěžemi pro nejmenší.
Počasí nám přálo a nakonec se sjelo 9 mužských družstev. Mladší děti, starší děti a jedno družstvo žen. Po slavnostním zahájení se všichni pustili s vervou do boje o trofej nejcennější. Všichni se snažili ze všech sil, ale bohužel, ne všichni se mohli umístit jak se říká "na bedně". Je jenom škoda, že nepřijelo více sborů, obzvlášť s dětmi a ženami.
Musíme pochválit děti z Nahořan, které na této soutěži měli premiéru a předvedli vydařený požární
útok. Ani ženy neměly žádné soupeřky a přesto zaběhly svůj nejlepší čas v historii ženského hasičského družstva.

V kategorii mužů byla konkurence mnohem větší a přesto naši muži, kteří poprvé startovali se silnější stříkačkou, na které pracovali celou zimu, obsadili časem 32,5 s pěkné třetí místo.
Zpestřením odpoledne byl vydařený požární útok v podání veteránů z Nahořan.

Vítání občánků

16. dubna 2007 v 19:06
Dne 31.3.2007 byli v Novém Městě nad Metují uvítáni do života občánkové Nahořan:

Filip Bubeníček
Barbora Cihlářová
Patrik Pavel
Alžběta Staňková
Kryštof Swakoň

Zástupci Obecního úřadu v Nahořanech jim předali drobné dárky a kytičku. Do
dalšího života jim přejeme hodně zdraví a štěstí.
Foto: Ivana Rousková

Velikonoční strom

22. února 2007 v 12:16
Velikonoční strom - Skořápkovník
Dne 8.4.2006 ZŠ a MŠ v Nahořanech, kterou navštěvuje 46 žáků
uspořádala akci, během níž bylo shromážděno a poté navěšeno
na strom stojící v areálu školy 11 133 vyfouklých velikonočních
vajíček a tím byl překonán český rekord. Na rekord byl vystaven certifikát
od Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Akce byla velice úspěšná a záběry
přenášela TV Nova i ČT.
 
 

Reklama